О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

06.06.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на шести юни две хиляди и единадесета година, в състав:

 

             СЪДИЯ:ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№ 1177/2011г.опис  на Административен съд гр. Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на подадено искане от „СЛАДКА МАГИЯ” ООД с. Скаклак, общ. Руен, обл. Бургас, представлявано от Р.А. Т. срещу „ действия и бездействия на ОДБХ- Бургас”.

Като правно основание в искането е посочена разпоредбата на чл. 250 и сл. АПК, а с петитума се иска да бъде задължен Директора на ОДБХ Бургас да „ даде становище по законосъобразността на предписание № 32/ 05.04.2011г., както и да разтълкува, дадените предписания като посочи конкретните правни норми на които се основават и конкретните действия които трябва да се извършат за регистрация по ЗХ”.

Искането е направено при следните, заявени с него факти:

На 31.01.2011г. „СЛАДКА МАГИЯ” ООД с. Скаклак е подало в РИОКОЗ Бургас заявление за регистрация по чл. 12 от ЗХ. НА 21.02.2011г. по повод подаденото заявление е била извършена проверка, приключила с издаване на предписание и определяне на 1 месечен срок за отстраняване на констатирани нередовности. След изтичане на този срок е последвала промяна в компетентността на органа, извършващ регистрация по ЗХ, което е довело до извършване на повторна проверка по същото заявление от служители при ОДБХ Бургас на 5.04.2011г. Проверката е приключила с издаване на предписание № 32/ 5.04.2011г., със срок на изпълнение до 31.05.2011г.

На 19.05.2011г. процесуален представител на дружеството е депозирало пред Директора на ОДБХ Бургас възражение, с което изразява несъгласието си с дадените предписания, като излага аргументи и за тяхната неяснота. Иска се предоставяне на допълнително становище относно законосъобразността на предписанията и посочване на конкретните действия, които следва да предприеме дружеството за извършване на регистрацията.

Липсата на произнасяне от страна на адресата на възражението е мотивирало дружеството да подаде и настоящото искане, което е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, поради липса на предмет.

            Производството по чл.12 от ЗХ по характер е регистърно. То завършва с позитивен за заявителя акт- регистрация на обекта при осъществяване на предпоставките, предвидени с ал.1 на посочената норма. Последното се констатира с извършване на проверка, регламентирана с разпоредбата на ал.8 на чл. 12, която указва, че при констатиране на несъответствие с изискванията органът издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие. Именно това задължение е изпълнено с издаване на предписание № 32/ 5.04.2011г.

            В зависимост от констатациите по изпълнение на предписанието, компетентния орган извършва временна регистрация на обекта,която може да бъде удължена за срок от 6 месеца, извършва регистрация на обекта, прави мотивиран отказ за регистрация или изразява мълчаливо съгласие за регистрация – чл. 12 ал.9, чл.12а и чл.13 от ЗХ.

            Изложеното налага извод, че предписанието по чл. 12 ал.8 пр. последно от ЗХ представлява акт, който е част от производството по издаване на крайния административен акт, поради което не подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност, както административен, така и съдебен. На такъв подлежи крайният акт и с оглед характера на производството по чл. 12 и сл. от ЗХ, контрол за законосъобразност може да бъде упражнен само при хипотезата на изричен отказ за регистрация. Едва в производството по проверка законосъобразността на последния би следвало да се преценява законосъобразността и яснотата на дадените предписания, които както бе посочено са обуславящи крайния административен акт.

            В случая не са налице никакви фактически действия, а такива не се и сочат с искането, което налага извод за недопустимост на производството по реда на чл. 250 АПК.

Не е налице и бездействие по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, тъй като за директора на ОДБХ Бургас не съществува предписано от закон задължение да преценява законосъобразността на дадените предписания, нито да ги тълкува. За да е приложим редът за оспорване посочен в чл. 257 от АПК, трябва да има предмет на оспорване по чл. 256 от АПК, какъвто в случая липсва.

Предвид изложеното, съдът,

 

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане, направено  от „СЛАДКА МАГИЯ” ООД с. Скаклак, общ. Руен, обл. Бургас, представлявано от Р.А.Т. срещу „ действия и бездействия на ОДБХ- Бургас”.

Прекратява производството по адм. дело № 1177/ 2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС гр. София.

              

 

 

                                                           СЪДИЯ: