ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1183 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:17 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „РДК-Руска дистрибуционна компания“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „РДК-Руска дистрибуционна компания“ ЕООД против решение №31/29.03.2018 г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без уважение подадената от дружеството жалба срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№С-180002-023-0000890/14.03.2018г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваното решение с писмо вх.№6196/04.06.2018г., както и изисканите от съда доказателства, които са представени с молба вх.№ 6196/04.06.2018г..

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Нямам възражение по направения доклад. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези приложени с молба вх.№6196/04.06.2018г..

Представям и моля да приемете Постановление за продължаване на наложени предварителни обезпечителни мерки на основание чл121, ал.6 от ДОПК и доказателства за връчването му, обща справка за задължено лице, от която са видни банковите сметки собственост на дружеството-жалбоподател, справка за общите задължения и обща справка за задължено лице. От така представените доказателства е видно, че на дружеството-жалбоподател има издаден ревизионен акт на 16.05.2018г.. Моля да имате предвид, че първоначално размерът на задълженията е бил около 97 000 лева, но с постановлението за продължаване е взето предвид, че има прихващане и е отразен този факт на намаление на размера на задължението до 56 739,28 лева, затова и представям актуална справка към днешна дата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и молба вх.№ 6196/04.06.2018г., както и тези представените в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана и постановите решение, с което потвърдите изцяло решение №31/29.03.2018г. на директора на ТД на НАП Бургас, съответно потвърдите и действията на публичния изпълнител извършени в хода на налагането на предварителните обезпечителни мерки. Аргументите ни са подробно изложени в обжалваното решение, като моля да имате предвид допълнително, че видно от представените доказателства дружеството разполага и с други свободни банкови сметки, което му предоставя възможност да осъществява търговска дейност. Жалбоподателят не е искал разрешение за неотложни плащания, а видно от представените доказателства, сочените активи на третото лице „Рувитекс индъстри“АД, са запорирани, съответно възбранени и няма свободни активи, които да служат за обезпечаване задълженията на „РДК“ ЕООД. ДОПК забранява налагането на обезпечителни мерки върху имущество на трето лице, като предвид нормата на чл.198 от ДОПК, а във връзка с чл.233, ал.4 от ДОПК, опис на трето лице не може да бъде извършен. В тази връзка правилно и законосъобразно са предприети обезпечителните мерки на публичния изпълнител, поради което молим да отхвърлите жалбата и потвърдите обжалваното решение на директор на ТД на НАП гр.Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: