ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юли                                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1179 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Ж.Х., редовно призован, явява се лично и с адв. Ж. Х., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт С.Ч.-П., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от П.Ж.Х. против Решение изх. № 1012-02-102#1/26.05.2016 г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1019-02-404# 2/20.04.2016 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ-Бургас.

 

АДВ. Х.: От името на доверителя ми поддържам жалбата и моля да се приемат представените с нея доказателства и писмени документи.

Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам подадената жалба. Представили сме административната преписка, която моля да се приеме по делото.

Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Х.: Уважаеми господин съдия, спорът по делото е за това дали стажът на студентите по специалността „Право”, който приключва с полагане на теоретико-практически изпит за придобиване на юридическа правоспособност се счита за обучение на студентите по смисъла на чл. 82, ал. 1 от КСО – т.е., стажът се включва в срока за обучение по смисъла на същата разпоредба. Становището на НОИ е не, а становището на Върховен административен съд съгласно решението, което сме приложили по аналогично дело, е да.

Моля Ви след преценка на доказателствата и доводите, които са изложени в жалбата, да уважите жалбата, като присъдите на доверителя ми и направените от него разноски, включително за адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Уважаеми господин съдия, моля да оставите без уважение подадената жалба.

От представените по делото писмени доказателства се установява, че лицето след датата на дипломирането си не е учащ по смисъла на чл. 82, ал. 1 от КСО и чл. 34 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Моля в случай, че поисканото адвокатско възнаграждение е над минималния размер по Наредба № 1, да намалите същото.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: