ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1174 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.К., редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила на 02.10.2017 г. молба от ответника с вх. №10313, с която представя доказателства по опис.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с представените документи, след което да взема становище по евентуалното им приемане като доказателства по делото. Наред с това в описа, направен в молбата, с която са представени документите, липсва длъжностна характеристика за лицето В.А.А., за който няма доказателства кадровото му досие да е било изземано с представения по делото протокол за претърсване и изземване от 24.10.2016г. Поради това моля да задължите ответника да представи длъжностната характеристика и на това лице.

 

СЪДЪТ намира, че в днешно съдебно заседание не следва да се произнася по приемане на документите, представени с молба от ответника от 02.10.2017 г. като доказателства по делото, тъй като пълномощникът на жалбоподателя е бил лишен от възможност своевременно да се запознае с тях и да вземе становище. Съдът отбелязва, че указание за представяне на тези документи е било дадено още на 28.06.2017 г. в хода на проведено съдебно заседание по делото. Допълнително съдът на 18.09.2017 г. е определил 7-дневен срок за представяне на същите документи, като това разпореждане е било съобщено на 26.09.2017 г. на ответника. Наред с това последният следва да бъде задължен да представи и заверен препис от длъжностната характеристика на лицето В.А.А..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощника на жалбоподателя да се запознае с документите, представени по делото с молба вх. № 10313/02.10.2017 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас, с оглед изразяване на становище по тях в следващо съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото заверен препис от длъжностна характеристика на лицето В.А.А..

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на това задължение в указания от съда срок, ще му бъде наложена санкция на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 92а ГПК.

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност да направят и други доказателствени искания, като с оглед процесуална икономия това следва да бъде извършено в 7-дневен срок от днес с писмени молби, представени по делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.11.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: