Р Е Ш Е Н И Е

 

№ /15.04.2010 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на двадесет и трети септември, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1183/2007 година.

 

Производството е по глава Х раздел І от АПК, във връзка с §4к ал.6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ).

Образувано е по жалба от Г.П.Г. *** против заповед № РД – 09 – 68/07.04.2007 година на областния управител на Бургаска област, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени на граждани по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за местността „Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол.

Оспорването е за част от новообразуван имот № 103, записан на името на Т.Д.П. с обща площ – 871 квадратни метра, а именно – за отредените с плана 251 квадратни метра (представляващи имот № 101 от помощния план – с неустановен собственик), приобщени към имот № 103 (неправилно посочени от жалбоподателя като „271 квадратни метра”).

Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на акта в оспорената част. Поддържа, че по силата на решение № 2788/01.03.1999 година на ПК – Созопол, като наследник на П.Г.Х., й е признато правото на собственост върху нива в местността „Мокро скала” (подместност на „Митков мост”). Част от терена, върху който Г. се легитимира като собственик, по силата на това решение, попада в новообразувания имот № 103.

Иска отмяна на заповедта в оспорената част. Претендира да бъде записана като собственик на 271 квадратни метра идеални части от новообразуван имот с № 103.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Прилага административната преписка по издаването на оспорената заповед.

Заинтересованата страна Т.П., чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.

По допустимостта на оспорването.

В съответствие с определение № 4160/30.03.2009 година по адм. д. № 14 348/2008 година на ІV отделение на ВАС, съдът приема, че жалбата е подадена срещу административен акт, с който се засягат правата на жалбоподателя и за който е предвидена възможност за съдебен контрол.  Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган. Съгласно § 4к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планът на новообразуваните имоти се одобрява от областния управител със заповед. В случая, плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост” е одобрен със заповед на териториално компетентния областен управител на Бургаска област, в чиито предели е включена и община Созопол.

Заповедта съдържа всички необходими реквизити, поради което съдът приема, че е издадена в съответствие с изискванията за форма на административния акт.

В производството по издаването на заповедта не са допуснати процесуални нарушения.

Оспорената част от заповедта на областния управител противоречи на материалноправни разпоредби.

По силата на решение № 2788/01.03.1999 година на ПК – Созопол, на Г.Г., като наследник на П.Г.Х., й е признато правото на собственост върху нива с площ 6,000 дка, частично находяща се терен по §4 в местността „Мокро скала” (подместност на „Митков мост”). От тази нива на госпожа Г. са възстановени реално 1,650 дка, като за разликата от 4,350 дка е постановен отказ, предвид обстоятелството, че тази част попада в терени по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот № 103, записан на Т.П., попада в зоната на терените по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - в обсега на признатите, но невъзстановени реално 4,350 дка на Г.Г.. При изготвянето на плана, в него е включен и имот № 101 с площ от 251 квадратни метра (по помощния план - с неустановен собственик). Така новообразуван имот № 103 е с обща площ от 871 квадратни метра, от които за 620 квадратни метра правото на собственост на Т.П. е признато по съдебен ред.

След като Г.Г. се е легитимирала като собственик на 4,350 дка в терените по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Мокро скала”, съгласно решение № 2788/01.03.1999 година на ПК – Созопол и за имот № 101 по помощния план не е установен ползвател с признато право на собственост (ползващ се с приоритет), този имот е следвало да бъде записан на Г.Г., а не да се приобщава към законово и съдебно признатите 620 квадратни метра на Т.П., образуващи имот № 103 по помощния план, както е приел административния орган.

По изложените съображения заповед № РД – 09 – 68/07.04.2007 година на областния управител на Бургаска област, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени на граждани по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за местността „Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол, следва да се отмени по отношение на новообразуван имот № 103, записан на името на Т.Д.П..

Преписката следва да се върне на административния орган с указание за отделяне на имот № 101 (по помощния план) с площ от 251 квадратни метра от новообразуван имот № 103 и записването му в плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на името на Г.П.Г..

Затова съдът, на основание чл.172 ал.2 и чл.173 ал.2 от АПК,

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ заповед № РД – 09 – 68/07.04.2007 година на областния управител на Бургаска област, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени на граждани по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за местността „Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол в частта по отношение на новообразуван имот № 103, записан на името на Т.Д.П..

 

ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на производството, съгласно мотивите на настоящото решение.

 

 

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: