О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                                       гр. Бургас,   

 

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на осми октомври, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Съдия: В.Е.

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия В.Е. адм.д. № 1183/2008 година.

 

Производството е с правно основание §4к ал.6 изр.ІІІ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ).

Образувано е по жалба на К.Х.А. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област. С тази заповед е одобрен плана на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистъра към него на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани, на основание §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в  местността „Митков мост”, в землището на село Черноморец, община Созопол, Бургаска област. Заповедта е оспорена в частта, в която ползвателския имот на жалбоподателя с № 101 е включен в новообразуван поземлен имот с № 103 - записан като собственост на Т.Д.П. и Р.Я.П..

Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на заповедта.      Твърди, че е придобил право на ползване върху имот № 101 в местността „Митков мост”, поддържа че е налице неправилно заснемане, защото неговият имот и имотът на Т.П. и Я. П. не са идентични.

Моли заповедта на областния управител  да бъде отменена.

В хода на производството, съгласно определение на Бургаски административен съд, ІХ състав, по адм.д. № 1184/2007 година  и определение № 575/18.03.2008 година на настоящия състав (лист 80-81), като жалбоподател в производството е конституирана и Г.П. *** (неправилно посочена в определенията с фамилия “Х.”). Г. е конституирана в качеството  на единствен наследник на П. Г. Х., на когото с решение на ПК – Созопол е възстановен недвижим имот в местността “Митков мост” (бивша местност “Мокро скала”). Основание за конституирането е твърдението на Г. Г., че с обжалваната заповед се засягат нейни права по отношение на новообразувания имот с № 103, в частта относно присъединения към него ползвателски имот с № 101 (лист 49).

Моли заповедта на областния управител  да бъде отменена.

Конституираните по делото заинтересовани страни Т.П. и Я. П. оспорват жалбите.

 

 

След като се запозна с материалите по делото и като ги съотнесе към приложимите правни норми от  Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ПЗР на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагането (ПП) на ЗСПЗЗ,  съдът счита, че К.А. и Г. Г. не са  активно легитимирани да оспорват заповедта на областния управител.

Заинтересованите лица, които имат право на жалба по този ред  - §4к ал.6 изр. ІІІ от ПЗРЗСПЗЗ, са собствениците с възстановено право на собственост, лица, които се легитимират като собственици с надлежен документ за собственост и ползвателите, на които, чрез заповед на кмета на съответната община, е признато правото да придобият собствеността върху предоставения им за ползване имот с актовете по § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.

По жалбата на К.А..

По делото безспорно се установява, че К.А. не попада в която и да е от трите категории лица, изброени по – горе. Видно от материалите по делото (лист 116 и 119), до издаването на оспорената заповед, К.А. не е инициирал производство по придобиване правото на собственост  върху ползвания от него имот. В писмо от кмета на общината (лист 116), във връзка с изискана информация от настоящия съдебен състав, е отговорено, че в архива на община Созопол няма молба от жалбоподателя относно признаването на правото му, като ползвател, да придобие право на собственост върху имот в местността “Митков мост”. Този факт се потвърждава и от приетата, като доказателство в съдебното заседание на 08.07.2008 година, молба от жалбоподателя до община Созопол с дата 24.01.2008 година (лист 119), в която за пръв път той инициира производство за трансформирането си от ползвател в собственик. Тази молба не променя установената фактическа обстановка, а именно че К.А. не е сред заинтересованите лица, които имат право на жалба по  §4к ал.6 изр. ІІІ от ПЗРЗСПЗЗ.

Предмет на настоящото производство не е установяване  възможността правото на ползване на А. да бъде трансформирано в право на собственост, нито пък възможността му да придобие това право в последващ момент, в какъвто смисъл са изложените в жалбата и допълнителната молба доводи.

Производството по §4к ал.6 изр. ІІІ от ПЗРЗСПЗЗ е свързано с възможността собствениците или ползвателите, на които е признато (със заповед на кмета на общината) правото на собственост, да коригират, посредством съда, допуснати в ПНИ и регистъра към него  неточности по отношение на собствените им имоти.

В този смисъл, К.А., като ползвател,  не разполага с активна легитимация да оспорва заповедта на областния управител на Бургаска област, с която е приет  ПНИ и регистъра към него в  местността „Митков мост”, в землището на село Черноморец, община Созопол.

По жалбата на Г. Г.

 

 

Съгласно Решение № 2788/01.03.1999 год. на Поземлена комисия – Созопол (лист 57-59), на наследниците на П. Г. Х., чийто наследник е жалбоподателката, е било признато правото на собственост в стари реални граници на нива от 6.000 декара, находяща се в терен по § 4, в землището на с. Черноморец, в местността “Мокро скала” ( към настоящия момент - “Митков мост”). Със същото решение е било възстановено правото на собственост на наследниците на П. Х. върху нива с площ от 1,650 декара, находяща се в землището на с.Черноморец, в местността “Мокро скала”, както и постановен отказ да възстанови правото на собственост върху нива от 4,350 дка в същото землище и местност, поради това, че имотът попада в разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Видно от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза (лист 82-84) и приложената към нея скица, имотът, нанесен под № 1291, собственост на наследниците на Парашкев Хрусанов, представлява признатата собственост от 6,000 декара нива по решението на поземлената комисия. Новообразуваният имот с № 103 е в рамките на този имот, но извън рамките на възстановената в стари реални граници част с площ от 1,650 декара.

На основание решението на поземлената комисия, жалбоподателката би могла надлежно да се легитимира като собственик единствено на имот – нива с площ от 1,650 декара, по отношение на който й е възстановена собствеността. По отношение на останалите имоти, включени в разликата до общо 6,000 дка признато право на собственост, тя не би могла да претендира записване на новообразуваните имоти на нейно име, тъй като по отношение на тези имоти собствеността е само призната, но не е възстановена, още повече, че в решението на поземлената комисия, в неговата част ІІІ, е постановен изричен отказ да се възстанови правото на собственост върху получената разлика от 4,350 дка, с мотив, че попада в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съдебният спор е именно за тази разлика, която в плана на новообразуваните имоти, вече е разпределена между няколко ползвателски имота, записани на името на други лица. Вярно е, че част от територията на признатата й собственост попада върху новообразувани имоти, но за това припокриване не е налице реално възстановена собственост.

            При тези фактически обстоятелства жалбите, подадени от К.А. и Г. Г, се явяват процесуално недопустими, като подадени от лица, които нямат правен интерес от оспорването на заповедта на областния управител.

По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 08.07.2008 година за даване ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.Х.А. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.П. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 1183/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ:…………….…………………