ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.04.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети април                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 117 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „КИБОР-К.А.“, представляван от К.Б.А., редовно уведомен, се явява лично и с адв.П., с приложено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ при ЦУ на НАП-Бургас, редовно и своевременно призован, се явява процесуален представител гл.ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица Т.Ч. и С.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата комплексна съдебно-техническа и счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 2857/12.03.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

страните: Да се изслуша експертизата.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността им, както следва:

 

Т.Д.Ч.: На 70 години, българка, български гражданин, неосъждана, без родство или други отношения  със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

С.В.А.: На 54 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без родство или други отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представили съм писмено заключение, което поддържаме, ведно с приложенията.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Без използването на строителните материали щели ли са да бъде възможно извършване на строителните дейности от жалбоподателя по процесните 11 броя обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Няма как да бъдат изпълнени без влагане на горните материали. Същите са заложени  по договорите за услуга.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Посочили сме в заключението, че материалите представляват 79% от общо вложените материли.

АДВ.П.: Аз нямам повече въпроси. Да се приеме  заключението.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: На стр.№4 е записано, че от справката е видно, че по-голямата част от закупените материали от процесните доставчици са вложени в горните договорени обекти.  Какво означава  този израз?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Абзацът преди този, който е цитиран е записано, че приложение №2 са отразени вложени материали по обекти, съгласно представените искания за оптпускане на материали и по-голямата част от закупените материали, а именно  по процесните доставчици са вложени в тези обекти, предмет на договора. Това е смисъла на този абзац.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Да разбирам ли, че  всички материали закупени по процесните фактури са вложени в описаните в експертизата 11 броя обекти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Правя уточнение, че в приложение №2, в последнита колона всички вложени, най-отдолу е посочена общата стойност на материалите закупени от процесните доставчици и те са на стойност 554 913.70лева, а общо закупени материали от тези двама доставчици са на стойност 573 971.30 лева и затова израза, който сме употребили  в заключението,  че по-голямата  част, не на сто процента са вложени в тези обекти и тяхната стойност е посочена в приложение №2. Явява се разлика, която е около 20 000 лв.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Данните в Приложение №2 за вложени материали от къде са взети?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това са вложенит материали, съгласно искания за отпускане на материали за всеки един от обектите по отделно, като разбира се тази таблица е в обобщаващ вид. В констативно-съобразителната част на заключението на лист №5 и №6  са посочени срещу всеки едии обект номера и датата на искането и общата стойност на изписаните материали. В таблицата по Приложение №2 са разбити по обекти.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Различните материали и различните мерни единици по какъв начин са приравнение в Приложение №2?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Така, както са посочени в исканията за изписване  на материли.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Посетили ли са вещите лица въпросните 11 броя обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Аз специално не съм посещавала. Работила съм по документи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз съм  посещавала обектите, но не специално за експертизата. Не сме ги посетили във връзка със заключението.

АДВ.П.: Задачата, поставена на вещите лица е само по документи.

Вещото лице Ч.: Не сме имали задача да ги посетим. Посещението няма пряка връзка със задачата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не би се отразило на заключението.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Съобразена ли  е експертизата с методологията за консервация, която е налична?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Аз се запознах с тази методология, тъй като по принцип не се изучава в нашите институти. Самият факт, че договорените обекти са приети от инвеститора предполага, че тази методология,  която е била представена  е спазена. Това са скрити работи  и не може да се види дали буквално е спазена, но приемателната комисия преценя, че са изпълнени. Ако не са изпълнени, няма да бъде приет обекта.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Съгласно тази методология задължително се използва бял цимент М 350,  какво количество е закупено и по кои фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Няма как да се каже, ако не е спазена методологията, защото има скрити бетонови работи, за които не е задължително да бъдат изпълнени с белия цимент, който е с по-лошо качество. Той е с по-малка якост. Зависи и къде се полага този бял цимент. Там, къдете не се вижда не е необходимо да бъде бял.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: В Приложение №2 – заварената мрежа къде се използва и при какъв вид работи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Всички материали изписани в приложението сме ги проверили  в анализните цени, които са към договорите. Анализните цени се изготвят от възложителя и изпълнителя и се подписват от двете страни. Това предхожда строителството на обекта. Тези цени не са задължителни, тъй като не всички материали могат в последствие да се намерят и да са вложат. Налага се в процеса на строителството непредвидени работи и могат да бъдат заменени с други подобни. Възможно е точно от материалите в анализите, които са заменени с други такива, но това не значи, че с по-лошо качество и че не биха се вложили в обектите. Заварените мрежи се използват в армираните настилки и  се ползват за арматура.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: На този обект нос „Акин“ дали има такива настилки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Това значи, че е изпълнен с този материал.

ГЛ.Ю.К.М. : Те не са договорили какви материали да се ползват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Мрежата е един от елементите на анализните цени, договорени от страните.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Искам да поясня, че самите мрежи се слагат на тези зидове и понеже те са високи, това са пояси, които са в зида, за да може самия зид да издържи на земетресение и това нещо е прието от всички. Това се използва като вид арматура. Анализните цени се изготвят от изпълнителя и се приемат.`

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: В Приложение №2,  на позиция 5 е записано ламарина,  къде се използва този материал?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Това са материали, които са  вложени. Те са елемент на анализната цена и това е договорено, това е актувано и това е прието. Когато сме изготвили заключението не сме описвали конкретно по вид материалите къде са вложени. Това може да бъде обект на друга експертиза. Нямаме такава задача, за всеки един материал къде  е вложен.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: По какъв начин вещите лица са направили този извод?  Относно този обекта  нос „Акин“ в гр.Черноморец на стр.6, т.10 - в приложение 2  са записани дата  25.03.и дата 14.05 – какво  означават тези дати, описани на реда над материалите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Посочените дати са на акт обр.19.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.: Към дата 25.03. съответният обект е бил приключен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На лист №5 и №6 от заключението, където е поместена тази таблица има колона „Акт обр.19“ и искане за отпускане на материали, дата и стойност. Ако обърнете внимание на акт обр.19  с изключение на един обект, всички искания съвпадат като дати. Има едно изключение още при първния обект  от 17.01., а искането е от 31.12.2012г.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М. : В акт обр.12 е посочено, че СМР  за обект  нос „Акин“, крепост „Акра“ са изпълнени през месец 11.2012 година. Имали ли са предвид  това обстоятелство вещите лица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Цитираният акт касае конструкцията  и няма нищо общо.Това са междинни актове. Този е нормално да бъде  с по- ранна от датата на завършване.Този образец касае приемане на конструкцията.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.М.:  Какво допълнително се случва след  акт обр.12?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Това е един от актовете  за обр.16, предхождащ акт обр.15. Няма нищо общо този акт с вложените материали. Нямали сме задача да обследваме в какво време какво е извършено по обекта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Искам да кажа, че материалите като са вложени, са изписани на датата на акта обр.19 за примемане на  извършените работи.

ГЛ.Ю.К.М.: Нямам повече въпроси. Считам, че вещите лица не са отговорили на поставените въпроси и не следва да се прима заключението.

Съдът след изслушването вещите лица Т.Ч. и С.А. и изразените становища намира, че представеното по делото   заключение на комплексната съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза е пълно и обосновано, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното заключение от вещите лица  С.А. и Т.Ч..

Да се изплати на вещите лица възнаграждение в размер на 800.00  (осемстотин) лева, по 400.00 (четиристотин) лева на всяко едно от вещите лица,  като задължава в 7 дневен срок, поискалия експертизата  жалбоподател по делото, да внесе остатъка  в размера на 500.00 (петстотин) лева, който след внасянето да бъде изплатен на вещите лица.

АДВ.П.: Представям и моля да приемете молба с приложени писмени доказателства по опис. Представените доказателства от т.2 до последна т.19 са били представени в хода на извършване на ревизия на ЕТ „Кибор-К.А.“, преключила с издаване на РА №0200215001376-091-001/12.10.2015 година. Този акт е бил обжалван пред Административен съд град Бургас,  като представените  в днешното съдебно заседание писмени документи са налични по адм.дело №6/2016 година по описа на Административен съд град Бургас, а цитираното решение по т.1 е постановено във връзка с решението по обжалваното адм.дело №6 /2016 година,  като ревизирания период съвпада. Предметът на адм.дело №6/2016 г.  е по ЗКПО,  но отново се отнася за 2013 и 2014 година, като голяма част от  обектите също съвпадат. Представям за сведение по делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Оспорвам така представеното заключение, като считам, че същото е изготвено въз основна на счетоводни данни от счетоводството на ЕТ, като не е взета предвид методологията за консервация и реставрация на археологични структура, нито вещите лица са посетили обектите и са направили анализ, кои материали  от закупените с въпросните фактури, биха имали приложение на съответните обекти. Оспорвам  представените в днешното съдебно заседание писмени документи,  същите  не са подписани, само са заверени. Също така жалбоподателят А. е в съдебно заседание  и би могъл да обясни дали е закупувал бял цимент, с кои фактури и къде се вложени.

АДВ.П.: Моля да ни се даде възможност да представим докуентите със съответните реквизити. Това е пропуск, така се представени от счетоводството, не знам защо така са ни дадени. Ние държим на доказателствата. Моля, да ни се даде срок да представим същите със съответните реквизити.

ГЛ.Ю.К.М.: Това дело е тръгнало 2015 година. Въпросните анализни цени също не са  по делото и са изготвени от А..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Не са подписани и подпечатани,  защото сме ги изпринтирали от компютъра и за съм поставил подпис и печат за вярно с оригинала.

Съдът намира, че представените писмени доказателства от процесуалния представител не следва да бъдат приемани предвид обстоятелството, че същите не съдържат необходимите реквизити за да бъдат квалифицирани като такива,  липсват подпис и печат на издателя, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИЕМА представените по делото  писмени доказателства, с молба от името на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът ПРИЛАГА за сведение по делото решение №1649/28.12.2017г., по административно дело №7220/ 2017 година по описа на ВАС.

ГЛ.Ю.К.М.: Да обясни А.  къде са вложени  материлите.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Мога да дам такова обяснение. Всички материали, които са закупени от тези цитирани доставчици са вложени на всички обекти, описани в тази приложение. Това със сигурност е закупено, заведено в склада и изписано, съгласно обр.19, вложено на обектите, а всичко небходими нормативни актове се подписват от инвеститор, възложител, строителен надзор, главен изпълнител  и подизпълнител. С това е удостоверено, всички материали и всички видове дейности са изпълнени, съгласно тези актове.

ГЛ.Ю.К.М.: Ламарината е 4 153 кг. Може ли да обясните къде е вложена  във  въпросния обект?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: По същият начин, по който се слага тази арматура и се излива бетон. На отделни разстояния в тези зидове се слагат ленти от метална ламарина, а оловната ламарина се използва като разделителна линия между старата оригинална задария и това, което  се правим сега от нас. Това нещо се вижда много добре.

ГЛ.Ю.К.М.: Тази експертиза е копие на експертизата от предходното дело. Няма намерение да установи материали, които са вложени в обектите. Спорът  по делото е дали са налице раелни доставки  по процесните фактури за двата доставчика. Жалбоподателят  е декларирал за склад в с.Равадиново, като доказателство, няма представени, а същият е могъл да посочи къде е съхранявал закупените материали.

АДВ.П.: Уважаеми господин съдия, моля да ни се даде възможност да обсъдим и да формулираме задачи и да допуснете по делото съдебно-техническа експретиза, която да отговори на тях.

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да обмисли и зададе въпросите си към  вещото лице, във връзка с повдигнатия в днешното съдебно заседание спор, относно  влагането на процесните материали в кои конкретни обекти.

Съдът намира също така, че след поставянето на въпросите от страна на жалбоподателя следва да бъде дадена възможност на ответната стана да вземе отношение по тях, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която да отговори на поставените от страните въпроси, като дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 5 дневен  срок да представи по делото в писмен вид въпроси към вещото лице, след което същите да бъдат предоставени за становище в 3 дневен срок на процесуалния представител на ответника.

ОПРЕДЕЛЯ  депозит в размер на 500.00 (петстотин) лева,  вносим от жалбоподателя в срока за изготвяне на въпросите в писмен вид и  300.00(триста)  лева от ответната страна в случай, че постави допълнителни въпроси.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.06.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: