ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 22.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори декември                две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1181 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.М., редовно призован, не се явява. За него – адв. Р., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Р.Д..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано в законоустановения срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Р.Д.Д. (със снета по делото самоличност).

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Р.: Във вариант 1 така, както е поставен въпроса ли са приспаднати разходите, които по принцип са включени в издръжката на лицето и сте дали заключение в основното си такова.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по този начин съм изготвила допълнителното заключение.

ВЪПРОС НА АДВ. Р.: По вариант 2 сте прибавили прихода от ****** лв.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, във вариант 2 съм прибавила въпросната сума.

ВЪПРОС НА АДВ. Р.: Заключението, което сте дали за разходите и приходите и в двата варианта на годишна база ли са?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. И в двата варианта са на годишна база.

АДВ. Р.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

С оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от вещото лице Р.Д.Д. заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

АДВ. Р.: На този етап доказателствени искания нямам, но имам процесуално искане, а именно: моля настоящото производство да бъде спряно, тъй като е налице друго дело висящо в друг съд, което има значение за правилното решаване на настоящия спор, а именно визирам Тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на Върховен административен съд, което е образувано по искане за приемане на Тълкувателно решение по въпроса: приложими ли са разпоредбите на чл. 122-124 от ДОПК относно установяване на дължимост на задължителни осигурителни вноски за периоди преди влизане в сила на чл. 124а от ДОПК, което е в сила от 15.02.2011 г. В настоящото производство в РА имаме определени задължения за осигурителни вноски на доверителя ми преди периода на влизане в сила на въпросния текст от ДОПК, поради което аз намирам връзка между двете дела. Отделно от това за обосноваване на искането си посочвам, че на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК на чието основание искам спиране на настоящото производство, което е субсидиарно приложим по чл. 144 от АПК изисква пред друг съд или пред настоящия съд да има образувано друго дело, като не уточнява какъв е вида на това дело и дали е между същите страни. Поради това намирам, че са налице основания за това, като във връзка с това искане представям на съда извадка от интернет-страницата на Върховен административен съд разпореждане на образуване на същото, както и разпореждането за насрочване на това производство пред ВАС. Представям на съда и решение на самия Върховен административен съд за сведение, в което ВАС с частична отмяна на първоинстанционното решение е дал указание след връщане на делото, същото да бъде спряно до приключване на това производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имам искане по доказателствата. Представям доказателства – Ревизионен акт № 201300148/24.06.2013 г. и Решение № 283/18.09.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”. Във връзка с твърденията относно лицето Р.М. от предходно съдебно заседание, че със съпруга й са дали пари назаем, които са с произход „спестявания”, за Р.М. има данни по делото, но по делото няма данни за доходите на В. М., който е съпруг на Р.М.. В тази връзка представям данни за осигуряване за периода 2000-2005 г. на В. М. за доходи от трудовите му правоотношения, както и за периода 2004-2006 г. за получената от лицето пенсия.

По отношение на искането за спиране на производството считам, че тъй като настоящото производство е първоинстанционно и решението на съда подлежи на обжалване и вероятно до произнасяне с краен съдебен акт вероятно ще има решение и по цитираното Тълкувателно дело считам, че не е необходимо спиране на настоящото производство.

АДВ. Р.: С оглед представянето на въпросните документи в днешно съдебно заседание и предвид техния обем, аз ще помоля съда да ми предостави срок за запознаване с тях до следващо съдебно заседание и евентуално да взема становище по приемането им като писмени доказателства.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да се запознае с депозираните от процесуалния представител на ответника документи и да изрази становище по приемането им като писмени доказателства по делото.

         По отношение на направеното искане за спиране, съдът намира следното:

         От представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи, безспорно се установява наличието на образувано Тълкувателно дело № 3 по описа на Върховен административен съд за 2015 г. с искане за приемане на Тълкувателно решение по въпроса: приложими ли са разпоредбите на чл. 122 -124 от ДОПК относно установяване на дължимост на задължително осигурителни вноски за периоди преди създаване на чл. 124а от ДОПК (в сила от 15.02.2011 г.). Предвид така образуваното производство по тълкувателното дело, съдът намира поставения въпрос, за който се иска установяване тълкувателно решение за относим към предмета на настоящото производство. С оглед нормата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК субсудиарно приложим по реда на §2 от ДОПК, съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело,  решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. Наличието на образувано Тълкувателно дело, решението по което безспорно има значение за правилното решаване на настоящия казус се явява основание за спиране на производството по настоящия казус на основания в цитираната правна норма. В този смисъл са и мотивите на Върховен административен съд обективирани в неговата практика и в частност Решение № 11512/03.11.2015 г., постановено по административно дело № 14102/2014 г., в което е указано именно спиране на производството предвид наличието на висящо производство пред ВАС по образувано Тълкувателно дело № 3/2015 г.

По изложените съображения и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК субсидиарно приложим по реда на § 2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА производството по административно дело № 1181 от 2014 г. по описа на Административен съд – Бургас до постановяване на решение по образуваното ТД № 3 от 2015 г по описа на Върховен административен съд.

         Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба от страните пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок считано от днес.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: