Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1393                                    12.07.2018 г.                               гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Х. К., като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1173 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Б.Т.Ч. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, представляван от пълномощника адв. Д.Д.В. ***, против решение № 53 от 12.04.2018 г., постановено по АНД № 447/2017 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.3 от НПК. В нея се сочи, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, изразено в неяснота относно фактическото основание за налагане на наказанието. Наред с това се сочи, че не е установено от наказващия орган мястото на нарушението. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Карнобатският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 17-0454-000521/25.10.2017 г., издадено от началника на РУ- Сунгурларе, с което на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено на касатора Б.Т.Ч. административно наказание- глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за нарушение по чл. 103 от ЗДвП. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила. Приел е, че деянието е съставомерно и е установено по несъмнен начин от доказателствата по делото.

При извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението.

От фактическа страна по делото е установено, че на 12.10.2017 г., около 00.30 часа, касаторът Б.Ч. е управлявал собствения си лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с рег. № А 5100 НА по ул. „Първи май“ в с. Лозарево, общ. Сунгурларе. При подаден сигнал за спиране със стоп-палка от свид. Тихомир Стоянов, полицейски инспектор в РУ Сунгурларе, Ч. продължил движението си, поради което бил последван и настигнат от полицейските служители. Последните спрели служебния автомобил пред него, за да препятстват движението му, но когато свид. Стоянов излязъл от полицейския автомобил, за да извърши проверката, Ч. потеглил на заден ход. След преследване полицейските служители го настигнали пред дома му, където извършили проверка. Срещу него бил съставен АУАН за неизпълнение нареждането на органите за контрол да спре плавно в най-дясната част на платното за движение. Въз основа на така съставения акт е било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснати при издаване на наказателното постановление съществени процесуални нарушения. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани ясно и подробно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което не би могло да се приеме, че е ограничено правото на защита на нарушителя. Не е налице и соченото нарушение при подбора на приложимите за деянието правни норми. Съставът на нарушението е очертан в посочената от наказващия орган норма- 175, ал.1, т.4 от ЗДвП, а и нарушителят се защитава по фактите, които, както се посочи, са ясно описани в НП.

В нормата на чл. 103 от ЗДвП е предвидено задължение за водачите на пътни превозни средства при подаден сигнал за спиране от контролните органи да спрат плавно в най-дясната част на платното за движение или на посочено място. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП. В случая несъмнено са налице съставомерните елементи на това нарушение, доколкото касаторът не е изпълнил нареждането на полицейския служител да спре автомобила, с което е направил опит да осуети проверката.

Според нормата на чл. 348, ал. 5 от НПК, наказанието е явно несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца. В случая, такова очевидно несъответствие не е налице. Данните по делото сочат завишена степен на обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с типичната за нарушения от този вид, а и поведението на касатора по време на извършване на деянието, следва да бъде съобразено при индивидуализиране на наказанието. С оглед на това съдът приема, че правилно размерът на наказанието е определен около средния размер. Същото напълно съответства на тежестта на нарушението.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53 от 12.04.2018 г., постановено по АНД № 447/2017 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.