ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1181 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.М., редовно призован, не се явява и не се представлява. 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

            Съдът ДОКЛАДВА, че с протоколно определение от 07.10.2014 г. на жалбоподателя е предоставена възможност при на условията на чл. 171, ал. 4 от АПК да ангажира доказателства в подкрепа на заявените в жалбата твърдения. Съобщение за така постановеното протоколно определение е връчено на 15.10.2014 г. на получател Даниела Иванова, като по делото липсват доказателства относно това в каква връзка е същата с жалбоподателя М.. Безспорно съобщението е връчено на адреса на жалбоподателя, но липсва яснота какво е качеството на лицето получило съобщението. Освен горното, съдът установява, че сезиращата жалба е изготвена от пълномощник – адв. С.М.Р. с посочен адрес, като по делото липсват доказателства относно представителната власт на адв. Р..

         С оглед горното, съдът счита, че следва съобщението да бъде изпратено на съдебния адрес на адв. С.М.Р., като в същото освен възможност за ангажиране на доказателства по чл. 171, ал. 4 от АПК, на адв. Р. следва да бъде указано, че следва да представи надлежно пълномощно относно представителната си власт, в т.ч. и по отношение изготвянето на сезиращата съдът жалба, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата.

         ЗАДЪЛЖАВА адв. С.М.Р. ***, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи за прилагане по делото на надлежно издадено от Р.В.М. пълномощно, в т.ч. и за изготвяне на жалба против Ревизионен акт № 201302134/24.01.2014 г., потвърден с Решение 126/24.04.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

         В случай, че по делото в указания срок не бъде представено изисканото пълномощно, съдът следва да приеме, че жалбата е подадена от лице без представителна власт, поради което същата се явява процесуално недопустима, а делото следва да бъде прекратено. В съобщението до адв. Р. следва да се укаже възможността за ангажиране на доказателства в подкрепа на заявените в жалбата твърдения.

         По отношение отлагане на делото и насрочване на съдебно заседание, съдът ще се произнесе с оглед ангажирането на доказателствата за редовното подаване на жалбата.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: