ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1181 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор А. Ч. – прокурор от Окръжна прокуратура - Бургас.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Бургас - Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К. c  пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СК ООД, редовно призована, се представлява от адв. А.П. и адв. Б., с пълномощни по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС се представлява от юрисконсулт Б.с пълномощно по делото.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че по делото са представени доказателства съобразно указанията от предходното съдебно заседание.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени съгласно описа на лист 281, от лист 291-292, от делото, както и доказателствата, представени от община Бургас – до лист 1433 от делото.

За изясняване на фактите по делото и законосъобразността на оспореното разрешение за строеж съдът счита, че следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпроси, които служебно са формулирани, а именно:

Вещото лице, след като се запознае с административната преписка по делото - инвестиционните проекти, приложени към протестираното РС, да отговори на следните въпроси:

1.Показателите за застрояване в одобрения инвестиционен проект към протестиранонто РС съответстват ли на устройствените показатели на имота, в който е разрешено строителството; осигурени ли са по инвестиционен проект показателите за минимално изискуемо озеленяване по ПУП;

2.Какви са видовете обекти в сградата, съгласно тяхното предназначение и площ, и има ли осигурени достатъчно места за паркиране, в това число и специализирани паркоместа за лица с увреждания – съобразно нормативните и проектираните самостоятелни обекти;

3.Има ли осигурени специализирани условия за достъп на лица с увреждания в частите от сградата, които са предназначени за обществено обслужване, както и за достъп до самата сграда от уличната мрежа – с посочване на отделните обекти и предвидените условия за достъп до всеки един от тях;

4.Колко и какви общи помещения са предвидени в сградата и съответстват ли като брой, разположение и площ на нормативните изисквания;

5.На какво разстояние от околните сгради се намира надземната част на сградата, чието строителство е разрешено;

6.Има ли в инвестиционните проекти към РС надлежно одобрена част „пътна“ за достъп до прилежащата пътна мрежа.

 

Съдът счита, че изброените въпроси са от значение за решаване на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА вещо лице В.А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 3500 лева, от които 2000 лева вносими от община Бургас и  1000 лева, вносими от Прокуратурата на република Българя, и 500 лева, вносими от ответника – в 30-дневен срок от днес за всички.

Вещото лице да бъде уведомено за започване работа по поставената задача след представяне на доказателства за внесените депозити.

ПРОКУРОРЪТ: Искам да поставя допълнителен въпрос към експертизата.

Моля да приемете приложените към настоящия момент доказателствени материали от община Бургас.

Във връзка с експертизата считам, че е относим следният въпрос: в сторителното разрешение е посочено, че са представени и същото се базира на проекти, касаещи геодезия и инженерна геология. По делото е представен протокол за изпитване № 13/2013 г. и доклад, в който е посочено, че проучвателните работи са извършени май 2013 г. като е извършен оглед на терена. В заключителната част е отразено, че поради съдържание на хумусно вещество насипът, който обхваща целия терен, се явява неподходящ за строителна основа. И в двата документа е отбелязано, че се касае за обект жилищна сграда в УПИ ***за обществено обслужване, ***в кв. ***на ж. к. „***“, тъй като кв.***на ж.к.“***“ и УПИ-та са конфигурирани през 2015 г. със заповеди на зам.- кмет. Въпросът към вещото лице е: Въпросните проучвателни действия, визирани в документите, за кой терен се отнасят? Тъй като през 2015 г. въпросните УПИ не са съществували.

Вещото лице да отговори докладът за геодезично проучване, който е част от инвестиционния проект, за кои поземлени имоти се отнася и налице ли е идентичност между тези терени и терена, за който е разрешено строителството?

Нямам други допълнителни въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имам доказателствено искане. Моля да допуснете до разпит свидетел в режим на довеждане, който водя днес – арх.Д., която е извършила служебната проверка на процесното разрешение за строеж и е съставила протокола по чл. 156 от ЗУТ, във връзка с разминаването на датите на двата протокола от прокуратурата, приложени в предходно съдебно заседание – констативен протокол от 03.10.2016 г. и констативен протокол от 03.09.2016 г. с идентично съдържание, разлика само в датите. Ще се опитаме да установиме коя дата е идентична и как се е получила разликата – дали за 2 протокола става  въпрос с еднакво съдържание, но с различни дати.

АДВ. Б.: Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям по исканията.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям по исканията.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит поискания от юрисконсулт К. свидетел.

В залата е въведен свидетелят.

Съдът снема самоличността му, както следва: Д.Д. – 63 г., ст. инспектор в РДНСК –ЮИР, без особени отношения със страните, предупредене за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Обещавам за говоря истината.

ЮРИСКОНСУЛТ К.:Представям оригинал на констативен протокол и моля да предявите същия на свидетеля. Вие ли съставихте този протокол? Ваш ли е почеркът?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: И почеркът, и подписът Ваши ли са?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Каква дата е отбелязана на протокола?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  03.10.2016 г.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Видимо е направена поправка. Можете ли да обясните Вие ли я направихте?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  Да, аз я направих.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: При какви обстоятелства я направихте, кое наложи поправката?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: По принцип едновременно с този протокол трябва да има още 2 издадени разрешения за строеж, общо 3. Проверих и трите разрешения в един и същи ден. Очевидно, когато съм писала този протокол специално, съм объркала месеца, което след като съм забелязала, че не отговаря на действителността, съм го коригирала.

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Представям заверени копия от 2 броя констативни протоколи от същата дата ведно с разрешение за строеж за сгради в съседните имоти с възложител – този, който е страна и по настоящото дело. Следващият ми въпрос е- тези протоколи Вие ли сте ги писали? Представените току-що 2 протокола Вие ли съставихте? Кога ги съставихте?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  Да, на 03.10.2016 г.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: От къде правите извод, че точно на тази дата ги съставихте?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Проверих и трите разрешения в един и същи ден.

ПРОКУРОРЪТ: Кога точно извършихте тази поправка на протокола - непосредствно след като извършихте проверката или в друг момент?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  Веднага съм я направила корекцията. Не може двата да са от една дата 03.10.2016 г., а третият да е от друга дата.

ПРОКУРОРЪТ: Как си обяснявате обстоятелството, че при извършената проверка на Окръжна прокуратура ни беше предоставен заверен препис на въпросния протокол с дата 03.09.2016 г., който беше предоставен на съда, а това се случва много след извършване на проверката?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  Направила съм го много по-късно. За мен няма знечеине, защото е фактическа грешка. Не мога да извърша един месец по-рано проверка на строителни книжа, които все още не са били налице. При издаване на разрешението се пишат уведомления в определени срокове към дирекцията. Проверката се извършва след като получим тези уведомления.

ПРОКУРОРЪТ: Това, което казахте, че сте направили поверката в същия момент, не е вярно ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Нямам точен спомен кога съм направила поправката.

ПРОКУРОРЪТ: За всяко разрешение за строеж, което постъпва в Строителен контрол, ли се извършва такава проверка и завършва с протокол?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Да, задължени сме да извършваме проверка на всички издадени строителни книжа, за което се съставят протоколи по този образец. Лично аз за 2017 г. имам около 350 проверки.

ПРОКУРОРЪТ: Само документална проверка ли извършвате?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  По този ред се извършват проверки на издадените строителни книжа - одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж.

ПРОКУРОРЪТ: Това значи ли, че сте проверили и инженерно- геоложкия доклад?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Не съм специалист, който може да провери този доклад. Аз съм архитект.

ПРОКУРОРЪТ: Той част ли е от строитената документация?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Да, ние поверяваме само дали е налична.

ПРОКУРОРЪТ: Познавате ли някой от физическите лица, които фигурират в строителното разрешение?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:  Не.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към свидетеля.

АДВ. Б.: Нямам въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА 2 броя констативни протоколи от 03.10.2016 г., изготвени от арх. Д.с приложени към тях разрешения за строеж № 25-„З“/13.09.2016 г. и разрешнеие за строеж № 24-„З“/13.09.2016 г.

 

АДВ. П.: Противопоставяме се на въпроса от прокуратурата. Инженерно-геоложкият доклад не е в преписката по делото, доколкото ни е известно. Молим да не бъде допускан като въпрос към експертизата, тъй като не е приобщен по делото. Ако допуснете въпроса, моля да е във връзка с представените по делото доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Снимано е в делото. Доклад № 13/2013 г., той е по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Към настоящия момент нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Към настоящия момент нямам други искания.

Съдът по направеното възражение от адв. П. счита, че е неоснователно и следва да допусне допълнинтелна задача към вещото лице във вида, както е формулиран от прокурор Ч..

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача без внасяне на допълнително възнаграждение на вещото лице:

Вещото лице да отговори: докладът за геодезично проучване, който е част от инвестиционния проект, за кои поземлени имоти се отнася и налице ли е идентичност между тези терени и терена, за който е разрешено строителството?

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 29.05.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: