ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1183 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Т.Ж.А. и И.С.А., редовно призовани не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

За ответника – зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересована страна „Лигал солюшънс“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на жалбоподателите, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът докладва:

Заинтересованата страна „Лигал Солюшънс“ ООД е призована по делото съгласно описа на заинтересованите страни, даден от административния орган, по повод на който съдът изиска от административния орган информация за връзката на тази страна с имота, предмет на обжалваната заповед.

В отговор на разпореждането на съда е представено писмо от 16.06.2017г. от гл.специалист БКСВЕ при община Бургас, според което дружеството няма връзка с имота предмет на обжалваната заповед, включено е в списъка на заинтересованите лица, защото административното производство пред органа е започнало по искане на това търговско дружество. Дружеството „Легал Солюшънс“ ООД е собственик на апартамент №9 в сградата, където се намира таванското помещение, предмет на обжалваната заповед.

Търговско дружество „Легал Солюшънс“ ООД е поискало с молба да бъде отложено насроченото за днес заседание, тъй като пълномощника е в отпуск и е извън страната, като е представена резервационна бланка. Освен това дружеството „Легал Солюшънс“ ООД е направило доказателствени искания и е представило писмени доказателства, представляващи проекти за жилищен блок и протокол за дадена и проверена строителна линия.

Във връзка с конституирането на заинтересованото лице „Легал Солюшънс“ ООД по делото е постъпило становище от пълномощника на жалбоподателите, в което се възразява за конституирането на това лице като страна по делото.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам изразеното в наше становище по повод конституирането на заинтересованата страна „Легал Солюшънс“ ООД. Считам, че същото няма такова качество, защото нито е собственик на процесния имот, не е адресат и на заповедта и в тази връзка считам, че не може да участва в процеса, поради което моля да бъде заличен, както и да бъде уважено искането ни за събиране на доказателства.

 

Съдът счита, че търговското дружество „Легал Солюшънс“ ООД не е следвало да бъде посочвано от ответника в списъка със заинтересованите лица, откъдето неправилно е било и призовано от съда като заинтересовано лице по делото. Установено е, че това юридическо лице няма правна връзка с имота, който е предмет на обжалваната заповед, нито е адресат на тази заповед, поради което за него не произтичат от заповедта никакви права, нито се създават задължения, нито се накърняват възникнали права. За това, лицето следва да бъде заличено от списъка за призоваване, тъй като няма качествата на заинтересовано. Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА „ЛЕГАЛ СОЛЮШЪНС“ ООД от списъка за призоваване.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 813/05.04.2017г. на зам.кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е забранено ползването на жилище, наречено „жилищно помещение – преустройство на таванско складово помещение №9“, находящо се в жилищна сграда с идентификатор 07079.609.210.1 по КК на гр. Бургас, намиращ се в ПИ УПИ ХІІ-2053, кв.64 по плана на ЦГЧ и административен адрес гр. Бургас, ул. Пейо К.Яворов № 16, ползвано в нарушение на л.178, ал.4 от ЗУТ.

Със заповедта е определен 30 дневен срок за доброволно изпълнение. Като адресати на изпълнението са посочени двамата жалбоподатели.

 

АДВОКАТ Д. - Поддържам жалбата. Твърдим, че доверителите ми не са извършили преустройство на таванското помещение, че строежът не се ползва за живеене, вкл. твърдим, че административния орган не е извършвал оглед, не е влизал в помещението и съответно няма впечатление относно фактическото ползване на обекта. Твърдим, че изписаните в заповедта обстоятелства са неверни, твърденията ни са отрицателни факти.

По данни на моя доверител, това действително се е ползвало през 50-60г. и там са живеели хора под наем в тези помещения, и съответно млади семейства са живеели, но това е някога във времето назад, сега твърдението ни е, че е склад, което се вижда на място. И в тази връзка някой е извадил от контекста, че има признания, че се живее там.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л. 2-3 от делото.

Доколкото двете страни спорят дали е извършено преустройство в таванското помещение на жалбоподателите и дали то е пригодено за живеене, вследствие на това преустройство и предвид съдържанието на съставения в хода на проверката констативен протокол, който не съдържа констатации, а изводи, че помещението е преустроено, без да е описано в какво се състои преустройството, съдът счита, че по делото следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши оглед на таванското помещение, да посочи дали това таванско помещение е преустроено в жилище, ако е преустроено да опише подробно в какво се изразява преустройството, както и да посочи дали към настоящия момент или към момента на изготвяне на заповедта, таванското помещение се обитава от хора, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши оглед на таванското помещение, да посочи дали това таванско помещение е преустроено в жилище, ако е преустроено да опише подробно в какво се изразява преустройството, както и да посочи дали към настоящия момент или към момента на изготвяне на заповедта, таванското помещение се обитава от хора.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лв., от които 75лв. вносими от жалбоподателите и 75лв. вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас, в срок от 14 дни от днес. УКАЗВА на страните, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на двамата жалбоподателя и на ответника, в едномесечен срок от днес, писмено да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: