ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1181 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.М., редовно призован, не се явява. За него – адв. Р., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

В изпълнение на Определение № 897/26.05.2016 г., ответникът – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас е представил за прилагане по делото документи, касаещи предходно развило се ревизионно производство, приключило с Ревизионен акт № 201300148/24.06.2013 г., отменен с Решение № 283/19.09.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

            АДВ. Р.: Не се противопоставям да бъдат приети така представените доказателства към момента.

Нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА представените с писмо вх. № 5802/03.06.2016 г. от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Р.: Поддържаме становището, че ревизионният акт е нищожен, тъй като е издаден след изчерпване на компетентността на административния орган понеже е налице мълчаливо потвърждаване на предходен ревизионен акт, който беше представен в днешно съдебно заседание. По тази причина оспореният в настоящото производство ревизионен акт се явява нищожен. Ако не споделите вижданията ми в тази връзка, считам ревизионния акт за незаконосъобразен, тъй като считаме, че няма доказаност по чл. 122 от ДОПК за преминаване към особения ред на ревизии и съответно определяне на данъчна основа от страна на органите по приходите. Освен това ако все пак счетете, че са налице основанията по чл. 122 от ДОПК от събраните по делото доказателства и се установи, че са налице обстоятелствата по чл. 122 от ДОПК, моля да имате предвид, че установените и съставени от органа по приходите потоци, въз основа на които е определена данъчната основа са некоректно съставени, тъй като двукратно са включени разходи, а не са включени определени приходи, като визирам показанията на разпитаните свидетели, а оттам и данъчната основа е неправилно установена.

Моля да имате предвид постановеното Тълкувателно решение, заради което беше спряно настоящото производство.

         Претендираме разноски по представения днес договор за правна защита и съдействие.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. На първо място по отношение на твърдението за нищожност на ревизионния акт считам, че същото е неоснователно. По делото е приложено предходното решение на директора на „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, с който е отменен предходен ревизионен акт и преписката е върната за извършване на нова ревизия. Същият е постановен в законоустановения срок, поради което е и валидно съответното възлагане на новата ревизия - ревизионен акт, който е предмет на настоящото производство. Същият е правилен и законосъобразен, издаден от компетентен орган, в законоустановения срок. По предходния ревизионен акт имаше жалба на лицето срещу мълчаливо потвърждаване на акта, като състав на Административен съд – Бургас постанови, че такова не е налице.

По съществото на спора, моля да ми дадете възможност за представяне на писмено становище. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на страните, в 14-дневен срок считано от днес, да представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: