ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1176 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мак“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Е., с представено по делото пълномощно от днес.

Явява се вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило заключение ведно с приложения към него по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 02.10.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 10431/03.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя са постъпили доказателства по нарочно съставен опис.

 

адв. В.: Моля да се приемат представените от нас доказателства с оглед ответната страна да се запознае с тях. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Е.:  Да се приемат представените доказателства. Запознат съм с тях.  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с молба вх. № 10431/03.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

 

пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Р.Д.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. В.: Имам един въпрос. Вещото лице се е запознало с естеството на работа на жалбоподателя. Моля да потвърди дали жалбоподателят е земеделски производител на непреработена растителна продукция?

 

вещото лице: Дружеството-жалбоподател е земеделски производител и произвежда непреработена растителна продукция.

 

адв. В.: Нямам други въпроси към вещото лице. Моля заключението да бъде прието.

 

юк. Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Вещото лице е отговорило на зададените въпроси, но те са неотносими към предмета на спора.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице ведно с приложенията към него, на което определя възнаграждение в размер на 359,72 лв., 300,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 300 лв. – 10.10.2017 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 59,72 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. В.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Е.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приключва събирането на доказателства.

 Дава думата по същество:

 

Адв. В.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата ни. Считам, че в настоящето производство се доказа, че жалбоподателят отговаря на условията да ползва правото на преотстъпване на данък. Считаме, че прилагането на законовите разпоредби в противоречие на общото законодателство е неправилно, поради което моля да бъде приложено общото законодателство от настоящия съд и молим да позволите да изложим подробно становище в тази посока в писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените в производството разноски по приложен списък, като моля към определените и присъдени от съда разноски да се прибави сумата от 59,72 лв., които следва да доплатим и ще доплатим в указания от съда срок за доплащане на възнаграждението на вещото лице

 

Юк. Е.: Уважаеми г-н председател, в случая направената съдебно-счетоводна експертиза отговаря на въпроси, некасаещи правния спор. В случая става въпрос за преотстъпване на данък за 2015 г., като земеделският производител не отговаря на условията по чл. 167 ЗКПО. В края на годината същият е имал задължение в размер на 602, 11 лв., които са внесени по-късно и поради тази причина му е отказано правото да ползва преотстъпване на данъчен кредит. Затова при направената проверка той е начислен и производителят е задължен да внесе сумата в сметките на тд на нап гр. Бургас. Твърдението, че в случая трябва да има започнало принудително изпълнение не кореспондира със съдебната практиката на ВАС, като в самото решение на директора на ТД на НАП гр. Бургас са посочени решения по този казус, в които е посочено, че щом като лицето има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения не се поставя задължително условието спрямо него да е започнало такова изпълнение. С оглед на посоченото моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите издаденото от директора на ТД на НАП гр. Бургас решение като законосъобразно и обосновано. Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалните представители на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: