ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1174 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.К., редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружителни писма от 10.10.2017 г. (л. 263), от 30.10.2017 г. (л. 275) и от 28.11.2017 г. (л. 315), ответникът е представил по делото документите, които са били изискани от него с определение на съда от предходно съдебно заседание: заверен препис от длъжностна характеристика на лицето В.А.А. – „Инспектор РК“  в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ – гр. Бургас, утвърдена на 18.05.2015 г.; длъжностна характеристика за длъжност „Главен инспектор РК“ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, утвърдена на 21.05.2015 г. и подписана от Й.Р. Р. на 21.05.2015 г. и длъжностна характеристика за длъжност „Главен инспектор РК“ в отдел „Рибарство и контрол“ – гр. Бургас, утвърдена на 26.02.2015 г. и подписана от Й.Р. Р. на 05.03.2015г.

 

С придружително писмо вх. № 12019/13.11.2017 г. Софийска градска прокуратура, Специализирано звено „Антикорупция“ изпраща по опис заверени копия от документи: постановление пр.пр. № 13965/2016 г. от 21.07.2017 г.; пълномощно на Ж.Х.М.; приемо-предавателен протокол от 07.08.2017 г.; длъжностна характеристика за длъжност „Главен инспектор РК“ в отдел „Рибарство и контрол“, утвърдена на 26.02.2015 г. и подписана от Й.Р. Р. на 05.03.2015г.; Анекс към Споразумение с вх. № Z-10133 от 10.096.2014 г. по описа на ИАРА; длъжностна характеристика за длъжност „Главен инспектор РК“ в отдел „Рибарство и контрол“, утвърдена на 04.11.2013 г. и подписана от Й.Р. Р. на 11.09.2014 г.; длъжностна характеристика за длъжност „Началник сектор“ в сектор „Организация, контрол и анализ“, ГД „Рибарство и контрол“,  утвърдена на 04.11.2013 г. и подписана от Й.Р. Р. на 09.09.2014 г.;

 

АДВОКАТ Б.: Да се приемат представените доказателства от ответника с молба вх. № 10313/02.10.2017 г. и с придружителни писма от 10.10.2017 г., от 30.10.2017 г. и от 28.11.2017 г. доказателства, както и представените доказателства от Софийска градска прокуратура, Специализирано звено „Антикорупция“ с придружително писмо вх. № 12019/13.11.2017 г.

Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приемат представените документи.

Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства представените от ответника с молба вх. № 10313/02.10.2017 г. и с придружителни писма от 10.10.2017 г., от 30.10.2017 г. и от 28.11.2017 г. доказателства, както и тези, представени от Софийска градска прокуратура, Специализирано звено „Антикорупция“ с придружително писмо вх. № 12019/13.11.2017 г.

Предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с молба вх. № 10313/02.10.2017 г. по опис (л.78-л. 258) и с придружителни писма вх. 10704/10.10.2017 г., вх. № 11477/30.10.2017 г. и вх. №12777/28.11.2017 г. доказателства, както и тези, представените от Софийска градска прокуратура, Специализирано звено „Антикорупция“ с придружително писмо вх. № 12019/13.11.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, по делото се установи, че длъжността на доверителя ми е със същите характеристики, цели, функции, задачи, както длъжността „Инспектор Рибарство и контрол“. Освен това в новия сектор са разкрити нови длъжности, които изцяло съвпадат с длъжностната характеристика на доверителя ми. Запазила се е като нормативно установена позиция, както в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, така и в останалите сектори. Освен това броят на служителите „Рибарство и контрол“ не е намален, а напротив е увеличен за администрацията.

Предвид изложеното, моля да отмените заповедта за уволнение като незаконосъобразна и да ни присъдите разноските по делото.

Моля за възможност да представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо съдия, моля да приемете жалбата за неоснователна.

Моля да потвърдите заповед № ЧР 127/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури като законосъобразна.

За по-подробни съображения моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение и правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: