Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1306                  Година 02.07.2018                 Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав, на седми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                           2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.С.

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1180 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от А.Н.Г. *** срещу решение № 458/16.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 744 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Не оспорва съставомерността на вмененото му нарушение, като иска единствено намаляване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“. В съдебно заседание се явява лично, като поддържа искането.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд, следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-006140/15.01.2018г. издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП на А.Г. кумулативно са наложени административно наказание  „глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, както и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.2 от ЗДвП е наложено административно наказание  „глоба” в размер на 10 лева. При извършената служебна проверка съдът не е констатирал наличие на съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление, като е преценил, че нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, са описани пълно и ясно в акта и наказателното постановление, а фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. По същество съдът е обосновал извод, че соченото за нарушител лице е извършило вменените му нарушения, поради което правилно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. Наложените административни наказания са намерени за правилно определени по вид и размер, в съответствие с фиксирания от законодателя размер.

Решението се обжалва в частта в която е потвърдено наказателното постановление с което на А.Г. на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП кумулативно са наложени административно наказание  „глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. В останалата част, решението не се обжалва и е влязло в законна сила.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение, в обжалваната му част е правилно - съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от него мотиви се споделят и от настоящия касационен състав.

А.Г., в качеството му на водач на МПС, е санкциониран за това, че на 12.10.2017г., в гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник“, до блок 91, в посока ул.„Въстаническа“, е установен от контролните длъжностни лица да управлява собствения си лек автомобил с рег.№ А6983ММ, след употреба на алкохол, констатирано с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510 с фабр.№ 0029, отчело 0,97 промила алкохол в кръвта. На водача е връчен талон за медицинско изследване № 0097357, като видно от представената по делото химична експертиза № 755/13.10.2017г., концентрацията на алкохол в кръвта била 1,14 промила.

Правилно първоинстанционния съд е потвърдил наказателното постановление относно така установеното нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, съгласно която разпоредба „На водача на пътно превозно средство е забранено:1. да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества“.  В случая касаторът е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над релевантните стойности по чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП /в приложимата редакция ДВ бр.77/2017г. в сила от 26.09.2017г./, която концентрация е установена по предвидения от законодателя ред, като правилно са му наложени по вид и размер наказания предвидените в санкционната норма.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В случая, съобразно горепосочените изисквания, правилно от наказващият орган е определен фиксирания в закона размер на административното наказание и същият не може да бъде намален от съда, с оглед нормата на чл.27, ал.5 от ЗАНН, съгласно която не се допуска определяне на наказание под предвидения най-нисък размер на наказанията глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 458/16.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 744 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас, в обжалваната му част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                       

 

 

                                                                                                       2.