ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1176 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:47 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Б.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от К.Б.С. против Ревизионен акт /РА/ № Р-02002816005640-091-001/15.01.2018 г., издаден от началник сектор „Ревизии“  и гл. инспектор при ТД на НАП – Бургас в частта, в която е потвърден с Решение № 76/03.04.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 7347/29.06.2018 г. от ответника са постъпили писмени доказателства – удостоверение по чл. 24 ЗЕДЕП за квалифициран електронен подпис и пълномощно.

 

Адв. Б.: Поддържам жалбата, така като е предявена. Представям и моля да приемете писмени доказателства под опис с препис и за другата страна. С писмената молба сме направили доказателствени искания, а именно за допускане на съдебно-счетоводна експертиза със задачи, формулирани писмено. С т. 3 сме направили искане за допускане на свидетел за следващо съдебно заседание при режим на довеждане за установяване на посочените обстоятелства в молбата. Моля да приемете представените писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна във връзка с решението на директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, потвърждаващо задълженията за 2013 г. по ЗДДФЛ. Относно представената от адв. Б. молба, ведно с доказателствени искания по отношение на  т. I тези писмени доказателства нови ли са или не са били представени в хода на ревизията, така ли да разбирам?

 

Адв. Б.: Няма ги по делото тези документи. Това са документи, представени в хода на друго ревизионно производство, извършено паралелно – това на съпруга на жалбоподателката.

 

Юк. Ж.: В тази връзка моля за възможност да се запозная с така представените писмени доказателства под опис. Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда дали да допусне същата, както и за допускане до разпит на свидетел при режим довеждане - съпруга на жалбоподателката.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да се запознае с представените в днешно съдебно заседание от адв. Б. документи под опис, като в указания срок следва да представи писмено становище по допустимостта, респективно относимостта на тези документи към предмета на спора. По приемането на така представените документи като писмени доказателства по делото съдът ще се произнесе след запознаване със становището на процесуалния представител на ответника.

допуска до разпит в условията на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на процесуалния представител на жалбоподателя на един свидетел, с чийто показания следва да се установят относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите проучвания и изчисления, да отговори на въпросите, формулирани от адв. Б. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 350.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да се представи платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице Р.Ш., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: