Р Е Ш Е Н И Е

 

  /12.11.2010 година, град Бургас,   

  

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Веселин Енчев адм.д. № 1180/2009 година.

 

Производството е глава Х раздел І от АПК.

Образувано е по жалба на инженер Б.Ц.А. с ЕГН ********** *** против заповед № 895/02.04.2009 година на кмета на Община Бургас.

С оспорения акт, на основание чл.35 ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОбС), е разпоредено да се продадат на жалбоподателя 29,62/866 м² идеални части от УПИ ІІІ в кв.7 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”, град Бургас, целия с площ от 866 м², по пазарна цена в размер на 20 734 (двадесет хиляди седемстотин тридесет и четири) лева, без ДДС. В точка втора от заповедта купувачът е задължен – в едномесечен срок от датата на връчването й – да заплати определената цена, ведно с дължимите данъци и такси.

В жалбата се оспорва размера на определената продажна цена на идеалните части от имота. Твърди се, че тя неколкократно надвишава пазарната цена, а така кметът причинява на жалбоподателя вреди, явно несъизмерими с преследваната цел.

Иска се заповедта да бъде отменена. Претендират се разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.

Предвид последната практика на ВАС по оспорването на заповеди със съдържание, като процесното, както и с оглед мотивите на определение № 9101/30.06.2010 година по адм.д. № 7007/2010 година на ВАС – ІV о. (приложено по делото), съдът приема, че жалбата е подадена срещу административен акт и – съответно - от надлежно процесуално легитимирано лице – негов адресат. От страна на ответника в производството не са представени доказателства за датата на уведомяване на инж. А. за издадената заповед, затова съдът счита, че жалбата е подадена в съответствие със законоустановения срок. Затова, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установена следната фактическа обстановка.

С молба от 29.04.2004 година (лист 20) жалбоподателят и още петнадесет лица са поискали от кмета на общината да закупят земята по блок 2 в ж.к. “Братя Миладинови” и прилежащото му дворно място, което съответства на УПИ ІІІ в кв.7.

По молбата е назначена комисия със заповед № 129/21.01.2008 година на кмета на общината, която в свое заседание от 25.09.2008 година (лист 10 - 11) е разгледала искането на инж. А.. Комисията е установила размера на идеалните части от мястото, притежавани от молителя, както и че построената сграда, част от която притежава инж. А., е съобразена с предвижданията на застроителния и регулационния план на ж.к. “Братя Миладинови”, град Бургас. Установено е, че заявителят е придобил право на собственост върху обект в сградата след 13.07.1991 година, затова по отношение на него не може да се приложи нормата на § 27 ал.2 от ПЗР от ЗИД на ЗС (ДВ бр. № 33/1996 година), във връзка с § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗДС (ДВ бр. № 54/2008 година), а следва да придобие имота по пазарни цени, определени от независим оценител.

В административното производство е извършена експертна оценка от независим оценител, който е определил справедлива пазарна цена на целия недвижим имот в размер на 605 900 лева.

Въз основа на тази оценка, администрацията е определила пазарната цена на идеалните части, притежавани от инж. Б.А. в размер на 20 734 лева, без ДДС.

Кметът на общината е изготвил докладна записка, която е внесена в заседание на Общински съвет (ОбС).

С протокол № 18 от 19 и 26 февруари 2009 година (лист 12 - 13), по докладната записка на кмета, по т. 22 от дневния ред (подт. Х), ОбС е решил да се извърши продажба на жалбоподателя на 29,62/866 м² идеални части от УПИ ІІІ в кв.7 по плана на ж.к. “Братя Миладинови”, град Бургас, целия с площ от 866 м², по пазарна цена в размер на 20 734 (двадесет хиляди седемстотин тридесет и четири) лева, без ДДС.

В оспорената заповед кметът е възпроизвел решението на ОбС.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган – кмета на общината, съгласно чл.35 ал.6 от ЗОбС - в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити. Заповедта съответства на целта на закона.

В административното производство по издаването й не са допуснати процесуални нарушения.

Съгласно чл.35 ал.3 от ЗОбС, продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от закона.  В настоящия случай, производството по продажбата се е движило по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на ОбС (Наредбата).

Съгласно чл.38 ал.1 – 2 от Наредбата, продажбата на земя – частна общинска собственост, на физически лица или на юридически лица, собственици на законно построена сграда в общински поземлен имот, се извършва от кмета на общината, без публичен търг, търг или публично оповестен конкурс, след решение на ОбС. Производството започва по молба на заявителите, адресирана до кмета на общината.

Съгласно чл.38 ал.5 т.2 от Наредбата, цената, на която се продава собствеността се определя по пазарна цена, съобразно оценка, възложена от общината и извършена от лицензиран оценител.

Видно от материалите по делото, административното производство е започнало по инициатива на лица, притежаващи правен интерес от издаване на заповед за закупуване на недвижимия имот. За изследване на предпоставките/допустимостта на искането е назначена комисия от кмета на общината.

Определен е лицензиран оценител, който е изготвил пазарна оценка, възприета от кмета на общината и предложена и одобрена от ОбС. Заповедта на кмета е възпроизвела диспозитива на решението на ОбС.

Заповедта на кмета на общината е съобразена с материалния закон.

Оспореният акт е издаден в условията на обвързана компетентност, предвид разпоредбата на чл.35 ал.6 от ЗОбС, който задължава кмета да постанови акт със съдържание, идентично с приетото решение на ОбС.

По делото е безспорно установено, че имотът, идеални части от който е искал да придобие жалбоподателя, е частна общинска собственост. По делото не се спори и че Б.А. има право да придобие, по реда на Наредбата идеални части от имота, без търг или конкурс. Предмет на спора е определената цена на придобиване. Тя, обаче, е посочена още в решението на ОбС – Бургас и - по силата на закона – кметът е бил длъжен безусловно да съобрази акта си с това решение. Различната цена, установена от няколкото заключения при съдебното оспорване на  заповед № 895/02.04.2009 година, не може да обоснове различен правен извод, от страна на съда.

По тези причини жалбата следва да бъде отхвърлена.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р Е  Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на инженер Б.Ц.А. с ЕГН ********** против заповед № 895/02.04.2009 година на кмета на Община Бургас.

 

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           

 

СЪДИЯ: