ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 117 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „КИБОР-К.А.“, представляван от К.Б.А., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ при ЦУ на НАП-Бургас, редовно и своевременно призован, се явява процесуален представител гл.ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица Т.Ч. и С.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 2797/09.03.2018 година е постъпила молба от адв.Д.П. - процесуален представител на жалбоподателя, с която не възразява да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  § 2 ДР на ДОПК, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано след постановяване на решение № 247/09.01.2018г. по адм.дело № 14045/2016 г. на ВАС за отмяна на решение № 1653/19.10.2016г., постановено по адм.дело № 1368/2015г. на АдмС – Бургас, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ „КИБОР-К.А.“ ЕИК 020656624, представлявано от К.Б.А. с ЕГН: ********** *** срещу ревизионен акт № Р-02000214000213-091-001/30.03.2015г., поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-02000215061850-003-001/08.04.2015г. и потвърден с решение № 170/23.05.2015г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите.

 

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

С горецитираната молба адв.П. моли съда да се даде възможност на вещите лица да изготвят назначената комплексна техническа и счетоводна експертиза, като им се предостави по-дълъг срок, предвид обхвата и обема на същата и в случай, че ответната страна направи доказателствени искания желае да й се даде възможност за становище.

Ю.К.М.:Нямам възражения по доклада. Да се даде възможност на вещите лица да изготвят експертизата.

 

Съдът  дава възможност на вещите лица да дадат пояснения относно  степента на готовност за заключение по назначената комплексна експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Уважаеми господин съдия, не успяхме  да депозираме заключението в законния срок. Депозираме същото в настоящото съдебно заседание.

Ю.К.М.: Моля да получа екземпляр от заключението и да ми се даде възможност да се запозная с него. Представям доказателства свързани с валидността на електронния подпис- диск, съдържащ седем броя файлове.

 

Съдът намира, че представените доказателства от страна на ответника са допустими и относими към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото диск, съдържащ  седем броя файлове, които  съдържат ЗВР, РД и РА, подписани с електронен подпис, с оглед проверка на ревизионния акт.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на страните по делото да се запознаят с представената в днешното съдебно заседание комплексна техническа и  счетоводна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.04. 2018 година от 13:00 часа,  за която дата и час страните и вещите лица се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: