Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1437                               18.07.2018 г.                                    град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, дванадесети състав, на двадесет и седми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

          Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й. Б. като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 1178 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 76а, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Образувано е по жалба на „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ №73, ЕИК ***, представлявано от управителите М.К. и В.А., против писмена покана изх.№ 29-02-304/24.04.2018 год., издадена от директора на РЗОК Бургас, с която дружеството-жалбоподател е приканено да възстанови доброволно неоснователно получена сума в общ размер на 4068,00 лева. В жалбата се излагат факти във връзка с извършена проверка, като се твърди, че констатациите на проверяващия орган са незаконосъобразни и е заявено искане за отмяна на оспорената покана. В съдебно заседание за дружеството-жалбоподател представител не се явява. По делото е постъпила писмена защита с искане поканата да бъде отменена по доводи, подробно изложени в жалбата.

Ответната страна – Директора на РЗОК гр. Бургас, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт К., оспорва жалбата като неоснователна, ангажира допълнителни писмени доказателства, представя подробни писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

На 05.05.2017 год. в гр. Бургас, между НЗОК, представлявана от Директора на РЗОК Бургас, като възложител и „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД, като изпълнител, е сключен Договор № 020970/05.05.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

Със Заповед № РД-25-204/07.02.2018  год. (л.28), на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 72, ал. 3 от ЗЗО, Директорът на РЗОК Бургас е разпоредил извършване на финансова проверка на „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД, със срок на проверката до 28.02.2018 год., вид и обхват на проверката – тематична, със задачи, които са подробно формулирани.

Със заповедта са определени и служителите – финансови инспектори, които да извършат проверката, като е указано, за резултатите от същата да бъде съставен и връчен протокол в два екземпляра – един за обекта на проверката и един за РЗОК.

Във връзка с така издадената заповед, са определени финансови инспектори, които да извършат указаната проверка, като резултатите от същата са обективирани в Протокол №153/10.02.2018г. (л.26-27). На основание чл.76а, ал.2 от ЗЗО и чл.339, ал.1 и ал.2 от НРД за медицинските дейности 2017г. е издаден и протокол за неоснователно получени суми №363/29.03.2018г. (л.25) в общ размер на 4068,00 лева. В РЗОК Бургас  е постъпило писмено становище от „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД, с което  са заявени конкретни възражения против констатациите, обективирани в Протокола.

Като е разгледал констатациите, визирани в Протокол № 153/10.02.2018г. и Протокол за неоснователно получени суми № 363/29.03.2018г. на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, Директора на РЗОК Бургас е издал Писмена покана изх. .№ 29-02-304/24.04.2018 год., с която Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД е поканено в 14-дневен срок от получаване на същата доброволно да внесе сума в общ размер от 4068,00 лева по посочена сметка на РЗОК Бургас.

Недоволен от така постановения административен акт, представляващия „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД е оспорил Писмена покана изх. № 29-02-304/24.04.2018 год., по което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата съда жалба е заявено, че оспорената покана е незаконосъобразна, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорвания административен акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговото издаване и при правилно приложение на материалния закон.

Нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК определя, че съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на административните актове по смисъла на чл. 146 от АПК.

Оспорената заповед е издадена от административен орган с териториална компетентност. В текста на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО е указано, че контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. В настоящия случай, между жалбоподателя „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е сключен Договор №020970/05.05.2017г. за оказване на болнична помощ по КП. Безспорно, проверката е извършена от компетентни по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО длъжностни лица от РЗОК Бургас – лекари - контрольори, надлежно определени със Заповед № РД-25-204/07.02.2018 год. Спазено е и изискването на чл. 74, ал. 3 от ЗЗО за съставяне на протокол, в който са описани установените факти и екземпляр от този протокол е надлежно връчен на лечебното заведение.

След анализ на събраните в хода на настоящото производство писмени доказателства, съда намира заявените в жалбата възражения и подкрепящите ги твърдения за неоснователни по следните съображения:

По т.3 от Писмената покана е констатирано, че от извършените на пациента изследвания на дата 17.01.2018г. и на 18.01.2018г. е установено хемоглобин /НЬ/, със стойност 106, 104, брой еритроцити със стойност 4,70, 3,82, но не е отбелязана в епикризата придружаващата диагноза анемия, както и не са дадени препоръки за нея. Не са проведени допълнителни изследвания ЖСК /желязо свързващ капацитет/, cep.Fe, морфология на еритроцити. Не е проведена консултация с хематолог. Това се установява от представените от лечебното заведение доказателства, а именно копие на ИЗ №100, която не съдържа други изследвания на кръвта, освен тези извършени в деня на хоспитализацията на пациента, а именно 17.01.2018г. и на следващия ден 18.01.2018г. Съгласно разпоредбата на чл.342 от НРД за медицинските дейности, Националната здравна осигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Съгласно цитираната разпоредба лечебното заведение е длъжно за периода на хоспитализация по една КП на един пациент да проведе комплексно лечение, което включва лечение на основно заболяване, както и лечение на придружаващите заболявания и усложнения. Следователно заплатената от НЗОК сума от 3318 лева по КП № 20 се явява неоснователно получена от лечебното заведение и подлежи на връщане.

В т.4 от Писмената покана е констатирано, че от извършените на пациента изследвания на дата 04.01.2018г. и 05.01.2018г. са установени тромбоцити със стойност 772 и 801 при референтни стойности - 140 - 440 . Завишените стойности тромбоцитите са показател за заболяването - тромбоцитоза. Констатирано е, че не е проведена консултация с хематолог по отношение на завишените стойности. Вместо това пациентът е дехоспитализиран преди изтичане на престоя по КП поради спокойно пункционно място от проведеното изследване. Това се установява от представените от лечебното заведение доказателства, а именно копие на ИЗ №19 (л.73-78), която не съдържа други изследвания, освен тези извършени в деня на хоспитализацията на пациента, а именно на 04.01.2018г. и деня на изписването 05.01.2018г. Съгласно разпоредбата на чл.342 от НРД за медицинските дейности, Националната здравна осигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Съгласно цитираната разпоредба лечебното заведение е длъжно за периода на хоспитализация по една КП на един пациент да проведе комплексно лечение, което включва лечение на основно заболяване, както и лечение на придружаващите заболявания и усложнения, каквото в случая не е проведено. Следователно заплатената от НЗОК сума от 750 лева по КП № 17 се явява неоснователно получена от лечебното заведение и подлежи на връщане.

Съгласно разпоредбата на чл.342 от НРД за медицинските дейности, Националната здравноосигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. В нормата е заложен принципът за комплексно лечение на пациентите, когато същите са хоспитализирани с основно и придружаващо заболяване, както и ако настъпят усложнения по време на хоспитализацията. В този смисъл, в периода на хоспитализиране, болничните заведения са длъжни да предоставят комплексна болнична медицинска помощ като лечение, което третира основното заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Представените по делото доказателства ИЗ доказват наличието на придружаващи заболявания, както и липсата на проведено комплексно лечение във връзка с основното заболяване, придружаващите заболявания и усложненията. Жалбоподателят е оспорил констатациите  по поканата. В настоящия случай не са констатирани нарушения при хоспитализация на пациентите, спазен е и алгоритъма на КП, но не е извършено комплексно лечение и затова заплатената от НЗОК сума за КП подлежи на възстановяване по реда на чл.76а от ЗЗО.

Досежно възраженията, изложени в жалбата, съдът съобрази следното:

Действително в протокол №153/10.01.2018г. е допусната техническа грешка относно изписване на месеца. Безспорно е обаче, че протокола е съставен на 10.02.2018г., а не на 10.01.2018г., като тази техническа грешка не влияе на законосъобразността на оспорения акт.

Поканата е мотивирана. В нея са изложени фактическите и правни основания за издаването и - посочено е, че се издава на основание чл. 76а от ЗЗО. Предвид на това неоснователен е доводът, че не е ясно дали същата е издадена на основание чл. 76а от ЗЗО или на основание чл. 76б от ЗЗО. В случая не е проведено административно-наказателно производство или производство по чл. 74 от ЗЗО по налагане на санкция, в който случай поканата следва да бъде издадена на основание чл. 76б, ал.1 от ЗЗО. В конкретния случай правилно административният орган е издал процесната писмена покана на основание чл. 76а, ал.1 от ЗЗО, предвид липсата на констатирано нарушение на ЗЗО и НРД, преценката за което е предоставена на административния орган.

По изложените съображения, съда намира оспорената писмена покана за законосъобразен административен акт, поради което жалбата срещу нея е неоснователна и следва да се отхвърли.

По делото е направено искане от ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, съдът намира, че следва да присъди сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение, определена по реда на вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК, във вр. с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, във вр. с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, дванадесети  състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ №73, ЕИК ***, представлявано от управителите М.К.и В.А., против писмена покана изх.№ 29-02-304/24.04.2018 год., издадена от директора на РЗОК Бургас.

ОСЪЖДА „Аджибадем Сити Клиник Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия Бургас“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ №73, ЕИК ***, представлявано от управителите М.К.и В.А. да заплати на РЗОК Бургас сумата от 100,00 (сто) лева юрисконсултско възнаграждение по делото.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: