ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 117 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.С., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Р.П.С. против Ревизионен акт № 281400800/15.10.2014 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение 0367/22.12.2014г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, с искане за отмяна на ревизионния акт като изцяло незаконосъобразен.

 

АДВОКАТ В.: Поддържаме жалбата.

Нямаме доказателствени искания. Молим да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбата до съда документи, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата ни и да отмените решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП като неправилно и да отмените ревизионния акт, с който на жалбоподателя не се признава правото на данъчни облекчения като земеделски производител по съображения, подробно изложени в жалбата ни.

Молим да ни бъде дадена възможност да изложим допълнителни съображения в писмени бележки.

Молим, също така, да ни бъдат присъдени направените разноски по делото, които се изразявам в 10 лева такса и адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение в размер на 974 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Предоставя ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да представи писмени бележки по делото в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: