ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Дeян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1180 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Петров. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно от днес.

За заинтересованата страна „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас , редовно призована, се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна началник отдел „Устройствено планиране“ при община Бургас, редовно призована, се явява юк. Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

Прокурорът: Да не се дава ход на делото предвид нередовното призоваване на всички заинтересовани страни. 

юк. К.: Следва да бъде конституиран като заинтересована страна и кмета на община Бургас като собственик на терена, през който е издаденото разрешението за строеж. Моля да го конституирате.

адв. Б.: Поддържам становището на колегата. Считам, че единствената страна, която следва да бъде конституирана е община Бургас, тъй като от доказателствата по делото по безспорен начин се установи, че съоръжението е изградено в имот обществена собственост. В тази връзка поддържам становището си, че е недопустимо конституирането на лица извън кръга, определен в чл. 149 ЗУТ. В този смисъл намирам искането на Прокуратурата за неоснователно.

Юк. Д.: Присъединявам се към искането на колегите. Считам го за основателно. По отношение конституирането на община Бургас, която действително е собственик на улицата, по протежението на която е издаден оспорения административен акт, моля да конституирате освен н-к отдел „Устройствено планиране“ при община Бургас и община Бургас като собственик на терена, през който преминава  съоръжението. Заявявам, че община Бургас и н-к отдел „Устройствено планиране“ при община Бургас са уведомени за производството. Ако решите да конституирате община Бургас заявявам, че мога да представлявам и нея.

 

Съдът с оглед становището на страните и предвид възражението на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас за конституиране на всички заинтересовани страни намира същото за основателно. В случая в изпълнение на процесуалното си задължение по апк ответния административен орган е представил списък на заинтересованите лица на лист № 113 от делото, които са били конституирани и призовани за днешното съдебно заседание. Видно от така изготвения и представен списък действително община Бургас в качеството си на собственик на ПИ с предназначение улица не е включен, поради което същият не е и призован за днешното съдебно заседание. В случая от всички заинтересовани страни съгласно разпоредбите на ЗУТ следва да се имат предвид както „вик“ еад, в чиято полза е издадено разрешението за строеж, така и община Бургас като собственик на ПИ, за който се отнася процесното разрешение за строеж. Съдът счита, че извън този кръг на заинтересовани лица други такива не следва да бъдат призовани поради липсата на други вещни права върху имота, за който се отнася издаденото и оспорено разрешение за строеж.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Конституира община Бургас като заинтересована страна.

 

Изявление на юк. Д.: С оглед извършеното от настоящия съдебен състав конституиране на община Бургас като заинтересована страна искам да заявя, че имам пълномощия да представлявам така новоконституираната страна. Не възразявам по повод нередовното призоваване за днешно съдебно заседание, като моля да дадете ход на делото от името на новоконституираната община Бургас, която е запозната с предмета на делото, както и н-к отдел „Устройствено планиране“ при община Бургас. Представям заповедта за оправомощаване.

 

 

Прокурорът: Считам, че следва да се даде ход на делото. Не съществуват процесуални пречки за това.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод протест на Андрей Червеняков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с искане да бъде отменена като незаконосъобразна Заповед № ДК-10-ЮИР-21/04.05.2017 г. на началника на РДНСК - ЮИР гр. Бургас, с която е отхвърлен като неоснователен протест изх. № 6241/10.03.2017 г. на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас срещу издаденото от началник отдел „Устройствено планиране“ при община Бургас Разрешение за строеж № 171/05.08.2016 г. 

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило допълнително становище по протеста от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 6268/19.06.2017 г. от заинтересованата страна Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас.

 

Прокурорът: Поддържам протеста. Моля да приемете представените  с него писмени доказателства по делото. Представям и моля да приемете копия от Удостоверение изх. № 2508/15 от 16.03.2017 г., издадено от Административен съд гр. Бургас, Удостоверение 2499/15 от 05.04.2017 г., издадено от Административен съд гр. Бургас, Разпореждане № 2827 от 12.05.2016 г. по административно дело № 2499 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и Определение № 109 от 22.01.2016 г. по административно дело №  2508 от 2015 г.  по описа на Административен съд гр. Бургас. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

Юк. К.: Оспорвам протеста и допълнително представеното становище. Оспорвам исканията, направени в протеста. Считам, че преписката е представена в цялост и не е необходимо да бъдат приложени изисканите с протеста документи от община Бургас. Не възразявам да бъдат приети представените днес доказателства, същите се намират в кориците на делото. Моля да се приеме административната преписка, представена от административния орган в цялост. Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 

Адв. Б.: Оспорвам протеста като незаконосъобразен. Поддържам направените възражения. Относно доказателствените искания подробни съображения съм изложил в представения писмен отговор.  Поставеният в протеста въпрос относно суспензивния ефект на другите протести следва да намери разрешението си в крайния съдебен акт. Представените в днешно съдебно заседание документи са приобщени към преписката от лист № 28 и следващите и не възразявам да ги приемете и в днешно съдебно заседание. Моля да се приключи съдебното дирене.

 

Юк. Д.: От името на представляваните от мен заинтересовани страни становището ми е, че не следва да се дава ход на делото и същото следва да бъде прекратено. Настоящето производство е лишено от предмет. В правомощията на Прокуратурата на Република България са включени упражняване на надзор за законност и бранене на обществения интерес. В случая се атакува административен акт – заповед на началника на РДНСК гр. Бургас, с която се утвърждава разрешение за строеж, за реконструкция на ВИК мрежи, което няма да доведе до нарушаване на обществения интерес на гражданите. От тази гледна точка считам, че тук е налице точно обратното, с този акт се удовлетворява обществен интерес. На втори място в целия протест няма изложено нито едно правно основание, сочещо за незаконосъобразност. Няма да соча доказателства.  Нямам доказателствени искания.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с протеста, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани от страните доказателствени искания съдът счита, че други доказателства в настоящето производство не следва да бъдат събирани. Действително, видно от сезиращия съда протест, в същия са формулирани множество доказателствени искания, общо седем точки със съответните подточки към тях. След анализ на така формулираните доказателствени искания съдът намира същите за неоснователни, а с оглед изявлението на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас в днешно съдебно заседание за липса на доказателствени искания намира така формулираните искания и за неотносими към предмета на спора.

С оглед горното и предвид липсата на изрично формулирани в днешно съдебно заседание допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приключва събирането на доказателствата.

 Дава ход на делото по същество:

 

Прокурорът: Поддържам внесения протест, като считам, че атакуваната заповед следва да бъде отменена по подробно изложените в протеста аргументи на Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ЮК. К.: Моля да постановите решение, с което да оставите в сила атакуваната заповед по съображенията, изложени в самата нея. В допълнение заявявам, че разрешението за строеж е издаденото при спазване на правилата и нормите. Разрешението за строеж е издадено на името на възложител по смисъла на чл. 161 ЗУТ, както и на името на собственици на терени по смисъла на чл. 148, ал. 5 ЗУТ. В тази връзка считам, че разрешението за строеж е правилно и законосъобразно и точно в този смисъл е оспорената заповед, която моля да оставите в сила като правилна и законосъобразна. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВ. Б.: Моля да отхвърлите протеста като неоснователен и незаконосъобразен. Моля да ми дадете възможност да представя подробни писмени бележки по същество на спора в указан от съда срок.

 

ЮК. Д.: Моля да отхвърлите протеста като неоснователен. В него не се съдържа нито едно правно основание, което да води до незаконосъобразност на заповедта, потвърждаваща разрешението за строеж. Още повече пък такова, което да е с такава тежест, че да води до нейната нищожност. Моля да потвърдите акта и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

 

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: