ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1174 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат Б., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена от по-рано.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата, представям молба със становище по делото и с доказателствени искания, които са изцяло съобразени с указанията на Върховния административен съд и които молим да допуснете.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Във връзка с указанията на Върховен административен съд представям длъжности характеристики на служителите, заемащи длъжността „Главен инспектор РК” плюс един протокол за претърсване и изземване от 24.10.2016 г. Част от трудовите досиета са взети от ДАНС.

Не мога да представя длъжностна характеристика на служителя Й.Р., защото неговото досие е иззето от ДАНС на 24.10.2016 г.

Във връзка с указанията на Върховен административен съд желая да направя следното уточнение – по делото е представено поименно щатно разписание, действало преди 21.04.2015 г., което е в сила от 03.04.2015 г. Следващото поименно щатно разписание, изготвено въз основа на щатното разписание от 21.04.2015 г., е в сила от 25.05.2015 г., тъй като е съобразено с датата на приемане на Устройствения правилник на агенцията.

АДВОКАТ Б.: Да се приемат доказателствата. Същите са относими към настоящия спор, съобразно указанията на Върховен административен съд и моля да ги приемете.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника в днешно съдебно заседание заверени преписи от протокол за претърсване и изземване от 24.10.2016 г.; 12 броя длъжностни характеристики за длъжността „Главен инспектор РК“ в Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в отдел „Рибарство и контрол“ и в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“.

С оглед указанията, дадени от Върховен административен съд в решение № 5739/09.05.2017 г., постановено по дело № 1499/2016 г. по опис на Върховен административен съд, съдът намира, че следва да задължи ответника за следващо заседание да представи следните доказателства: такива за седалище, месторабота на служители и териториален обхват  на сектор „Организация, контрол и анализ“, формиран със щатно разписание от 21.04.2015 г. плюс длъжностни характеристики на служителите от този сектор.

Съдът намира за неоснователно искането за представяне по делото на целите трудови служебни досиета на служителите, посочени в депозираната в днешно съдебно заседание молба от пълномощника на жалбоподателя, тъй като информацията, съдържаща се в тях, е ирелевантна за преценка законосъобразността на оспорената заповед.

Неоснователно е и искането по т. 7 от молбата на жалбоподателя за представяне на протоколи от проведени конкурси за държавни служители за посочените служители – Й.Р. Р., К.Г.Д., К.А.К., Т.С.И., В.А.А. и В.А.К. по съображенията, изложени по-горе.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи длъжностни характеристики за длъжността „Главен инспектор РК“ след 21.04.2015 г. за лицата, оставащи на тази длъжност в отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ и отдел „Рибарство и контрол – Южна България, т. е. обхвата на цялата Главна дирекция „Рибарство и контрол“.

Следва да изиска от ответника информация относно обстоятелството дали в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съществуват приети и утвърдени вътрешни правила за преценка качествата на служителите, които ще продължат да заемат идентични длъжности след съкращаване на щата.

Съдът намира за неоснователно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като в това искане са формулирани въпроси, на които съдът дължи отговор с решението си и които касаят правилното приложение на закона при издаване на оспорената заповед.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника в днешно съдебно заседание заверени преписи от протокол за претърсване и изземване от 24.10.2016 г. и 12 броя длъжностни характеристики за длъжността „Главен инспектор РК“ в Главна дирекция „Рибарство и контрол“, отдел „Рибарство и контрол“ и длъжността „главен инспектор РК“ в Главна дирекция „Рибарство и контрол, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства за седалище, месторабота на служители и териториален обхват на сектор „Организация, контрол и анализи“, формиран със щатно разписание от 21.04.2015 г.; длъжностни характеристики на служителите от този сектор; длъжностни характеристики за длъжността „Главен инспектор РК“ след 21.04.2015 г. за лицата, оставащи на тази длъжност в отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, в отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ и отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ и информация относно обстоятелството дали в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съществуват приети и утвърдени вътрешни правила за преценка качествата на служителите, които ще продължат да заемат идентични длъжности след съкращаване на щата.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя да бъде задължен ответникът да представите целите трудови и служебни досиета на конкретно посочени в молбата, депозирана в днешно съдебно заседание, служители, както и протоколи за проведени конкурси за държавни служители за посочените в т. 6 от молбата лица.

ОТХВЪРЛЯ искането  на жалбоподателя за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.10.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: