ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1179 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.С., редовно призован, се явява адвокат Р.В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Р.П.С. против ревизионен акт № Р-02002816005649-091-001/27.02.2017г. издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията при ТД на НАП-Бургас, в частта в която е потвърден с решение № 92/21.04.2017г. на изпълняващ правомощията директор на Дирекция„ОДОП“ гр.Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Заявявам, че не обжалваме ревизионния акт в частта относно установените лихви за несвоевременно внасяне на авансовите вноски.

Представям и моля да бъдат приети от съда, заверени копия от ЕКАТТЕ на регистрация за земеделски производител от 2009г. и от 2012г. със заверка от 2012 до 2017г.. Представям ги с оглед изпълнението на условията по чл.189б от ЗКПО, а именно осъществяване на дейността за период поне три години, след приспадането на данъка.

С оглед на това, че в ревизионния доклад и ревизионния акт е описано подробно, че са изпълнени условията на чл.189б, ал.2 от ЗКПО, но не е изрично изписано, че са изпълнени и условията по чл189б, ал.2, т.3 и т.5 от ЗКПО, а именно дейността да се осъществява поне три години след това и закупените активи да не заместват съществуващи такива, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса: Дали за 2013г. и 2014г. закупените активи заместват съществуващите такива и дали дейността продължава да се осъществява или не? Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана. Не възразявам по направените доказателствени искания, като моля да ми се предостави възможност в 7-дневен срок, да изразя становище по направеното искане за съдебно-счетоводна експертиза, а имено дали посочените обстоятелства се оспорват от наша страна. Да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок, да изрази становище оспорва ли обстоятелствата за доказване на които е поискано допускане на експертиза, както и по самото искане за допускане на експертиза.

По искането за допускане на експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание след постъпване на становище от ответника.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2017г. от 10.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: