ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1176 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мак“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юк. Л., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Мак“ ЕООД против акт за установяване на задължение № П-02002816219680-135-001/30.01.2017 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с решение № 40/16.03.2017 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателственото ни искане да бъде представена поканата за доброволно изпълнение и обратната разписка за връчването й. Молим да бъде допуснато извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите дали е налице спазването на условието по чл. 189б, ал. 2, т. 1 до т. 6 ЗКПО в редакцията на члена от 31.12.2013 г., като подробни въпроси съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание.

Представям и моля да приемете също така справка от Търговския регистър, от която е видно, че за дружеството не са открити производства по несъстоятелност и ликвидация, което би го квалифицирало като предприятие в затруднение. Представям също така копие от регистрационните картони за регистрация на дружеството като земеделски производител с оглед установяване на спазване на условията по чл. 189б, ал.2, т. 3 ЗКПО. Представям и документи, изходящи от НАП – фиш № IV.II.3. и фиш № IV.VI.IV.1. от процедурите на НАП, които са достъпни на сайта на НАП и които потвърждават тезата ни в жалбата, че поканата за доброволно изпълнение следва да предхожда фазата на принудително изпълнение. Други доказателствени искания нямам.

 

юк. Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета по делото представената административна преписка от нас. По отношение на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза намирам така поставените въпроси за правни, поради което смятам, че не се налага изслушване на вещо лице по тях. По отношение на представените доказателства нека да бъдат приети, но ще взема становище по тях в хода по същество.

 

Съдът с оглед становището на страните и като взе предвид формулираните от тях доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение формулираното искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и с оглед възражението, направено от процесуалния представител на ответника, съдът намира следното: искането за допускане на експертиза е процесуално допустимо, а поставените въпроси са относими към предмета на спора, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите проучвания да отговори на въпросите, формулирани от адв. В. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: