ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1184 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛИГАЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМА самоличността му, както следва:

 

В.В.А.-Д. – 49 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Имам само един въпрос. Във Вашето заключението Вие сочите, че в апартамент № 9 има зазидана врата със зид 12 см и съответно отворена друга такава от помещението, наречено салон. Тъй като ние твърдим, че от самото построяване обектът е бил в този си вид с този вход, на какво основание констатирахте, че ние сме запушили едната врата и сме отворили друга такава? Може ли това да е било направено още при самото построяване на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не, това не е било при самото построяване на сградата. Не твърдя, че тези строително-монтажни работи са извършени от жалбоподателя, но със сигурност такива строително-монтажни работи по зазиждане на врата в 12-сантиметров зид и отваряне на нов отвор в 25-сантиметров зид са били извършвани след въвеждане на сградата в експлоатация. Аргументите ми за това са следните: При посещението на долните два етажа, както и запознавайки се с първичната проектна документация, копие от която е приложена по делото, а в оригинал се съхранява в териториална дирекция „Приморие“ на община Бургас, се вижда, че малкото средно помещение е било предвидено за кухненска ниша с умивалник към помещение кухня, изложение изток и в това помещение е единственият вертикален канализационен клон за жилищата по вертикала, така наречените „сиви“ отпадъчни води, тоест отпадъчни води без наличие на фекалии. На база на току що изложеното, предвид архитектурното разпределение по първоначалния проект на сградата и конструктивната схема на зидовете, от които 25-сантиметровите също се явяват носещи, предвид годината на построяване, считам че сградата е била въведена в експлоатация без наличието на понастоящем съществуващ отвор откъм салон в 25-сантиметров тухлен зид, както и че за това средно помещение е имало отвор за достъп поне един на брой към  обозначеното като кухня помещение, съседно до процесното, находящо се източно от него.

АДВОКАТ Д.: Като се има предвид, че сградата е построена по стопански начин, това е жилищно-строителна кооперация, и като се има предвид, че собствениците сами са си сторили етажите, би следвало да разбирам, че това е при Вас предположение, тъй като няма представен, не зная от 1955 г. такъв акт, няма акт за приемане на сградата и като се има предвид, че проектът е с дата, предхождаща строителството, следва ли да разбираме, че това, че не е бил построен в този си вид етажът е Ваше предположение?

Тъй като вещото лице се позовава на архитектурния проект, въз основа на който е построена сградата, но това е документ, предхождащ започването на строителството и като се има предвид, че към 1955 г. не е имало специална процедура по приемане, следва да разбираме, че това е предположение, базиращо се на конструктивна характеристика на сградата, а не факт, установен в хода на проверката било с документи или по друг начин.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Категорично съм сигурна, че ако първоначалните собственици на жилище № 9 от трети етаж в жилищната сграда са имали желание и намерение да бъде оставен такъв трети отвор в този 25-сантиметров тухлен зид, то той е следвало да бъде отразен, както са отразени в първоначалната проектна документация и други промени, но некасаещи носещи конструктивни елементи в сградата. Това твърдят и собствениците на долните две жилища, които при огледа се оказа, че са собственици от самото начало при въвеждане на сградата в експлоатация.

Жалбоподателят също твърди, че при придобиване на имота в него вече е бил отворен конкретният отвор за врата в 25-сантиметровия тухлен зид, над който е бил изпълнен щурц. Тези негови твърдения аз приемам, че е констатирал като отвор, направен не при първоначалното изграждане на сграда, а от предходния собственик на имота.

АДВОКАТ Д.: Има ли сградата железобетонна конструкция, греди и колони?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не съм имала поставен такъв въпрос, не съм правила такива проучвания, които касаят разбиване минимум по ъглите на сградата на мазилка. Категорично има стоманобетонови плочи между етажите, както и стълбище. Възможно е да бъде направена такава констатация, но тя е предмет на допълнителна задача.

АДВОКАТ Д.: А по проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В наличната предоставена ми до мента проектна документация по част архитектурна няма изобразени  вертикални стоманобетонови конструктивни елементи.

АДВОКАТ Д.: И един последен въпрос: Констатирахте ли изменение в аналогичните помещения под нашия апартамент в долния етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Изменение спрямо какво?

АДВОКАТ Д.: Спрямо проекта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Подробно съм описала в депозираното заключение предвижданията по първоначалния проект, включително и отразените в него с червени линии и надписи допълнения и изпълненото понастоящем на място за жилищата под това на жалбоподателя.

АДВОКАТ Д.: Бихте ли показали откриване на нови отвори, които не присъстват по проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Считам, че въпросът не касае същността на спора, тъй като отворите понастоящем на място, различни от тези по първоначалната проектна документация, се намират в преградни неносещи тухлени зидове с дебелина 12 см и като цяло тяхното наличие не променя първоначално предвидената обемно-пространствена функция на помещенията в жилищата и не отслабва или нарушава здравината на конструкцията на сградата. Имам предвид апартамент № 3 на първи жилищен етаж на сградата и апартамент № 6 на втори жилищен етаж на сградата.

АДВОКАТ Д.: Твърдя, че помещението под нас не е килер, защото в момента е функционално придадено към спалнята. Би могло да бъде склад, би могло да бъде нещо друго, но не килер.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Отново повтарям, към експертизата съм приложила освен трите схеми и снимки, които онагледяват състоянието на конкретното помещение в жилищата от първи и втори етаж, което предвид овехтяването изцяло потвърждава  твърденията на собствениците на тези жилища, че практически от самото въвеждане на сградата в експлоатация не е било изпълнено нанесеното допълнение в първоначалната проектна документация, касаещо разделянето на средното помещение на две по-малки, тоест отделяне на част от площта на кухненската ниша за обособяване на килер за хранителни продукти. Относно каква част от това предвидено отделено помещение за килер попада под процесното помещение, собственост на жалбоподателя, аз считам, че това не е от значение, първо, защото долу никога не е имало килери, а само кухненски ниши и второ, защото в останалата част под процесното помещение на жалбоподателя и по първоначален проект, и понастоящем попада единственото място, предназначено за кухненска мивка, тъй като там преминава единственият такъв канализационен клон в тези жилища по вертикалата.

АДВОКАТ Д.: Обособени ли са двете помещения по първоначален проект в отделни помещения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не са отделни помещения. Между тях няма врата има отвор. Това е било кът към кухнята.

Видно от л. 19 от материалите по делото – част Архитектурна от проекта, касае се за кът към кухнята, защото няма отделно обозначена врата. В момента вратите са дадени по схемите.

АДВОКАТ Д.: На Вашата снимка има врата към кухнята.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Разликата е в какъв зид е отворът. В единия случай имаме изместване на отвора като връзка без да се променя мястото на вертикалния канализационен клон за кухненската мивка и това се случва в един преграден неносещ тухлен зид, а в други я случай се касае за отваряне на отвор в 25-сантиметров зид и е променена функцията на помещението.

Твърдя, че схемите, приложени към експертизата, отразяват реално изпълненото на място към момента на огледа и замерването, което съм направила и като местоположение на вратите, и като функционално предназначение на помещенията.

АДВОКАТ Д.: Държа да се отбележи, че по проект, схема №3, стаята вдясно до баня и WС, не е стая, а е кухня. Това, което е написано като кухня, трапезария и стая е фактически салон с хол и единственото помещение, което трябва да бъде спалня, е помещението, което се намира в горния ляв ъгъл. Съседите под нас са затворили тази врата и са отворили врата към спалнята и в момента това помещение е функционално свързано с тяхната единствена спалня.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Към момента на огледа единствените уреди за приготвяне на храна, включително умивалник за измиване на хранителни продукти и оборудване от рода на кухненски печки, хладилници, неподвижно кухненско оборудване – долен и горен СКШ, за жилищни апартаменти № 3 и № 6 се намират в помещението, попадащо в процесното помещение, собственост на жалбоподателя, понастоящем оборудвано и функциониращо като санитарен възел, баня и тоалетна. А това доколко едно помещение в жилище може да се ползва като спалня или дневна, или кабинет, или трапезария, зависи по наредба от неговото изложение, като се има предвид благоприятното такова за жилището, както и от наличието или не в това помещение на възможност за приготвяне на храна, включително за кухненски умивалник. Отново повтарям, за тези жилища по вертикала средните помещения под банята на жалбоподателя са единственото място за жилището, където има възможност и е налична кухненска мивка и съответното оборудване за приготвяне на храна.

АДВОКАТ Д.: Има ли заустени фекални води в т. нар. канализационен клон за „сиви“ води, тази канализация Ф 89 мм?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не съм имала такъв въпрос. На същия може да се отговори след като се  разкрият изпълнените довършителни работи.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза при възнаграждение в размер на 650 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й в размер на 400 лева и от внесения от ответника предварителен депозит за изготвянето й в размер 250 лева.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да бъде призована като свидетел предходната собственичка на жилището Д.Ж.В.-М., ЕГН **********. Семейството й е първият собственик, те са построили тази кооперация и същата ще бъде разпитана с оглед на това кога, защо и как са направени тези конструктивни изменения, ако има такива в процесното помещение. За нас това е от изключително голяма важност. Ще установи това, че сградата е била така построена в момента на въвеждането й в експлоатация. Ако не допуснете свидетеля, ще поискаме допълнителна задача към вещото лице – точно относно отговора за конструкцията и във връзка с отвеждането на фекалните води, още повече, че възможността за изследване и квалифициране на строежа като търпим, датата на тези промени също е от особено голямо значение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Противопоставям се на така направеното искане за допускане до разпит на свидетел, доколкото намирам същото за безпредметно. Считам, че заключението на вещото лице беше достатъчно обосновано и установи каква е фактическата обстановка, а показанията на искания свидетел биха довели до изясняване на обстоятелства, които не са свързани с предмета на правния спор. В този смисъл ги считам за неотносими.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да уважи доказателственото искане на адвокат Д.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства  чрез разпит на лицето Д.Ж.В.-М., ЕГН **********, в режим на призоваване, за следващо съдебно заседание.

За същата да се извърши справка в регистъра на Национална  база данни „Неселение“ за постоянен и настоящ адрес за призоваването й.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изчерпят доказателствените си искания най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.04.2018 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: