РЕШЕНИЕ

 

  1512                            дата  25 юли 2018г.                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 05 юли 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:           1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                             2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1174 по описа за 2018год. и за да се произнесе

Взе  предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.А.А. *** против Решение № 34/02.03.2018г. постановено по НАХД № 514/2017г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-222/04.12.2017г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което, за нарушение на чл.126 от Закона за публичните финанси и на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, на касатора е наложена глоба в размер на 200 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, както и като необосновано. Счита, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато процесуално нарушение, тъй като наказващият орган не е обсъдил възраженията на санкционираното лице. Излага доводи за приложение на института на маловажния случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото НП.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща  представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Касаторът е санкциониран за това, че към 31.12.2015г., в качеството си на кмет - първостепенен разпоредител с бюджетни средства, е променил предназначението на средства в общ размер на 104 225лв., постъпили в Община Поморие от такса битови отпадъци и предназначени за финансиране на дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ. Установено е, че към посочената дата е наличен преходен остатък от такса битови отпадъци в размер 239 776лв. при следващ се - 334 002лв., като с разликата от 104 225 лв. са разплатени други дейности извън обхвата на чл.66, ал.1 ЗМДТ. За да постанови решението си районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното нарушение, като правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето на соченото основание, както и е изложил мотиви, с които е обосновал неприложимост на института на маловажния случай по чл.28 от ЗАНН. Наложеното административно наказание е намерено за правилно определено в минималния, предвиден от законодателя размер, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е правилно. Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

Съгласно разпоредбата на чл.126 от Закона за публичните финанси временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. В конкретния случай, от събраните по делото доказателства е безспорно установено, че касаторът в качеството си на кмет на Община Поморие, респ. на първостепенен разпоредител с бюджета на общината, е използвал свободни средства по бюджета на община Поморие в размер на 104 225,71лв, за финансиране на разходи извън дейностите по чл.66, ал.1 ЗМДТ, за чието финансиране са предназначени и това по същество не се отрича от касатора, както и е безспорно, че към края на годината средствата не са възстановени по предназначението им. Неоснователни са изложените в касационната жалба доводи за допуснати нарушения в административнонаказателното производство, в частност, че наказващият орган не е обсъдил направените възражения. От една страна, както правилно е посочил районният съд, административнонаказващият орган няма задължение да мотивира преценката на възраженията и да изложи съображенията си по отношение на същите като задължителен реквизит от съдържанието на наказателното постановление. Дори да се приеме, че действително не са обсъдени от наказващия орган в издаденото наказателно постановление, то това не представлява съществено процесуално нарушение, обосноваващо отмяна на НП на това основание, ограничаващо правото на защита, още повече, че в производството по съдебно обжалване на наказателното постановление не е преклудирана възможността за събиране на доказателства и обсъждане на направените възражения, както е сторено от въззивния съд. Не могат да споделят и възраженията на касатора във връзка с правната квалификация на нарушението. Видно от съставения АУАН и издаденото НП, деянието е квалифицирано като нарушение на чл.126 от Закона за публичните финанси, като деянието от обективна и субективна страна изцяло се субсумира под хипотезата на приложената правна норма, с оглед на което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето на соченото основание.  Установеното нарушение не може да се квалифицира като "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН, в каквато насока са доводите на касационния жалбоподател, като настоящият съд подкрепя изложените аргументи в мотивите на обжалвания съдебен акт. Това, че средствата са били използвани за финансиране на конкретни проекти на общината, не може да служи като основание да се претендира маловажност на деянието, а и то не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност. Както е посочил и въззивният съд отговорността на санкционираното лице е ангажирана за нарушение на финансовата дисциплина при разходване на публични средства и тя не може да бъде заобикаляна посредством института на маловажния случай.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на основания за касиране на решението, то следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 34/02.03.2018г. постановено по НАХД № 514/2017г. по описа на Районен съд – Поморие.

        

Решението е окончателно.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: