РЕШЕНИЕ № 281

 

23.02.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на девети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  С.А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  117  по    описа    за   2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Р.Д.Д., против Решение № 144 от 09.12.2016год., постановено по НАХД № 287 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0454-000167/06.07.2016 г. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ - Сунгурларе, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява, представлява се от упълномощен процесуален представител. В жалбата релевира доводи, че не са изложени съображения във връзка с приложението на чл. 28 от ЗАНН. Намира, че съдът не е изследвал дали е проведена правилно административната процедура по полагане извънредния труд от полицейските служители. Моли съдът да отмени първоинстанционното решение и да реши спора по същество.

Ответникът – Районно управление Сунгурларе при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд – Карнобат, като обосновано следва да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав, намира за жалбата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Карнобат, с Решение № 144 от 09.12.2016год., постановено по НАХД № 287 по описа за 2016г. е потвърдил постановление № 16-0454-000167/06.07.2016 г. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ - Сунгурларе, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на Р.Д.Д. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца, като е осъдил същия да заплати в полза на бюджета на съдебната власт направените разноски в размер на 45 лв.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. На следващо място съдебният състав е констатирал, че описаното в акта деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административното нарушение. Като е приел това районният съд е потвърдил НП в цялост.

С процесното наказателно постановление Р.Д.Д. е санкциониран за това, че на 25.06.2016г., около 06,28 ч., в гр. Сунгурларе, е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол 1,03 промила установено с техническо средство дрегер, с което деяние е нарушил чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 180/25.06.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно. Безспорно се установява, че на посочената дата и час Р.Д., като водач на лек автомобил е управлявал същия, след употреба на алкохол над 1,03 промила, което обстоятелство кореспондира напълно с установената фактическа обстановка и по същество не се оспорва от касатора. Деянието е съставомерно от обективна и  субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност в съответствие с разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП.

Съгласно разпоредбата на чл. 174, ал. 1 пр. 1 ЗДвП, наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. 

С оглед останалите обстоятелства във връзка с извършеното нарушение правилно и в съответствие с чл.27 от ЗАНН и с оглед постигането на целите по чл.12 от ЗАНН, АНО е определил административното наказание в законоустановения размер, като е взел предвид всички обстоятелства във връзка с извършването на деянието.

Настоящата касационна инстанция намира възражението на касатора досежно липсата на правомощие на актосъставителя да съставя АУАН за неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл.176, ал.2 ЗМВР, държавните служители са длъжни да изпълняват и извън установеното работно време задълженията, произтичащи от функциите на МВР. По делото са налице доказателства и видно от свидетелските показания, служителите на РУ-гр. Сунгурларе са работили с удължено работно време след устно разпореждане от прекия си началник.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 09.12.2016год., постановено по НАХД № 287 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Карнобат.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

 

 

                                                                            2.