Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, 16.07.2012 год.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Административният съд Бургас, в публично заседание на единадесети юли две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Димитров АД № 1179 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК вр. чл. 10 и чл. 8в от ЗСПД.

Образувано е по жалба на Г.К.М. с ЕГН ********** *** и съдебен такъв гр. *** адв. Я., против Заповед № 0108/05.04.2012 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Созопол, с която на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСПД и чл. 16а, ал. 2 от ППЗСПД й е отказано отпускането на еднократна помощ по чл. 8в от ЗСПД за отглеждане на дете и която е била потвърдена с Решение № 6 от 07.05.2012г. на директора на Регионална Дирекция Социално подпомагане.

         В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна и неправилна като постановена при допуснато противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Жалбоподателката счита, че административният орган неправилно е приел, че към момента на издаване на заповедта няма качеството на студент записан в редовна форма на обучение. По делото е приложено Уверение №14/200/23.03.2012 год. издадено от Бургаски свободен университет, център по Икономически и управленски науки, от което е видно, че към датата на издаване  й, жалбоподател Д. е записана за редовно обучение  за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър, през 2012/2013 учебна година, първи семестър на първи курс. В същия официален документ не е отразено обстоятелството жалбоподателя да е прекъснала обучението си поради самото раждане или по други причини, нито да е изгубила студентските си права, с което счита, че са изпълнени изискванията и на сочените от административния орган материални предпоставки от хипотезата на чл. 8в от ЗСПД. Предвид изложеното моли да се отмени процесната заповед.

         Ответната страна – директорът на дирекция "Социално подпомагане" - Созопол, редовно призован, не се явява, не изпраща представител и не взема становище по съществото на спора.

Административен съд – Бургас, като провери законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

ЖАЛБАТА е подадена в законоустановения срок и е ДОПУСТИМА.

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

От представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

Административното производство е започнало по Молба-декларация вх. № П-108/23.03.2012 год. от жалбоподателката Г.М., подадена до директора на дирекция "Социално подпомагане” – Созопол, с която е поискала като студентка учаща редовна форма на обучение, да й бъде отпусната еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Жалбоподателката е декларирала, че е майка на децата А.С.М. и Г.С.М., родени на ***г.  год. Представила е удостоверения за раждане, приложени на л. 13 и 14 от делото и Уверение № 14/200/23.03.2012 год. от Бургаски свободен университет център по Икономически и управленски науки, от което е видно, че към датата на издаване  й, жалбоподател Д. е записана за редовно обучение  за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър, през 2012/2013 учебна година, първи семестър на първи курс. Това уверение не е оспорено и в качеството му на официален документ има обвързваща доказателствена сила по смисъла на чл. 179 от ГПК досежно удостоверените с него обстоятелства.

Със Заповед № 0108/05.04.2012 год. директора на Дирекция "СП"- Созопол, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСПД и чл. 16а, ал. 2 от ППЗСПД на жалбоподателката е отказано отпускането на еднократна целева помощ по чл. 8в. Отказът е мотивиран с това, че същата видно от уверението на учебното заведение №14/200/23.03.2012г. не е майка-студент, учаща се в редовна форма на обучение към датата на депозиране на молбата-декларация пред органа, а именно 23.03.2012г.

При така изяснената фактическа обстановка и след проверка на оспорвания административен акт съобразно чл. 168, ал. 1 АПК, съдът прави следните правни изводи:

Оспореният акт е административен по смисъла на чл. 21 от АПК. Същият е издаден в изискуемата от закона писмена форма и от компетентен орган съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от ЗДСП. В заповедта са изложени както фактическите, така и правните основания за издаването й.

По отношение наведените доводи за материална незаконосъобразност, съда съобрази следното: Съгласно разпоредбата на чл. 8в от ЗСПД майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Между страните не се спори и от доказателствата по делото се установява, че същата е записана в Бургаски свободен университет за студент, като й предстои за посещава лекции през зимен семестър на 2012 – 2013г., съгласно същото уверение тя е студент редовна форма на обучение, бакалавър финанси. Спорен в случая е въпроса дали жалбоподателката има статута на учаща в редовна форма на обучение студентка към момента на подаване на молбата, след като същата не е започнала да посещава лекции, но е вече записана за студент. С оспорваната заповед, административният орган видно от процесуалните му действия е приел, че според чл. 8в, ал. 1 ЗСПД право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година има само майката студентка, учаща в редовната форма на обучение, а в съдържанието на понятието "учаща студентка" се включва участие в регламентирания учебен процес - посещаване на лекции, заверки, полагане на изпити.

Настоящият състав на Административен съд Силистра, намира, че жалбоподателката е студентка записана редовна форма на обучение и тя не е загубила статута си на студент, съгласно разпоредбите на чл. 67 вр. чл. 74 от ЗВО уреждащи хипотезите, при наличието на които студентите се отписват или отстраняват за определен срок административно. Видно от представеното по делото Уверение № 14/200//23.03.2012 год. от Бургаски свободен университет, съгласно което същата е студент редовна форма на обучение, специалност Финанси. В уверението е отразено, че студентката е записана в зимен семестър на първи курс през учебната 2012/2013 г., но не е загубила студентските си права.

От изложените съждения се налага единственият възможен правен извод, след като е установен единственият спорен по делото факт – към датата на подаване на молбата-декларация жалбоподателката Н.Ц.Д. е била записана като редовен студент, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 16а, ал.3, т. 3 от ППЗСПД, и е придобила социалното право  по чл. 8в от ЗСПД за получаване на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, в който смисъл следва да се тълкува и прилага цитираната норма.

С оглед изложеното, настоящият състав счете, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и като такава, следва да бъде отменена, а преписката върната на административния орган за ново произнасяне, при което се съобразят мотивите в решението за основателност на претенцията на Н.Ц.Д..

Водим от горното, Административен съд –  Бургас, трети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 0108/05.04.2012 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Созопол, с която на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСПД и чл. 16а, ал. 2 от ППЗСПД на Г.К.М. с ЕГН ********** *** е отказано отпускането на еднократна помощ по чл. 8в от ЗСПД за отглеждане на дете, която заповед е била потвърдена с Решение № 6 от 07.05.2012г. на директора на Регионална Дирекция Социално подпомагане.

 

ВРЪЩА преписката на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Созопол за ново произнасяне, при съобразяване мотивите на настоящото решение.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне, пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: