ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1181 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.М., редовно призован,  представлява се от адв. Р., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Р.: Искам да заявя, че поддържам жалбата, тъй като това е първото съдебно заседание с мое участие.

Имаме доказателствени искания във връзка с указанията на съда. Първото е свързано с това, че оспореният в ревизионното производство ревизионен акт е по отношение на неговата незаконосъобразност, водеща до неговата нищожност, тъй като на доверителя ми е извършена предходна ревизия за същия период, която е приключила с постановяване на ревизионен акт, който беше оспорен от нас по административен ред. Впоследствие според нас, а ние твърдим, че след изтичане на сроковете по ДОПК за произнасяне на административния орган с решение по първия ревизионен акт бе постановено отменително решение, с което ревизионният акт беше отменен от ревизиращия орган, който е предмет на настоящото производство и преписката бе върната за ново разглеждане, но това се случи след изтичане на сроковете, в които директора на „ОУИ” можеше да се произнесе налице ли е мълчаливо потвърждение на предходния ревизионен акт според нас. В този смисъл извършването на повторна ревизия за същите периоди според нас е недопустимо и издадения в това производство ревизионен акт се явява незаконосъобразен до степен нищожност. Държа да отбележа, че става въпрос за един и същ период и този ревизионен акт е един и същ.

Моля да задължите ответника в настоящото производство да представи цялата преписка по издаване на Решение № 283/18.09.2013 г. на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас. Моля да задължите същия административен орган да представи изходящия регистър и извлечение от него за периода 01.08.2013 г. – 30.10.2013 г., в който регистър се регистрират решенията по жалби срещу ревизионните актове, откъдето ще установим дали това предходно негово решение е издадено на посочената от него дата.

По съществото на спора, имам искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с материалите по делото, да отговори на следните въпроси:

           1.Разходите за телекомуникационни услуги, В и К услуги, ел. енергия и други такива подобни, не се ли включват в издръжката на лицето според данните от НСИ?

2.Да се установи превишението на разходите на приходите, но на годишна база.

3.Да се отговори налице ли са данни в преписката за реализирани доходи от доверителя ми от трудова дейност, които не са декларирани от същия.

 

Имам искане за разпит на свидетели, като Р.М., ще обясни дали е дарила тази сума, тъй като има писмени доказателства по делото. В случая с нейния разпит искаме да установим предоставяне на сумата. Няма други  доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Изразила съм вече становище по ревизионния акт и по така направените доказателствени искания за представяне на цялата административна преписка във връзка с представения предходен ревизионен акт. Считам, че е обжалвано мълчаливо потвърждение на ревизионния акт, за който се иска да се представи преписката, за което има съдебно решение. Мога да представя доказателства, че има произнасяне на съд по този казус.

По отношение на доказателствените искания, колегата моля да каже за съдебно-счетоводната експертиза по отношение трудовите доходи в каква връзка е въпроса?

         По отношение на разпита на свидетели, считам за недопустими по смисъла на ДОПК.

         АДВ. Р.: По отношение на втория въпрос към експертизата, в ревизионния акт са определени задължения за осигурителни вноски, които се дължат от доходи от трудова дейност. Ние твърдим, че в ревизионния акт няма констатации по отношение на това, че доверителят ми е реализирал доходи от трудова дейност. В тази връзка намираме, че твърдението относно осигурителните вноски относно твърдения недостиг на парични средства е незаконосъобразно. Считам, че сме наясно със спора и намирам това искане за основателно поне що се касае до периода преди приемане и влизане в сила на чл. 124а от ДОПК.

По отношение на възражението за изискване на документи от съответния административен орган, въпросните дела те са две, като едното е срещу мълчаливо потвърждение на предходен ревизионен акт и то действително е приключило с влязло в сила определение, като номерът на делото е ******* г. на АС – Б., а беше обжалвано самото решение на директора на дирекция „ОУИ”, което според нас е постъпило след срока, като този спор е разгледан по административно дело ******** по описа на АС – Б. и жалбата е оставена без разглеждане. Тъй като въпросът по отношение на мълчаливото потвърждение на предходния ревизионен акт и съответно на административния орган могат да бъдат изследвани в настоящото производство, тъй като това решение е отменително и по определение не подлежи на обжалване, ако то е произнесено след срока, това води до нищожност и порок на настоящия ревизионен акт, а не до незаконосъобразност на предходния. Доказателственото искане е освен за представяне на преписката в настоящото дело беше направено искане да бъде представен и регистърът, в който се вписват тези решения.

По отношение на разпита на свидетелите, на първо място между роднини по права линия не е необходимо да има какъвто и да е писмен договор, включително и когато стойността на този договор е над 5 000 лв. и на второ място тук става въпрос за фактическо потвърждение на сумата, а не за това дали договорът е валиден, действителен и т.н. Ние не изследваме договора, а предаване на сума, като не на последно място в преписката такъв документ има, а административният орган не го е кредитирал.

 

         Съдът, с оглед направените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По повод искането за изпращане от страна на ответния административния орган на пълната административна преписка по предходно постановено решение, съдът счита за нужно първо да се запознае с постановените по повод на това решение съдебни актове по административно дело ******** на АС – Б. и административно дело ******** по описа на АС – Б., след което ще вземе отношение по така формулираното искане.

         По повод искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с формулираните в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, намира така формулираните искания за процесуално допустими, като относимостта на въпросите, респективно отговорите на вещото лице към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съд акт, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите изследвания, да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         По повод искането за допускане в качеството на свидетел майката на жалбоподателя, съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо. Съгласно нормата на чл. 164, ал. 1, т. 3 от ГПК, субсидиарно приложим по смисъла на §2 от ДР на ДОПК, свидетелските показания се допускат във всички случаи, с изключение на установяване на факти, касаещи договори на стойност по-голяма от 5 000 лв., освен ако са сключени между роднини по права линия и по съребрена линия до ІV степен. В настоящия случай с оглед обстоятелството, че исканият свидетел е родител на жалбоподателя, е налице изключение от цитираната правна норма, поради което счита разпита на това лице целящо удостоверяване на факти относно сключен между страните в устна форма договор за заем за процесуално допустим.

 

 
         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел и при условията на довеждане Р.А.М..

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 г. – 14,10 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: