ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 04.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти март                                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Ж. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 117 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Районна прокуратура Бургас, редовно уведомен, се представлява от прокурор Ж. Г. от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Камено, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОР Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилия от Районна прокуратура Бургас протест против Решение, обективирано с Протокол № 26, т. 6 от 29.10.2009 г. на Общински съвет Камено със следното съдържание: „1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване по наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок от пет години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва: ПИ № 000020, находящ се в землището на с. Ливада, община Камено, с обща площ 37,822 дка. Начин на трайно ползване на имота – язовир. Начална тръжна цена за една година – 1 008 лева без ДДС, съгласно експертна оценка. Стъпка на наддаване – 100,80 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 100,80 лева; 2. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе търга и да сключи договор за наем със спечелилия участник.”, с искане за обявяване на решението за нищожно и отмяната му изцяло.

 

ПРОКУРОР Г.: Поддържам протеста.

Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към протеста, както и тези, представени като административна преписка от ответника.

С оглед заявеното, поради липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР Г.: Госпожо председател, считам, че решението на Общински съвет Камено, което е обективирано в Протокол № 26, т. 6 от 29.10.2009 година, е незаконосъобразно. Решението за отдаване под наем не касае просто вещ – публична общинска собственост, а язовир. В случая нормата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС е неприложима, защото не се касае за част от този имот, а се отнася за целия такъв, а именно язовир в поземлен имот № 000020. Общински съвет Камено незаконосъобразно е предоставил язовира в поземления имот под наем, а е следвало да отдаде същия на концесия при действието на Закона за концесиите, който се явява и специален закон спрямо Закона за общинската собственост. В случая е следвало да намери приложение чл.19, т. 4, буква „В от Закона за водите и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона концесиите. Порочността на това решение на Общински съвет Камено се изразява в неговата нищожност поради противоречие с материалния закон. Считам, че при изложените по-горе съображения, на основание чл. 126, предл.второ, чл. 146, т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 16, ал. 1 АПК следва да обявите нищожност на решението на Общински съвет Камено, което е обективирано в Протокол № 26, т. 6 от 29.10.2009 година и  го отмените изцяло.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: