ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 11.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети март                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1181 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Л.В.К., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Общинска служба по земеделие – гр. Камено, редовно призовани, не изпращат представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по молба на Л.К. за възстановяване срока за обжалване на определение №363/21.02.2008 година, постановено по административно дело №1181/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

В молбата се сочи, че цитираният акт на Административния съд не е редовно връчен на жалбоподателката, поради което иска възстановяване на срока за обжалването му.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да послужи пред Председателя на Окръжен съд – гр. Пловдив и по силата на което да се снабдим с друго такова, относно извършена ли е проверка по заявление на Л.В.К., подадено на 12.11.2008 година, за нередовно връчване на призовка. Какъв е резултатът от проверката и какви факти и обстоятелства са установени с тази проверка.

Представям и моля да приемете заверено от домоуправителя копие на домовата книга за м. февруари 2008 година, от което е видно, че К. не е живяла нито като собственик, нито като наемател. Върху това ксерокопие няма посочване на адрес и вход, за който то се отнася.

Представям заверен препис от обяснение, дадено от призовкар пред Пловдивски окръжен съд, пред Председателя на същия съд, във връзка с връчването.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като допустими представените в днешно съдебно заседание доказаталества и да издаде исканото удостоверение.

По тези причини

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание заверени преписи от документи.

ИЗДАВА на процесуалния представител на жалбоподателката съдебно удостоверение със съдържанието, посочено от него при формулиране на искането.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.04.2009 г. от 10.30 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: