ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На втори юли                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1178 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Д.Б., редовно призована, явява се лично. Представлява се от адв. М., надлежно упълномощен, с представено от днес пълномощно.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.Б., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., надлежно упълномощен, с представено от днес пълномощно

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмета на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че настоящото производство е недопустимо поради липса на предмет. Административният орган след сезирането му е извършил проверка, която е обективирал в писмо, изложил е становището си и констатациите в него. Касае се за обект - част от сграда, високоетажно строителство, попадаща в ІІІ категория, което говори за липса на компетентност на Община Бургас да се произнася в такива случаи, поради което Ви моля да прекратите производството по делото, тъй като е срещу некомпетентен орган.

         АДВ. М.: Ние сме поискали с жалбата до РДНСК - ЮИР Бургас извършване на проверка и евентуално издаване на заповед по чл. 225 от ЗУТ за констатиране на това незаконно строителство. Съгласно чл. 31 от АПК с цитираното писмо преписката по жалбата е изпратена по компетентност на Община Бургас. По така получената преписка Община Бургас е извършила процесуални действия - откриване на административно производство по АПК, извършена е проверка. Със свое писмо (второто) общината ни уведомява в мотивната част, че констатира наличие на незаконно строителство относно твърдяното от нас преустройство на склада в гараж, но отказва да издаде акт, с който да приключи тази процедура, като приема, че е налице строеж ІІІ категория. В АПК няма спор на компетентност между два административни органа. На практика преписката е останала в Община Бургас със съответните констатации. Затова ние обжалваме мълчаливия отказ, като допълваме, че евентуално оспорваме оформеното като писмо от 01.04.2013 г. с изх. № 24-00-224/4 /изричен отказ да се издаде исканата от нас заповед макар, че в мотивите се констатира, че са налице такива предпоставки.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните и след като се запозна с представените по делото доказателства, намира следното:

         По делото е приложено писмо изх. № 24-00-224/2/27.02.2013 г., изготвено от зам. кмета на Община Бургас и адресирано до РО „НСК” Бургас към РДНСК-югоизточен район, с копие до РДНСК – югоизточен район и с копие до Б.И.Б.. В заключителната част на така цитираното писмо, административният орган е постановил предвид измененията на ЗУТ и правомощията на РДНСК по чл. 224 и чл. 178 от ЗУТ за строежи І, ІІ и ІІІ категория приложено изпращане на преписката с жалбата на г-н Б. по компетентност. 

От текста на цитираното писмо съдът извежда извод, че сезирания административен орган - Кмет на Община Бургас е изпратил в цялост административната преписка на компетентния според него друг административен орган, в случая РО „НСК” гр. Бургас за произнасяне по сезиращата жалба.

         С оглед горното, съдът счита, че по допустимостта на жалбата следва да се произнесе след като изиска от началника на РО „НСК” Бургас при РДНСК - ЮИР информация относно постъпилата при този административен орган преписка и евентуално предприетите от последния действия по същата.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         УКАЗВА на третото неучастващо в настоящото производство лице, а именно Началник на РО „НСК” при РДНСК-ЮИР да предостави по делото информация получавал ли е изпратената с писмо изх. № 24-00-224/2/27.02.2013 г. административна преписка по жалбата на Б.И.Б. и З.Д.Б. изпратено му по компетентност от Зам. кмета на Община Бургас. В случай, че така изпратената преписка е получена, да предостави информация относно предприетите по нея действия и евентуално постановени по същата административни актове, като към отговора бъдат представени копия от постановените административни актове. Така изисканата от съда информация следва да бъде предоставена за прилагане по делото, в 14-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението.

         След получаване на исканата от съда информация и документи, страните следва да бъдат уведомени за същите, с цел запознаване.

         По хода на делото, съдът ще се произнесе след представяне на изисканите с настоящото определение документи и информация, за което страните ще бъдат своевременно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: