ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,24.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1178 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д. М., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Т., който представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на ПЪРВО РУП-гр.БУРГАС, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Петрова, която прави искане за конституиране като страна в производството.

 

Съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 1178/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

 

Адв.Т.: Поддържам жалбата от името на моя доверител. Няма да правим доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, да се допусне до разглеждане. Нямам доказателствени искания.  

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Т.: Моля да уважите жалбата на основание изложеното в нея и отмените процесния административен акт като незаконосъобразен, тъй като считам, че не са налице законовите предпоставки административният орган да издаде атакуваното от моя доверител решение, а именно за отнемане на разрешение за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.

Действително към момента се провежда досъдебно производство, по което се събират доказателства и същото не е приключило с окончателен акт на прокурора, което евентуално, ако би обвинил моя доверител в извършване на престъплението, то тогава такъв акт би послужил на административния орган законно да отнеме въпросното разрешително. Към момента не са достатъчно налице основания за отнемането. Считам, че трябва да се прилага презумпцията за невиновност спрямо доверителя ми.

 

ПРОКУРОРЪТ: Оспорваното от жалбоподателя решение е законосъобразно, издадено от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия, при спазване на материалноправните и процесуалноправните предпоставки  и съобразено с целта на закона. Безспорно е обстоятелството, че жалбоподателят е обвиняем в досъдебно производство за престъпление закана за убийство по чл.144, ал.3 от НК, което не е приключило към момента. Данни за това има в докладната записка, която е приложена по делото и в самата жалба, където е посочено, че жалбоподателят е обвинен по този текст. Жалбоподателят потвърждава в жалбата си, че е привлечен като обвиняем в досъдебно производство.

Жалбата се явява неоснователна, поради което моля да постановите решение, с което да оставите същата без уважение.

 

Адв.Т.: Такива констатации за образувано досъдебно производство се съдържат в атакуваното от нас решение, но ние не разполагаме с писмени доказателства за такова досъдебно производство.

 

Съдът, след като изслуша пренията на страните намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да се съберат доказателства относно образуваното и водещо се ДП № 534/2013г. по описа на Първо РУП-гр.Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението, с което е приключено събирането на доказателства и даден ход на устните състезания.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура-гр.Бургас в 7-дневен срок от уведомяването, да представи препис от материалите, съдържащи се по досъдебно производство ДП-№ 534/2013г. по описа на Първо РУП-гр.Бургас и прокурорска преписка ПП-№ 1911/2014г. на Окръжна прокуратура-гр.Бургас срещу лицето М.Д. М. с ЕГН **********,***.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: