ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1177 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Т., редовно призован, не се явява, за него адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на  сектор към ОДМВР Бургас, Районно управление Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

       

          Производството е образувано по жалба на С.Г.Т. против  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000621/06.09.2017 г., издадена от началник на  сектор към ОДМВР Бургас, Районно управление Несебър, с която на основание чл.22 от ЗАНН е наложена санкция по чл.171, т.2а  от ЗДВП -прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 11 месеца, отнети са два броя регистрационни табели и свидетелството за регистрация на МПС.

 

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

         

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№5411/14.05.2018г. и с писмо вх.№ 5517/16.05.2018г. от ответника доказателствата по административната преписка под опис.

 

          АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, с изключение на докладната записка, която е на л.35 от делото. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка  с писма  вх.№5411/14.05.2018г. и с писмо вх.№ 5517/16.05.2018г. от ответника писмени доказателства, включително и докладната записка от 25.10.2017г., която ще бъде ценена съобразно всички доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата по изложените в нея основания и отмените оспорвания административен акт. Заповедта е немотивирана, като в този смисъл не отговаря на изискванията на закона за това. Оспорвам докладната записка първата на л.35 от делото и по точно твърдението, че наказващият орган е направил опит да се свърже с жалбоподателя на адреса, след което  е провел телефонен разговор , при който съответно той е отказал някой друг да получи ЗПАМ на адреса в гр. Добрич. Това твърдение не отговаря на истината. Жалбоподателят в цялото наказателно производство е  указвал съдействие на органите. Видно е, че още преди  споразумението с Районна прокуратура Несебър,  същият е искал  да изчисти името си и е заплатил всички задължения, ако искаше можеше да бави заплащането им. Наказващият орган заявява, че ЗПАМ е съставен на  същата дата, на която е извършена проверката и съставен АУАН и считам, че в този момент е следвало да му бъде връчен самия ЗПАМ, за да чете срокът. Не считам, че е законосъобразно  жалбоподателят да изтърпи две наказания за едно и също нарушение. Той вече осем месеца е бил без книжка и вече 11 месеца не може да  продаде автомобилът,  защото и КАТ Бургас и КАТ Варна  отказват да го регистрират на друг собственик. Считам, че 19 месеца изтърпяване на наказание за едно нарушение е прекомерно. ЗПАМ му е връчен след като изтича срокът да управлява МПС от 8-месеца и сега още 11 месеца, няма да може да управлява същият автомобил. Моля да се произнесете с решение, с което уважите жалбата. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: