Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 3 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и девети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1184 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на Ц.Д.П. против Заповед № 125/11.07.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас.

С жалбата се иска отмяна на заповедта.

Жалбоподателя в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. И., поддържа становището си- изтъква доводи за допуснати съществени нарушения на процесуални правила при издаване на оспорения акт и материална незаконосъобразност.Претендира разноски.

Ответникът по оспорването – Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас, не взема становище по жалбата.

Жалбата е допустима: подадена от лице активно легитимирано да търси защита по реда на АПК и в предвидения от закона срок.

От фактическа страна, съдът, намира за установено следното:

Със Заповед № 125/11.07.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас на Ц.Д.П., на осн. чл. 90 ал.1 т.1 от Закон за държавния служител е наложено дисциплинарно наказание „забележка”.

Според мотивите на заповедта , дисциплинарната отговорност на жалбоподателката е била ангажирана, за това че като главен счетоводител в ТМУ / териториално митническо управление/ гр. Бургас не е изпълнила служебни задължения ,вменени и със Заповед № ЗАМ-1/08.01.2008г.на Директора на Агенция „Митници” и № 15/24.01.2008г., като не е отразила своевременно резултатите от извършена проверка и инвентаризация. Посочено е също, че проверката и инвентаризацията са извършени непълно и неточно.

Според същата заповед, във връзка с установените факти било поискано писмено обяснение от жалбоподателката с писмо изх.№ РД – 4402-0734/ 08.07.2008г. Поради факта, че с подадените по повод на това писмо докладни записки от служителката / № РД-4400/09.07.2008г. и № РД-4402-0734/10.07.2008г./ не се сочат обстоятелства, опровергаващи констатациите на наказващия орган, за нарушение на чл. 89 ал.2 т.1 от ЗДСл и чл.56 т.17 от Правила за организация на дейността и вътрешния ред в агенция „Митници”, било наложено дисциплинарно наказание „забележка”.

Въпреки наведените в жалбата доводи за материална незаконосъобразност на оспорената заповед, съдът, не намира за необходимо да ги обсъжда, поради наличието на съществени нарушения на процесуални правила при издаването и, съставляващи самостоятелно основание за отмяна.

 Съобразно правилото на чл. 170, ал. 1 от АПК в тежест на административния орган е да установи изпълнението на законовите изисквания при издаването на административния акт. В случая това не е сторено.

От една страна, въпреки посочването в заповедта на документи, удостоверяващи, че от служителя са поискани обяснения по реда на чл. 93 ал.1 от ЗДСл. и такива са дадени / писмо изх.№ РД – 4402-0734/ 08.07.2008г.; вх.№ РД-4402/09.07.2008г. и № РД-4402-0734/10.07.2008г./ , същите не са представени от органа и не са приемани като доказателства по делото, при наличие на процесуална възможност да бъде сторено.

Поради това съдът не може да прецени, осъществена ли е и доколко процедурата уредена с нормата на ал.1 на чл. 93 от ЗДСл.

Наказващият орган не ангажирал и доказателства, от които да се направи извод, че е реализирана и другата кумулативно изискуема в текста предпоставка- служителят да е изслушан за извършените от него дисциплинарни нарушения.

При това положение, съдът, намира че издателят на оспорената заповед не е изпълнил задълженията, вменени му с нормата на чл. 93 ал.1 ЗДСл.

Дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител и да му даде срок за писмени обяснения, да събере и оцени посочените от него доказателства. Цитираният законов текст изисква изслушване на служителя и приемане на писмени обяснения, в хипотезата на кумулативно съществуващи предпоставки за законосъобразност на наложеното наказание от дисциплинарно наказващия орган.

Доказателства, че така посочените законови изисквания са спазени, ответника по оспорването не е ангажирал.

Само на това основание, по силата на изричното указание на чл. 93 ал.2 ЗДСл. Заповед № 125/11.07.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас подлежи на отмяна.

С оглед изхода на спора , искането направено от жалбоподателя за присъждане на направени разноски в размер на 200 лева адвокатско възнаграждение следва да се уважи.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

ОТМЕНЯ Заповед № 125/11.07.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас, с която на Ц.Д.П. е било наложено дисциплинарно наказание „забележка”.

ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция гр. Бургас да заплати на Ц.Д.П. сума в размер на 200 лева, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

           

 

 

                                                            СЪДИЯ: