ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1181 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Р.В.М. против Ревизионен акт № 0201302134/24.01.2014 г. на ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 146/16.05.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства с административната преписка. Други доказателствени искания нямам.

 

 

 

 

С оглед заявеното от процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че за някои обстоятелства от значение за делото, а именно в случая незаконосъобразността на оспорения ревизионен акт не ангажира доказателства.

С оглед горното, както и с цел доказване на заявените в жалбата твърдения, съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира доказателства, в т.ч. и чрез искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза в подкрепа на заявените в жалбата твърдения.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.12.2014 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: