Р Е Ш Е Н И Е

 

        1410                              13.07.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на осемнадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:    

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 117 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

Административното дело е образувано след постановяване на решение № 247/09.01.2018г. по адм.дело № 14045/2016г. на ВАС за отмяна на решение № 1653/19.10.2016г., постановено по адм. дело № 1368/2015г. на АдмС - Бургас, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ „КИБОР-К.А.“ ЕИК 020656624, представлявано от К.Б.А. с ЕГН: ********** *** срещу ревизионен акт № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-02000215061850-003-001/08.04.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и потвърден с решение № 170/23.06.2015г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите.

С решение № 247/09.01.2018г. по адм.дело № 14045/2016г. на ВАС делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АдмС - Бургас, като е указано, че при новото разглеждане следва да бъде възложена комплексна съдебно - техническа и счетоводна експертиза, с предмет: Като се вземе предвид аналитичната счетоводна отчетност на ревизирания търговец, съдържащите се в нея документи за изписване на строителни материали за всеки конкретен обект на реставрация, съдържанието на представените в ревизионното производство актове образец 18 и 19, количеството и вида на строителните материали по процесните фактури и количеството и вида на доставените от други доставчици строителни материали в ревизираните периоди, може ли да се направи обоснован извод за влагане на материалите по процесните фактури в изпълнението на консервационно-реставрационните работи по конкретни обекти, при съобразяване и на методиките за извършване на тези дейности.

В съдебно заседание, жалбоподателят ЕТ „КИБОР-К.А.”,  чрез процесуалния си представител адвокат Д.П. поддържа жалбата и моли съдът да постанови решение, с което да отмени обжалвания ревизионен акт. Претендира присъждане на направените по делото разноски, като представя списък на същите.

Ответникът по оспорването - Директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП се представлява от гл. юрисконсулт В. М., който оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли като неоснователна и недоказана. Претендира присъждане на разноски за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 4 722 лева. Представя по делото писмена защита, в която излага допълнителни съображения за законосъобразността на обжалвания ревизионен акт.

Съдът, като взе предвид и прецени събраните по делото доказателства, в тяхната съвкупност и поотделно, ведно с доводите  и изразените становища от страните, прие за установено следното:

Със заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000213-020-01/19.08.2014г. (л.209 от дело №1368/2015г.), издадена от началник сектор „Ревизии“, отдел „Ревизии“, в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, в качеството му на заместник на Н. Ж. заемаща длъжността началник сектор„Ревизии“, отдел „Ревизии“, в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, съгласно заповед № РД-496/04.08.2014г. (л.212 от дело №1368/2015г.), е възложено да бъде извършена ревизия на К.Б.А. с регистрация като ЕТ „Кибор-К.А.“, относно задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди 01.12.2012г.-31.01.2013г. и 01.04.2013г.-31.05.2013г., както и относно задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за данъчен период 01.01.2012г.-31.12.2012г.. Определен е срок за извършване на ревизията - 1 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-294/07.05.2014г. (л.20-22 от дело №1368/2015г.) на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК и е надлежно връчена на 29.08.2014г., видно от направеното на нея отбелязване.

Със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000213-020-002/ 24.09.2014г. (л.206 от дело №1368/2015г.), издадена от началник на сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е удължен срока на ревизията до 28.11.2014г.. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-294/07.05.2014г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.114, ал.1 от ДОПК и е надлежно връчена по електронен път на 25.09.2014г..

Със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000213-020-003/ 26.11.2014г. (л.203 от дело №1368/2015г.), издадена от началник на сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е удължен срока на ревизията до 28.12.2014г.. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-294/07.05.2014г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.114, ал.2 от ДОПК и е надлежно връчена по електронен път на 27.11.2014г..

Със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000213-020-004/ 22.12.2014г. (л.200 от дело №1368/2015г.), издадена от началник на сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр.Бургас е удължен срока на ревизията до 28.01.2015г.. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на делегираните му правомощия със заповед № РД-294/07.05.2014г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, в съответствие с нормата на чл.114, ал.2 от ДОПК и е надлежно връчена по електронен път на 23.12.2014г..

С ревизионен доклад № Р-02000214000213-092-001/11.02.2015г. (л.92-133 от дело №1368/2015г.), съставен на основание чл.117 от ДОПК от ревизиращия орган по приходите, е направено предложение да бъдат установени размера на задължения по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 11.02.2015г., на К.Б.А..

 С молба вх.№ ИТ-00-2328/25.02.2015г.(л.89 от дело №1368/2015г.), от жалбоподателя е поискано на основание чл.117, ал.5, изр.второ от ДОПК удължаване срока до един месец, за представяне на възражения и доказателства по ревизионния доклад.

С уведомление № Р-02000214000213-РУС-001/24.09.2014г. (л.88 от дело №1368/2015г.), срока за подаване на възражения е продължен до 20.03.2015г.

С ревизионен акт № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г. (л.76-86 от дело №1368/2015г.) издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в съответствие с правомощията им по чл.119, ал.2 от ДОПК, е установен размера на задълженията по видове, периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 30.03.2015г. на К.А..

Ревизионният акт е поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-02000215061850-003-001/08.04.2015г.(л.69-75 от дело №1368/2015г.), издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията.

Ревизионният акт е обжалван по административен ред с жалба вх.№ ИТ-00-4690/17.04.2015г. (л.58-63 от дело №1368/2015г.) и с решение № 170/23.06.2015г. (л.16-19 от делото), на директор на дирекция „ОДОП“ гр.Бургас, при ЦУ на НАП е потвърден. Решението е връчено на 29.06.2015г. по електронен път и с жалба вх.№ 04-К-Ж-109#1/13.07.2015г. (л.3-12 от дело №1368/2015г.), подадена в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт е обжалван по съдебен ред.

В жалбата, с която е сезиран първоначално съда, се изразява становище за незаконосъобразност и неправилност на ревизионният акт и се прави искане да бъде отменен.

В хода на съдебното производство за установяване на правопораждащите юридически факти по делото са извършени и приети съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи.

С решение № 1653/19.10.2016г., постановено по адм. дело № 1368/2015г. Бургаският административен съд е отхвърлил жалбата на ЕТ „КИБОР-К.А.“ ЕИК 020656624, представлявано от К.Б.А. с ЕГН: ********** *** срещу ревизионен акт № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-02000215061850-003-001/08.04.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и потвърден с решение № 170/23.06.2015г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите и е осъдил дружеството да заплати на Дирекция „ОДОП”– гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 927.19 лева (три хиляди деветстотин двадесет и седем лева и деветнадесет стотинки).

 ВАС с решение № 247/09.01.2018г. по адм.дело постановено по адм.дело № 14045/2016г. е отменил решение № 1653/19.10.2016г., постановено по адм. дело № 1368/2015г. на АдмС - Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на АдмС – Бургас с конкретни указания.

При новото разглеждане на делото беше допусната и възложена комплексна съдебно-техническа и счетоводна експертиза, заключението на която беше изготвена от инж. Т.Д.Ч. и С.В.А., което е прието по делото.

По искане на жалбоподателя по делото беше допусната и възложена съдебно-техническа експертиза, заключението на която беше изготвено от инж. Б.К.К., което е прието по делото.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предмет на разглеждане в настоящото производство е законосъобразността на оспореният РА № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-02000215061850-003-001/08.04.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и потвърден с решение № 170/23.06.2015г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите..

Въз основа на приложените към административната преписка доказателства и предвид разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът намира, че ревизионният акт е издаден от компетентен орган по приходите, на основание чл.119, ал.2 от ДОПК, след възложена ревизия, съгласно чл.112 и чл.113 от ДОПК. Ревизията е приключила в срока по чл.114, ал.1 от ДОПК. Ревизионният акт е издаден в предвидената от закона  форма съгласно чл.120 от ДОПК и съдържа изложение на фактическите и правните основания за постановяването му. Спазени са законоустановените срокове за съставяне на ревизионния доклад и на ревизионния акт.

С оглед изложеното, съдът счита, че не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на ревизионния акт, водещи до отмяната му на това основание.

С ревизионният акт, са установени задължения за данък върху добавената стойност на К.Б.А. с ЕТ „КИБОР-К.А. както следва: 1.За данъчен период 01.12.2012г.-31.12.2012г., в размер на главницата 12 634.01 лева и лихва 770.35 лева, като е отказано правото на данъчен кредит по издадени от „Стройконсулт-П“ ЕООД данъчни фактури № 20….01938/04.12.2012г. (л.39 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 39 836.55 лева и ДДС 7 967.31 лева с предмет на доставката – строителни материали и № 20….02056/27.12.2012г. (л.38 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 23 333.50 лева и ДДС 4 666.70 лева с предмет на доставката – строителни материали; 2.За данъчен период 01.01.2013г.-31.01.2013г., в размер на главницата 32 018.24 лева и лихва 6 899.37 лева, като е отказано правото на данъчен кредит по издадени от „Стройконсулт-П“ ЕООД данъчни фактури № 20….02209/14.01.2013г. (л.37 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 37 144.45 лева и ДДС 7 428.89 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 20….02307/24.01.2013г. (л.36 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 13 941.85 лева и ДДС 2 788.37 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 20….02274/22.01.2013г. (л.35 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 33 477.55 лева и ДДС 6 695.51 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 20….02336/28.01.2013г. (л.34 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 37 053.45 лева и ДДС 7 410.69 лева с предмет на доставката – строителни материали, и № 20….02375/30.01.2013г. (л.33 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 38 743.90 лева и ДДС 7 694.78 лева с предмет на доставката – строителни материали; 3.За данъчен период 01.04.2013г.-30.04.2013г., са установени задължения за данък върху добавената стойност в размер на главницата 55 539.84 лева и лихва 10 590.72 лева, като е отказано правото на данъчен кредит по издадени от „Стройконсулт-П“ ЕООД данъчни фактури № 0….02874/03.04.2013г. (л.32 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 35 829.27 лева и ДДС 7 165.85 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 0….02922/12.04.2013г. (л.31 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 31 321.90 лева и ДДС 6 264.38 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 0….02986/19.04.2013г. (л.30 от делото), с данъчна основа 36 108,06 лева и ДДС 7 221,61 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 0….03001/23.04.2013г. (л.29 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 35 429.95 лева и ДДС 7 085.99 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 0….03034/26.04.2013г. (л.28 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 35 701.31 лева и ДДС 7 140.26 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 0….03059/29.04.2013г. (л.27 от делото), с данъчна основа 40 038,85 лева и ДДС 8 007,77 лева с предмет на доставката – строителни материали, № 0….03061/29.04.2013г. (л.26 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 27 582.60 лева и ДДС 5 516.52 лева с предмет на доставката – строителни материали, и № 0….03085/30.04.2013г. (л.25 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 35 687.30 лева и ДДС 7 137.46 лева с предмет на доставката – строителни материали; 4.За данъчен период 01.05.2013г.-31.05.2013г., са установени задължения за данък върху добавената стойност в размер на главницата 14 520.25 лева и лихва 2 466.79 лева, като е отказано правото на данъчен кредит по издадена от „Стройконсулт-П“ ЕООД данъчна фактура № 02….03168/13.05.2013г. (л.24 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 39 193.63 лева и ДДС 7 838.73 лева с предмет на доставката – строителни материали и по издадена от „Филм строй комерс“ ЕООД данъчна фактура № 0….028/08.05.2013г. (л.23 от дело №1368/2015г.), с данъчна основа 33 407.61 лева и ДДС 6 681.52 лева с предмет на доставката – строителни материали.

С ревизионния акт са установени задължения на жалбоподателя по ЗДДФЛ за 2012г., в размер на главницата 3 582.00 лева и лихва 697.01 лева.

В мотивите на решението, с което е отменен първоначалният съдебен акт, върховната инстанция изразява несъгласие с аргументите на първоинстанционния съд относно липсата на доказателства за реално извършена доставка на процесните строителни материали, тъй като според нея: „… нито ненамирането на доставчиците на декларираните данъчни адреси, нито непредставянето от тяхна страна на доказателства за материалната, техническата обезпеченост и за транспортирането на стоката за тяхна сметка са основания за отказ на данъчен кредит на получателя по облагаема доставка за получени от него стоки.”

Спорът по делото е дали отразените в процесните фактури стоки са действително получени от ревизирания търговец, т.е дали действително е извършена доставката на посочените в тях строителни материали, за да е налице правото на данъчен кредит по издадените за тях фактури. Такова е и изразеното от касационната инстанция становище, според която: „…. фактът на получаване на стоката и използването й за последващи облагаеми доставки от ревизираното лице е  главният предмет на доказване като факт с правно значение за признаване на претедираното право. Обратно на приетото от първоинстанционния съд, относимо към този въпрос е влагането на строителните материали по процесните фактури на конкретни обекти на консервационно-реставраторска дейност. Обстоятелството, че стоката е родово определена и строителни материали са получавани и от други доставчици не е достатъчно, за да се приеме приетото от съда, защото, ако без използването на процесните материали би било невъзможно извършването на строителните дейности от страна на търговеца, това би било косвено доказателство, от обективен характер, че материалите са получени.”    

   От заключението на изготвената по делото комплексна съдебно-техническа и счетоводна експертиза се установява, че по-голямата част от количествата вложени материали в строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи /79%/ от общо вложените са доставени с процесните фактури, издадени от „Стройконсулт - П” ЕООД и „Филми строй комерс” ЕООД, при съобразяване и на методиките за извършени на тези дейности.

   Отделно от това, при изслушването на в.л. инж. Т.Ч. в открито съдебно заседание проведено на 16 април 2018г., същата заяви изрично, че без влагането на строителните материали, предмет на анализ на изготвената от нея експертиза, не биха могли да бъдат изпълнени строително - монтажните дейности на 11-те реставрирани от жалбоподателя обекти. 

   Според заключението на извършената съдебно-техническа експертиза специфичните строително-ремонтни и консервационно-реставрационни дейности, извършени на 11-те обекта с изпълнител ЕТ „КИБОР-К.А.“, приети с актове образец 19, съответстват на договорените, съгласно количествено-стойностните сметки, приложени към договорите за девет от обектите и по допълнителните споразумения за два от обекта.

   Съобразно установените по делото факти и обстоятелства и на основание заключенията на двете експертизи, както и в съответствие с изразеното от касационната инстанция становище в отменителното решение, настоящата съдебна инстанция намира, че следва да се приеме, че е налице  необходимото косвено доказателство, от обективен характер, от което да се направи обоснован извод, че процесните строителни материали са били реално получени от ревизирания търговец. По делото беше установено по безспорен начин, че посочените консервационно-реставрационни дейности извършени на обектите, на които е осъществена строителната дейност от ревизирания търговец, не биха били възможни, ако не са използвани строителните материали, предмет на фактурите на двамата доставчици Стройконсулт - П” ЕООД и „Филми строй комерс” ЕООД. Това е така защото строителните материали доставени от другите доставчици на ЕТ „КИБОР-К.А.“, представляват едва около 1/5 от всички необходими материали за да бъде осъществена процесната консервационно-реставрационна дейност. От това следва  изводът, че е налице действително получена доставка по посочените фактури, което от своя страна обосновава и правото на данъчен кредит по отношение на тях.

   В този смисъл е Решение № 16049/28.12.2017г., постановено по адм.д. № 7220/2017г. на ВАС на РБ – първо отделение.

   Предвид изложеното съдът счита, че жалбата на ЕТ „КИБОР-К.А.“ против ревизионен акт № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г. е основателна и следва да бъде уважена.

 При този изход на делото и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК, съдът  намира за основателно заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за присъждане на разноски за изплатено възнаграждение на вещи лица, в размер общо на 2 247.05 лева.

    Водим от горното и на основание чл.160 от ДОПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-02000215061850-003-001/08.04.2015г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и потвърден с решение № 170/23.06.2015г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите.

ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ гр.Бургас при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на ЕТ „КИБОР-К.А.“ ЕИК 020656624, представлявано от К.Б.А. с ЕГН: ********** *** направените по делото разноски за възнаграждение на вещи лица, общо в размер на 2 247.05 лева /две хиляди двеста четиридесет и седем лева и 5 ст./.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: