О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 12 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито заседание на дванадесети юли, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 1102/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е  по частна жалба, подадена от Дора Иванова Гарелов против Разпореждане № 258/20.04.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 1182/2011 година по опис на Районен съд – гр. Бургас. С разпореждането е оставена без разглеждане жалбата на Д.И.Г. против Наказателно постановление № 32/02.03.2011 година на Ръководител на РУСО – гр. Бургас.

Районният съд е приел, че подадената срещу наказателното постановление жалба е просрочена, тъй като същата е била подадена на 25.03.2011 година, а наказателното постановление – връчено на 08.03.2011 година.

С частната жалба, е представен опис на препоръчани пратки за разнос, придружен с писмо, подписано от Началник на Пощенска станция – гр. Бургас от 04.04.2011 година. От описа е видно, че препоръчана пратка, адресирана до Дора Гарелова е била получена на 08.03.2011 година, като подписът за получател е положен от лице, което е отбелязало до подписа качеството си – съпруг.

Настоящият състав на съда намира, че наказателното постановление не е било връчено по предвидения от закона ред, поради което частната жалба е основателна.

Разпоредбата на чл. 58 ЗАНН предвижда, че препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Алинея 2 на нормата урежда съобщаване на наказателното постановление тогава, когато нарушителят и поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес. В настоящия случай не е реализирана нито една от така посочените хипотези на съобщаване на наказателно постановление. След като ЗАНН не съдържа разпоредба, указваща друг начин на връчване, то по силата на чл. 84 от ЗАНН, приложение по отношение на връчване на призовки и съобщения намират правилата на НПК. Кодексът в своята разпоредба 180 указва реда и начина на връчване на призовки, съобщения и книжа, включително и връчване на пълнолетен член от семейството. Тази норма не предвижда възможност за съобщаване чрез изпращане на препоръчани писма с обратна разписка. Такъв способ за съобщаване не предвижда и ЗАНН.

Ето защо съдът намира, че след като наказателното постановление не е съобщено по предвидения от закона ред, подадената срещу него жалба следва да се счита редовна, а повдигнатият чрез нея спор да се разгледа по същество. Поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане № 258/20.04.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 1182/2011 година по опис на Районен съд – гр. Бургас.

ИЗПРАЩА делото на същия състав на съда за продължаване на производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: