ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1183 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Т.Ж.А. и И.С.А., редовно призовани не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

За ответника – зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.Б..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 13.10.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.Г.Б., 66 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Тъй като към вещото лице е имало поставен въпрос за състоянието на обекта към момента на огледа от общинска администрация, въпросът ми е, от начинът по който изглежда обекта към настоящия момент, може ли да се направи извод дали има и би ли могло да се извърши преустройство, след съставянето на акта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Проверих домовата книга дали има записани хора в това помещение на жалбоподателите и видях, че има записване през месец юни 2011г. и които са го освободили през месец юли 2014г., записване през м.август 2014г. и отписване на 14 август 2015, както и записване на 01.03.2016г. и отписване на 30.11.2016г., тогава също е имало наемател, който се е отписал на 30.11.2016г.

Ползвах домовата книга, защото там са описани собствениците по апартаменти и по етажи, включени са и таваните и мазетата. В домовата книга има записан Р. и някаква жена, която излиза през месец август 2015г., като това са данните за апартамент №6, собственост на жалбоподателите, има записан и Г. Р. през 2016г. за временно пребиваване в обекта. Беше ми обяснено от домоуправители, че в домовата книга в началото са записани собствениците, а след това са записвани и хората, живеещи на таваните. В самата книга има посочено и пише „данни за временно пребиваващи лица в обекта за повече от един месец. Към заключението съм приложила копия от домовата книга.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: От фактическа страна, от състоянието на обекта, фактическото състояние на тавана и от огледа на място, таванът годен ли е за живеене?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Състоянието е много лошо. Вижда се, че няма как да е бил пригоден и преустроен таванът за живеене и за една година да придобие такъв вид. Всичко е много старо, мазилките са стари, паркетът е в лошо състояние, има парчета балатум върху него, прозорецът е дървен, който не е уплътнен. Състоянието е лошо, вещите са нахвърляни, това се вижда от снимките, които са приложени към заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В заключението на стр.2, абзац 5, пишете, че са изградени 9 броя складови помещения. Може ли да кажете кога са изградени, дали са изградени с построяването на сградата или са изграждани допълнително?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В първата част на заключението, в констативно-съобразителната част, съм описала какво е описано в заповедта и второ какво е от моята констатация.

Конструкцията е такава, че няма как тези тавани да са изградени допълнително, те са оформени помещения по отношение на конструкцията. Потърсих проектите на сградата в общината, намерих проекти, в които липсват точно таваните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Аз нося копия от тези проекти, ако може да ги предявим на вещото лице и да ги приемете като доказателства по делото.

Съдът предяви на страните и на вещото лице копие на Проект за жилищен блок на жилищна кооперация „Миньор“ в гр. Бургас, кв.56, парц.ХІV929 от 1955г., представен от юрисконсулт Г..

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Това е покривна конструкция, покривните линии и няма да се види подпокривното пространство.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В проекта, който е в общината, няма тавани, няма тавански етаж.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: От това, което видях на място, изграждането би следвало да бъде по време на изграждане на самата сграда, не може да ги няма в проекта, от къде е това разпределение?.

 

ВЪПРОС на СЪДА: Казвате, че това не е единственото таванско помещение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Всеки апартамент има таванско помещение, като таванско помещение №9 е на жалбоподателите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Как са електрифицирани тези помещения?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Ток (електрозахранване) в таваните се подава от апартаментите. Това не е било много удобно, защото ако се спре токът от голямото табло, се спира и на тавана. Направили са ново табло, като от апартамента отива в това табло и оттам отива в помещението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Електромерът как отива в таванското помещение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Разговарях с домоуправителя, а и проследих кабелите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Има ли водоснабдяване и ВиК на таваните?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Проект за ВиК не съм видяла. Самите помещения нямат вода. Вода има само в санитарния възел, където има една мивка и там са две помещения, едното е тоалетна с едно гърне, а в другото помещение има само сифон, там няма бойлер.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Всичко това по проект ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Проект не съм виждала.

ВЪПРОС на СЪДА: Помещенията, тоалетната и това със сифон, едно ли е за целия таван?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Едно е за целия коридор. В много лошо състояние е, има вода в тях, но дали се ползват не мога да отговоря.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Помещенията отговарят ли на изискванията за живеене?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Те не са били ползвани за жилища, а за ателиета, работилници. Били са ползвани и за живеене, но в миналото. В документите видях декларации от други хора, живущи в тази сграда, които говорят едно и също, че таванските помещения са построени със самата сграда и са ползвани за ателиета, работилници.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д.: Според височините на билото и съответно на ограждащите стени на подпокривното пространство, то използваемо ли е и възможно ли е да бъде преградено на отделни клетки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Височината на коридора е 2,90м., към коридора – най-високата част на помещението е толкова, описала съм го в заключението си при огледа, като вътре в помещение №9, което е 18 кв.м, следва скосяване, където височината при външния зид е 1,65м. Прозорецът е 1,20м/0,80м и подпрозоречната височина е само 0,21м. В заключението съм посочила извадки от Наредба№7/22.12.2003г. и от ЗУТ за изискванията, на които трябва да отговаря едно жилище и процесното не отговаря на тези за живеене.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям и заявления от лица, от които е видно, че в тези помещения винаги е имало наематели. Това са собственици на апартаменти в сградата, в която са отдавали под наем тавански помещения. В тази връзка установихте ли, че се ползват други помещения за живеене?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: При огледа се вижда, че се ползват някои от помещенията, има обувки отвън, пред самата врата има чердже. А за процесното – няма нищо, това е към момента на огледа.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам повече въпроси.

 

АДВОКАТ Д. – Оспорвам представените четири броя заявления като неверни и неотносими към настоящия спор. Същите не се отнасят за процесния обект. А по отношение на проекта, който е представен от ответната страна, считам същия за непълен, от него липсват страници и то най-вече за таванския етаж, където е процесния обект.

Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението – 300 лв., от които 150лв. платени под формата на първоначален депозити, като ЗАДЪЛЖВА жалбоподателите и ответника, в 7-дневен срок от днес, да довнесат по сметка на Административен съд Бургас сумата от 150 лв., разпределена по равно между двете страни, по начина, по който е разпределен първоначалния депозит.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника четири броя заявления, които според изявление на пълномощника на ответника са на лица, живущи в същата сграда, както и представения проект на сградата, състояща се от 8 схеми.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВОКАТ Д.: От името на доверителите ми, моля да уважите жалбата и отмените процесната заповед, като моля да ни присъдите разноски, като представям списък по чл. 80 от ГПК. Моля да ми предоставите и срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да потвърдите оспорената заповед и да отхвърлите жалбата. Процесната заповед, с която е забранено ползването на строеж „Жилищно помещение – преустройство на таванско помещение №9“ е издадена от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и съгласно всички изисквания на закона, както и в съответствие на материалния закон

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: