ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1181 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.М., редовно призован,  явява се лично и с адв. Р., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено от днес пълномощно.

Явява се вещото лице Р.Д..

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 21.05.2015 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК 7-дневен срок.

 

АДВ. Р.: Не се противопоставям да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се изслуша вещото лице.

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

Р.Д.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам

 

АДВ. Р.: Аз считам, че представеното заключение по поставените въпроси е ясно, пълно и точно. Да се приеме.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът, поради липса на въпроси към вещото лице и по повод представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., на която ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лв., 350 лв. от които платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. на 02.06.2015 г. – 350 лв.)

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 100 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанието, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВ. Р.: Моля, съдът да не освобождава вещото лице от залата, тъй като считам, че след разпита на водения от нас свидетел, биха възникнали допълнителни въпроси за допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Водим и моля да бъде разпитан допуснатият от съда свидетел – майката на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам да бъде разпитан свидетеля.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на който СНЕМА самоличност както следва:

Р.А.М. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, майка съм на жалбоподателя Р.В.М..

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА МИТЕВА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Р.: Предоставила съм на сина си Р. парични суми, които представляваха спестявания – мои и на съпруга ми. Тези суми бяха *******лв. Имахме имот и го продадохме, в резултат на което спестяванията заедно с парите от продажбата – не всичките ги събрахме и получихме сумата от ******* лв. Парите в размер на ******* лева ги дадохме наведнъж. Това беше през 2007 г. Мисля, че ми дадоха разписка, но не помня. Не мога да кажа дали пазя тази разписка.

Доколкото знам, Р. е получавал пари освен от фирмата, в която работи и от съпругата си. В какви размери не мога да кажа, защото това са семейни неща, но знам, че тя му пращаше пари. Тя беше по това време в Америка, където работеше. Знам, че от Америка редовно му изпращаше пари, но в какъв размер, не мога да кажа. Съпругата му още е в Америка и към настоящия момент двамата вече не са съпрузи. Не мога да си спомня кога се разведоха.

         АДВ. Р.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

         СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имотът, за който споменах, продадохме мисля че беше есента - 24.11.2005 г., а съпругът ми почина през 2006 г.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Бихте ли обяснили вследствие на каква своя дейност успяхте да спестите сумата, която се дали?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Ние бяхме много пестеливи със съпруга ми и успяхме да спестим известна сума пари, част от която предоставихме на сина си Р. заедно с част от продажбата на имота.

         Имотът, за който разказвам продадохме за ******* лв. Имотът се намираше във вилната зона на гр. Сливен.

         Имам освен Р. и една дъщеря. На нея също съм давала пари когато и колкото мога.

         Не знаех, нито мога да кажа за какво му трябваха на Р. тези ***** хиляди лева, които заявих, че сме му дали.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, ОСВОБОЖДАВА същия.

 

         АДВ. Р.: Полагаме усилия, за да се снабдим с доказателства относно сумите, за които твърдим, че са предоставени от съпругата, но тъй като същата е в Америка все още нямаме готовност, но с оглед представените в днешно съдебно заседание доказателства и с оглед свидетелските показания и с оглед заключението на експертизата считам, че и за улеснение на съда бих поставил допълнителен въпрос към експертизата, а именно да се направи рекапитулация на задълженията на доверителя ми по ревизионния акт в два варианта, като се съобрази отговорът на въпрос № 1 от изслушаното заключение на вещото лице и във втори вариант, като се съобрази отговорът на същия въпрос № 1 и към паричния поток се отчете полученото от същия дарение от страна на неговата майка – разпитаната свидетелка.

         Други доказателствени искания на този етап нямам.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам, тъй като става въпрос за изчисления. Моля да ми бъде дадена възможност за представяне на доказателства във връзка с изслушаните в днешно съдебно заседание свидетелски показания.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА         изготвянето на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши съответните изчисления, да отговори на въпроса формулиран от адв. Р. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед формулираното от процесуалния представител на ответника искане, ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ за ангажиране на допълнителни доказателства във връзка със събраните в днешно съдебно заседание свидетелски показания.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: