ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1178 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аджибадем сити клиник – специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Районно здравно-осигурителна каса- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

       

          Производството е образувано по жалба на „Аджибадем сити клиник – специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия“ ООД против писмена покана с изх.№29-02-403/24.04.2018г. на директора на Районна здравно осигурителна каса Бургас за възстановяване на суми, получени без правно основание в размер на 4068лева.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

         

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.  Представям  и моля да приемете писмо №11-00-35 от 26.06.2018г., с което представям доказателства, от които е видно,  че клиничните пътеки са отчетени от жалбоподателя и съответно сме заплатили стойността, която сме поискали. Дружеството трябва да е запознато с това, защото отчитат платежните, а справката е от информационната система до която дружеството има достъп. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание  от юрисконсулт К. писмени доказателства под опис към писмо №11-00-35 от 26.06.2018г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите предявената жалба от жалбоподателя без уважение. Представям писмени бележки, в които съм изложила по подробно аргументите си. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: