ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети юни                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 117 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „КИБОР-К.А.“, представляван от К.Б.А., редовно уведомен, се представлява от адв. П., с приложено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ при ЦУ на НАП-Бургас, редовно уведомен, се явява процесуален представител гл.ю.к. М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Б.К.К..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6446/08.06.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Б.К.К.: На 60 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Искам да внеса корекция, направила съм печатна грешка на стр.7, в приложение №1, относно наименованието на обект 7 – записано е за обект „Средновековна църква „Свети Николай Чудотворец“„ а обекта е „Археологически музей Созопол – строително-ремонтни работи”. Това се установява от самото съдържание на актовете на този обект, цитиран на страниците.

АДВ.П.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Аз имам въпроси. На стр.№5 вещото лице е посочила, че съгласно действащата нормативна уредба, дейностите по чл.164 ал.1 от Закона за културното наследство е посочила, че реставрационните работи трябва да се извършват с непосредственото  ръководство на вписани специалисти в регистъра по чл.165. Би ли посочило вещото лице, кои са тези специалисти и  къде е видяла  за всички обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Аз  съм проследила актове и протоколи, съставени по Наредба №3/2003г, по време на строителството и там има актове, които съм упоменала в констативната част, подробно описани. За лицензирано лице е записано „И.“ и още едно лице беше цитирано,  което е подписвало актовете. Всички единадесет обекта, четири от тях са с различен от „Софийски строител” и за тези обекти са включени договори с фирма „Софийски строител” за водене на методическо ръководство. В някои от актовете обр.19 има пера „методическо ръководство” и аз съм ги отразила в приложението. За обекта №1 има стойност за методическо ръководство, за обект 2, проследила съм актовете обр.19 и такива, в които има перо „методическо ръководство”  и има стойности за това.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Кои лица  са извършвали такова, има ли сключени договори с ЕТ „Кибор-К.А.”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Нямаме представени договори с физически лица, които да изпълняват дейност по ръководство.

АДВ.П.: Възразявам. В съдебно заседание на 15.03.2016 година е разпитан свидетеля Ф. и свидетелят е заявил  в какви отношения е бил с  жалбоподателя и какви дейности е извършил, както и че притежава лиценз №1 за проектиране и реставрация на паметници на културата по  чл.165 от ЗКН.Този въпрос е изяснен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Лицензирани физически лица, които са подписвали актове са И. и Д.. Така са отразени, като носители на лиценз. В обр.19 няма подписвани такива лица. Актовете за скрити работи са различни от актове обр.19. Едните са съставени за извършени дейности, които са подписани от физически лица с лиценз. Акт обр. 19 са за приемане на извършени СМР и е основание за заплащане и не са подписани от лица с лиценз.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Може ли да се каже, че строителните материали, които са закупувани в цялост са вложени във въпросните строителни обекти, както е посочено изрично в решението на ВАС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм имала такава задача и не мога да отговоря.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Дали сте посетили въпросните строителни обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм правила  посещение  на обектите, тъй като въпросите не налагат такова посещение.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: На въпросните обекти възможно ли е да се влагат блажна боя, разредители, фибран, части ПВЦ, ПВЦ тръби, шперплати, кабели, колена, поцинкована ламарина, кабели …?

АДВ.П.: Възразявам!

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Дюбели, секретни брави, лепило за ПВЦ, за фаянс, латекс 14.5 кг, моноблок, бетонови блокчета, полиуретанова пяна.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В актове обр.19 са посочени видовете строителни дейности. Всеки вид строителна дейност включва разход на строителни материали, които не съм изследвала, защото нямам такава задача.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: В обекта „Акра” тези материали могат ли да бъдат вложени там?

АДВ.П.: Възразявам на този въпрос, защото този въпрос е изследван в две експертизи. В хода на ревизионното производството и в предходното съдебно заседание. В момента ние не сме в това положение. Ние приехме комплексна експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: За обект „Акра” не мога да отговоря на този въпрос. Всеки вид строителна дейност има набор от строителни материали, които се влагат.

ГЛ.Ю.К.М.: Защото се изписват едни съвременни материали.

АДВ.П.: Не отговаря по начина, по който Вие искате.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Спазена ли е методологията от ЕТ ”Кибор-К.А.”  за реставрационни дейности?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В преписката няма конкретни данни дали е спазена методологията. Има констативни протоколи и протоколи по Наредба №3. Методологията е за консервацията и реставрация на архитектурни структури. Актовете за скрити работи са подписани от оторизирани лица  и е гаранция и доказателство, че е водено ръководство, което би следвало да спазва методиката за изпълнение на  консервационните и реставрационните работи.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Кои актове са подписани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Актовете  обр.19 не са подписани.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Дали тези лица са лицензирани, как е установило това вещото лице. Вписани ли са двете лица, които посочихте  в регистъра по чл.165?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм правила такава проверка, написала съм това, което е отразено в актовете.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Защо вещото лице е написала „необходимата правоспособност“? Тухлите единички и четворки,  описани във фактурите,  в кой обект са вложени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не мога да отговоря на този въпрос. В тези единадесет обекта не съм имала задача, какви видове материали са вложени и къде?

ГЛ.Ю.К.М.: Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението, тъй като считам същото за погрешно.

АДВ.П.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

Съдът, след изслушване на вещото лице и изразените становища намира, че изготвеното заключение и представено от вещото лице К.  е пълно, обосновано по така поставените му въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА изготвеното от вещото лице Б.К.К. заключение по назначената съдебно-техническа експертиза.

На вещото лице Б.К. К. да се изплати възнаграждение в размера на 997.00 лева, от които 500.00 лева  от внесения по делото депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят да внесе допълнително сумата от 497.00 лева за доплащане на вещото лице, в 5 дневен срок от днес.

 

АДВ.П.: Представям и моля да приемете искания за изписване на материали, които бяха представени като разпечатка и сега представям  със заверка. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.

ГЛ.Ю.К.М.: По отношение на представените доказателства, оспорвам същите, като създадени за целите на обжалването. Нямам други доказателствени искания.

АДВ.П.: Както заявих и в предходното съдебно заседание представените днес искания не са новосъздадени. Същите са налични по административно дело №6/2016 година по описа на Административен съд град Бургас, което е образувано по обжалване на ревизионен акт №Р-0200021501376-091-001/12.10.2015 година. Представените искания за изписване са представени в хода на извършената ревизия, завършила с издаване на цитирания РА и същите са приложени по делото от приходната администрация и не са новосъздадени.

ГЛ.Ю.К.М.: Въпросният РА по дело №6/2016 г. е издаден по-рано от настоящия, който е предмет на обжалване. В тази връзка въпросните доказателства е напълно възможно да са създадени тази цел. В настоящето съдебно производство същите не са представени.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание  писмени документи, с нарочна молба от процесуалния представител  на жалбоподателя по опис, са относими към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените документи, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, съгласно описа, а именно: 18 броя заверени копия от Искане за отпускане на материали.

АДВ.П.: Представям списък на разноските по делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се приключи събирането на доказателства. Няма да соча други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.П.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените процесния ревизионен акт по съображения, които сме изложили в жалбата до Административен съд град Бургас и касационната жалба пред ВАС.

 Моля за срок за писмени бележки и моля да ни присъдите сторените разноски, съгласно списъка, който представям.

ГЛ.Ю.К.М.: Моля да постановите решение, с което  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Ще представя писмени бележки в даден  от Вас срок.

Моля за ю.к възнаграждение в размер на  4722 лв.

 

Съдът определя 10 дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: