О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №337

 

гр.Бургас, 25.02.2014 г.

 

 

         Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 117 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по искова молба, подадена от С. С. С. против ГД „ИН” гр. София.

С разпореждане№ 95/ 20.01.2014г. , съдът е указал на ищеца в 7 дневен срок от получаване на съобщението да посочи обстоятелствата, на които се основава иска; период за който се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди, доказателства и конкретни обстоятелства, които доказва с тях, да представи всички писмени доказателства, препис от исковата молба и от приложенията към нея за ответникка, както и да внесе държавна такса в размер на 10 лв.. Предупредил  го е и за последиците от неизпълнение на дадените указания.

Съобщението е сведено до знанието на адресата му на 24.01.2014 г. В посочения от съда срок, не са изпълнени дадените с разпореждането  указания, което е пречка за допустимото развитие на процеса.

Ето защо и на основание чл. 144 от АПК във вр. с  чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът ,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от С. С. С. против ГД „ИН” гр. София.

ВРЪЩА искова молба, подадена от С. С. С. против ГД „ИН” гр. София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело117/2014 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                         СЪДИЯ:………………………………