О П Р Е Д Е Л Е Н И Е          І –

 

град Бургас 29 декември 2008 година

 

Административен съд Бургас, в закрито заседание, проведено на двадесет и девети декември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 1177 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от ***, представлявано от управителя П. Й. С. против заповед № КД – 14 – 02 – 58/ 16. 01. 2008 година на Началника на Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, с която се одобрява изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Несебър, община Несебър състоящо се в нанасяне на имот с идентификатор 51500.505.263 на нов имот с идентификатор 51500.505.382 съгласно акт за изключителна държавна собственост № 661/ 08. 5. 2001 год. на МРРБ. В с. з. молителя се представлява от адв. П. , ангажират се допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането за отмяна на акта.

Ответникът Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас се представлява от адв. Ц. В. оспорва жалбата като недопустима поради липса на правен интерес, алтернативно да се отхвърли като неоснователна и недоказана.

Заинтересованата страна Българската държава, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустрояването чрез юрисконсулт С. оспорва допустимостта на жалбата с оглед на правния интерес и алтернативно се моли да се отхвърли като неоснователна.

Другата заинтересувана страна „Гео Пет – М” АД гр. София не взема становище, не ангажира доказателства и не се представлява в процеса. 

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

По повдигнатия спор за допустимост на жалбата съда намира следното:

Оспорваният акт е заповед № КД – 14 – 02 – 58/ 16. 01. 2008 година на Началника на Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, с която се одобрява изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Несебър, община Несебър състоящо се в нанасяне на имот с идентификатор 51500.505.263 на нов имот с идентификатор 51500.505.382 съгласно акт за изключителна държавна собственост № 661/ 08. 5. 2001 год. на МРРБ.

За да бъде допустима жалбата трябва в правната сфера на жалбоподателя да се е породило правото да подаде жалба. Тези юридически факти се преценят към момента на постановяване на оспорената заповед.  Правният интерес се преценява с оглед на правомощия на съда по чл. 159, т. 4 от АПК, изискващ наличие на правен интерес от оспорването. Това правило е общо и се отнася за всички случаи на оспорване на административни актове. Специалният закон регулиращ отношенията по изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри към е ЗКИР, където в текстовете на чл. 54, ал. 1 и §. 13, т. 13 от ДР на ЗКИР е дадено легално понятие за правния интерес на лицата, искащи да подадат жалба.

Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се съобщава на заинтересуваните лица, така както изисква чл. 54, ал. 1 от ЗКИР. Именно лица притежаващи това качество имат право да оспорят акта, т. е. в техния патримониум се поражда субективното право на жалба. В §. 1, т. 13 от ДР на ЗКИР е дадена легална дефиниция на понятието „заинтересувани лица” по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и това са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. За да е прецени кои лица отговарят на това изискване, административния орган се съобразява със записаното в регистър към одобрената кадастрална карта (безспорно и несъмнено такава има одобрена за територията на имота). За жалбоподателя няма данни да фигурира в този регистър. Няма твърдения от негова страна, че е предприел действия за вписването му. Административният орган се съобразява със записаното в регистъра и няма откъде другаде да получи достоверна информация за тези обстоятелства, а и закона го задължава да съобрази само това, което е записано в регистър към кадастралната карта. Оспорващият не е установил, че е заинтересувано лице, тъй като имота, чиято собственост претендира, не е отразен в действащия кадастрален план на община Несебър, нито пък е записан като собственик в разписния лист към него. В този смисъл е определение № 8013/ 1.07.2008 г. на ВАС по адм. д. № 4091/2008 г., II о.

 Мотивиран от изложеното първо състав на Административен съд Бургас трябва да остави без разглеждане жалбата на „Воден парк” ЕООД гр. София като подадена без правен интерес и да прекрати производството по делото.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Воден парк” ЕООД ***, представлявано от управителя П. Й. С. против заповед № КД – 14 – 02 – 58/ 16. 01. 2008 година на Началника на Служба геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, с която се одобрява изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Несебър, община Несебър състоящо се в нанасяне на имот с идентификатор 51500.505.263 на нов имот с идентификатор 51500.505.382 съгласно акт за изключителна държавна собственост № 661/ 08. 5. 2001 год. на МРРБ. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1177/ 2008 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :