ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1179 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.С., редовно призован, не се явява. За нея адвокат Р.В., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по допуснатата съдебно-икономическата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх. №8115/01.08.2017г. от ответника, във връзка удостоверяване на валидността на квалифицирани електронни подписи /л.121-143/.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените писмени доказателства. Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението му, като снема самоличността му, както следва:

 

М.С.С. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ В.: Към заключението има приложен счетоводен амортизационен  план, може ли да отговорите от къде Ви беше предоставен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Този счетоводен амортизационен план ни беше предоставен от жалбоподателя, от неговото счетоводство.

 

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С., като определя възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения на депозит /л.121/.

 

АДВОКАТ В.: Представям и моля да приемете заверено копие от счетоводен амортизационен план, който е приложен и от вещото лице към заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Представям доказателства под опис с диск във връзка с електронните подписи, които моля да приемете. Да се приемат така представените от жалбоподателя доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Не възразявам да се приемат представените от ответника доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да бъде уважена жалбата, като подробни съображения за това сме изложили в самата нея. Считаме, че неправилно е тълкуването на закона дадено с ревизионния акт, тъй като законодателят е предвидил в чл.29а от ЗДДФЛ възможността лицето да избере облагаемия доход, който да се определи по раздел 2, глава 3, в който раздел се казва доходи от стопанска дейност, като ЕТ. Предвид изложеното считаме, че точно това се има предвид в нормата на чл.48, ал. 6 от ЗДДФЛ и откъдето следва, че тълкуването на закона на органите на НАП е неправилно. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, като представям списък на разноските, с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт, като приемете мотивите изложени в потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас. В него подробно е посочено защо позицията на приходната  администрация е такава, че лице което не е регистрирано като ЕТ няма право да преотстъпи данък, съответно да ползва данъчно облекчение за дейността производство и преработка на растителна и животинска продукция. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: