ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1181 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Андрей Ч. – прокурор от Окръжна прокуратура - Бургас.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Бургас - Югоизточен район, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт К. c  пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СК ООД, редовно призована, се представлява от адв. А.П. и адв. Б., които представят пълномощни.

В залата се явява юрисконсулт Б.- процесуален представител на гл. архитект на община Бургас, с пълномощно от днес.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля от името на главния архитект на община Бургас той да бъде конституиран като заинтересована страна в производството. Участието на главния архитект е задължително по дела като процесното. Моля да се произнесете с определение.

Съдът

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството главния архитект на община Бургас.

 

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Въпреки нередовното ни призоваване и конституиране в днешното съдебно заседание, не възразявам да бъде даден ход на делото. Запозната съм с протеста и приложената административна преписка.

АДВ. Б.: С оглед изявлението на процесуалния представител на гл.архитект на община Бургас - да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА протест от Окръжна прокуратура Бургас против заповед № ДК-10-ЮИР-17/28.04.2017 г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол  /РДНСК/ –Югоизточен район – Бургас на основание чл.145, ал.6 от ЗСВ, във вр. с чл.216, ал.6, вр. с чл.215, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, вр. с чл.16, ал.1, т.1, вр. чл.145 от АПК с искане да се провъзгласи като нищожно Разрешение за строеж № 23-„3“/13.09.2016 г. за „Жилищна сграда с КОО и сградни ВиК отклонения“ в УПИ ***по плана на ж.к. „***, гр. Бургас, с адресат „СК“ ООД – Бургас, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, поради допуснато грубо нарушаване и неспазване на разпоредбите на Конституцията, АПК и ЗУТ, относно строителството в гореописания имот.

ПРОКУРОР Ч.: Поддържам протеста изцяло по изложените съображения. Относно доказателствените искания, бих искал да уточня. Първо: в съдебен акт на ВАС по делото е отразено, че в настоящото производство следва да се извърши контрол за законосъобразност в рамките на фактите и обстоятелствата, установени от контролния специализиран орган. Едно от основанията в протеста е, че органът не е изпълнил изискуемото - да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства, след което да има произнасяне и моля в тази насока съдът да ми предостави възможност да ангажирам доказателства в следната насока: първо - искането за спиране на административното производство от административния орган.  На второ място - относно доказателствата, изложените такива в т.5 и 6 оттеглям. Считам, за релевантно към настоящия спор от община Бургас да се предостави преписката по издаване на строителното разрешение заедно с всички разрешения от заинтересованата страна, с което е поискано одобряване на проектите и издаване на разрешението. Настояването за посоченото в т.3 - да се изиска цялата преписка, по която е налично произнасяне досежно писмо на Община Бургас, в което посочват, че разрешението за строеж ще бъде издадено на по-късен етап.

Също така, във връзка с факта и обстоятелствата, в рамките на които следва да бъде извършена законосъобразност, видно от протестираната заповед, е посочено, че М.Г.и П.Я.продават имота, за който е издадено строителното разрешение на заинтересованата страна, като в акта е пропуснато да бъде уточнено как тези лица са станали собственици на реституирания имот. Липсват в протестираната заповед. Ако съдът позволи Окръжна прокуратура - Бургас ще се ангажира да представи доказателствата.

По т.7 - част от тези искания не поддържам. Те са представени по списъка от контролния орган, мотивираното предписание, заповедта № 1943 на зам.- кмета на Бургас, копия от решение №7533/12.12.2013 г., които са представени - не поддържам искането да се изискат.

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Оспорвам протеста на Окръжна прокуратура - Бургас. Моля да приемете административната преписка, приложена в цялост. По направените доказателствени искания се противопоставям. Считам, че административната преписка е комплектована с достатъчно доказателства относно мотивите в оспорения пред съда акт.

По отношение на т.3 искането на Окръжна прокуратура - Бургас да се приложи отказ на началник на отдел КРА  при Община Бургас, заявявам, че става въпрос за различни производства, които отдавна са приключили и са релевантни по настоящия спор.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.:  Оспорвам протеста. Считам, че по отношение на преписката – приобщени са основните документи, които са послужили за издаване на процесното разрешение. Подкрепям становището на юрисконсулта на РДНСК-ЮИР.

Нямам доказателствени искания.

АДВ. Б.: Оспорвам протеста. Считам същия за неоснователен. По повод направеното доказателствено искане – изразявам становище.

По т.1 от доказателствените искания на Окръжна Прокуратура – Бургас считам, че представените по делото справки по адм. дело № 2499/2015 г. по описа на Административен съд - Бургас и адм. дело № 2508/2015 г. по описа на Административен съд – Бургас, са абсолютно достатъчни и всички останали доказателства, които се искат по т.1 са неотносими към предмета на спора.

По т.2 от доказателствените искания в протеста: доколкото община Бургас заяви, преписката е представена при ответника. Това доказателствено искане е изпълнено. Същото се отнася и за доказателственото искане по т.4, тъй като с протеста в съда е постъпила административната преписка.

По т.3 представяме писмото на началника на отдел КРА при община Бургас, заповедта, с която е отменен отказа и акта за резултатите от обявяване на заповедта с препис за страните.

По т.4 казах, че преписката вече е постъпила. Не възразявам да се приеме като доказателство по делото.

По т.5 искането е оттеглено.

По т.6 също.

По т.7  частично е уважено, доколкото 3 от посочените писмени доказателства са приобщени по делото - 1,5 и 7 доказателства. Останалите считам за неотносими към предмета на спора и това искане не следва да е уважено.

По направеното в съдебното заседание доказателствено искане за представяне на доказателства за собственост и за произхода на собствеността на М.Г.и П.Я.- те са неотносими.  Производството по издаване на заповедта и разрешението за строеж е с участието на заинтересованата страна „СК“ ООД и праводателите на доверителя ми нито имат резервирано място в процеса, нито този факт има някакво значение за правилното постановяване на съдебния акт.

Изразявам становище за конституиране на заинтересовани лица. Считам, че  по делото са конституирани всички заинтересовани страни по чл. 149, ал.2, т.2 от ЗУТ и други заинтересовани лица няма по това производство.

Нямам други доказателствени искания.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Преписката, която е приложена по делото, представлява ли пълната преписка по издаването на разрешение за строеж № 23-З/13.09.2016 г.?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считаме, че всичко, което е представено от РДНСК-ЮИР, е преписката, без проектите. Част от проектите, доколкото разбирам, не са били в преписката на РДНСК-ЮИР.

 

След направените уточнения и изявления на страните, съдът СЧИТА, че следва да изиска цялата преписка по издаването на разрешение за строеж № 23-„З”/13.9.2016 г. заедно със съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, издадени от гл. архитект на Община Бургас.

По искането, формулирано в т.3 от доказателствените искания на протестиращия прокурор, съдът КОНСТАТИРА, че документите, които са изискани да бъдат събрани, са представени от адв. Б. в днешното съдебно заседание с молба - току-що.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ К.: Преписката, която е представена по делото с протеста, цялата преписка ли е по издаването по оспорената заповед?

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да.

Съдът СЧИТА, че след този отговор не е необходимо да изисква цялата преписка по издаването на оспорената заповед, а що се отнася до документите, изискани в т.7 от доказателствените искания - съдът ПРИЕМА, че община Бургас следва да представи:

-копие от писмо-предложение вх.№ Z-657/20.5.2014 г. от Дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас;

-копие от със Заявление вх.№ 94-11-697/03.02.2014 г. до кмета на Община Бургас от М.Г.и П.Я.;

-копие от СКИЦИ – 3 бр. и нотариален акт № ****от 20.01.2014 г., видно за имотите с идентификатори ****по КК на гр. Бургас;

-копие от Протокол № 14/28.05.2014 г. на ОЕСУТ при Община Бургас;

-Заповед № 1943/04.08.2014 г., издадена на основания по чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ при условията на чл.16 от ЗУТ на зам.кмет на Община Бургас.

ПРИЕМА представените от адв. Б. с молба-опис в днешното съдебно заседание доказателства, описани в точки 1-3.

ПРОКУРОР Ч.: Възразявам отговора на юрисконсулт К., защото това не е цялата административна преписка. Предоставям Ви и ако прецените можете да ги искате от строителен контрол писма в подкрепа на искането за спиране на производството от административния орган. В заповедта е посочено, че с протокол от 03.01.2016 г.е извършена проверка по чл. 156 от ЗУТ. Разполагам със заверен препис от същия протокол, който е с дата 03.09.2016 г. В този смисъл считам, че следва да бъде изискан оригинала от преписката на тази проверка.

АДВ. Б.: Процесното разрешение е издадено на 16-ти септември.

ПРОКУРОР Ч.: Предоставям тези материали за приемане, тъй като те са от моята преписка.

АДВ. Б.: В момента не можем да изразим становище по представените доказателства предвид техния обем. Моля да ни дадете възможност да се запознаем с тях и тогава да се произнесете с определение дали да бъдат приети.

АДВ. П.: Протоколът, който е представен за проверката по чл. 156 от ЗУТ, представяте ли го сега като доказателство?

ПРОКУРОР Ч.:  Представям го. Това е за проверката преди протеста.

 

С оглед значителния обем на доказателствата, които са представени от прокурора, съдът счита,че СЛЕДВА ДА ДАДЕ допълнителна възможност на страните да се запозная с тях и да изразят своето становище относно тяхната относимост към правния спор.

Към настоящия момент съдът счита, че СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕ единствено административната преписка по делото така, както е представена от ответника, приложена към протеста.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА от Община Бургас цялата преписка по издаване на разрешение за строеж № 23-З/13.09.2016 г. на гл. архитект на Община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи цялата преписка, налична при него по издаването на заповед ДК 10-ЮИР-17/28.04.2017 г. на началника на РДНСК-ЮИР.

ЗАДЪЛЖАВА  главния архитект на Община Бургас да представи:

-копие от писмо-предложение вх.№ Z-657/20.5.2014 г. от Дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас;

-копие от със Заявление вх.№ 94-11-697/03.02.2014 г. до кмета на Община Бургас от М.Г.и П.Я.;

-копие от СКИЦИ – 3 бр. и нотариален акт № ****от 20.01.2014 г., видно за имотите с идентификатори ****по КК на гр. Бургас;

-копие от Протокол № 14/28.05.2014 г. на ОЕСУТ при Община Бургас;

-Заповед № 1943/04.08.2014 г., издадена на основания по чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ при условията на чл.16 от ЗУТ на зам.кмет на Община Бургас.

 

ДАВА възможност на страните в срок до следващото съдебно заседание да изразят становище по доказателствата, представени от прокурор Ч. в днешното съдебно заседание, след което съдът ще се произнесе с нарочен съдебен акт относно тяхното присъединяване към останалите доказателства по делото.

По отношение на искането за приобщаване на доказателства, свързани със собствеността на праводателите на „СК“ ООД съдът счита, че това искане е неотносимо към спора – предмет на настоящото дело е законосъобразността на заповед на началника на РДНСК-ЮИР, с която е контролиран административен акт на главния архитект на общината. Към настоящия момент съдът не установява връзка между това искането на прокурора и предмета на делото, поради което счита, че искането следва да бъде отклонено. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за приобщаване към делото на доказателства за собствеността на праводателите на заинтересованата страна „СК“ ООД.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: