ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 23.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав        

На двадесет и трети септември                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                              

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1183  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  15,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят - Г.П.Г. - редовно призована, се явява лично и с адв. Х..

Ответникът – Областен управител на област с административен център гр. Бургас - редовно призован се представлява от юк. А..

Заинтересованата страна – Т.Д.П. - редовно призован, се явява лично и с адв. Т..

Заинтересованата страна – Р.Я.П. - редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

В залата се явява вещото лице П.Ш..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице  Ш..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

 

           П.С.Ш. - 52  години, българка, българска гражданка, без родство със страните, с средно-специално образование, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Х.: Нямам въпроси.

 

АДВ. Т.: Нямам въпроси.

 

ЮК. А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът като намира, че вещото лице е отговорило на поставените задачи

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит. /издаден РКО-250 лв. на 23.09.2009 г./

 

АДВ. Х.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮК. А.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВ. Х.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата срещу заповедта на областния управител и постановеното от Вас решение да бъде съобразено със събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и заключението на вещото лице, в чиято част е представената комбинирана скица.

Нашето искане е имоти с № 99 и № 101 по плана но новообразуваните имоти в зоната на м. „Митков мост” по § 4 от ЗСПЗЗ, следва да бъдат обединени в един имот и записани под името на доверителите ми – собственици и на имот № 99 и на имот № 101.

Моля решението да бъде съобразено със скицата-проект представена от вещото лице и имота на П. се запази в признатите 606 кв. м.   Другият имот да бъде записан на П. *** за присъждане на  разноските по делото.

 

АДВ. Т.: Считам, че заповедта на областния управител е била законосъобразна с оглед данните към момента на изготвянето на кадастралния план. Към този момент за имот № 101 не е било ясно чия собственост е  и самият той не е могъл да образува самостоятелен парцел и съгласно  закона е бил придаден към имота на моите доверители. Моите доверителя нямат претенции за повече от 620 кв. метра, но е абсолютно недопустимо искането в жалбата за останалата част над 620 кв. м.

Моля съда да разпореди да се образува съсобственост, както се иска в т. 3 от жалбата.

 

ЮК.А.: Моля да постановите решение с оглед на всички събрани по делото доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: