ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, № 798  12.05.2017г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на дванадесети май  през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №1173 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.166, ал.3 от АПК, във вр. с чл.217, ал.2 от ЗУТ и е образувано по повод постъпила молба от П.С.И. / в молбата поради техническа грешка лицето е вписано с фамилия П./ от гр.Бургас, ул.“Св.Кв.Кирил и Методий“ ***, с ЕГН ********** с  искане за спиране изпълнението на Заповед №870/10.04.2017 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас. Със Заповедта, на основание  чл. 178, ал.6 от ЗУТ, е забранено ползването на строеж „жилищно помещение-преустройство на таванско складово помещение №7“, находящо се в жилищна сграда с идентификатор *** по КК на гр.Бургас, в ПИ с идентификатор *** по КК на гр.Бургас, УПИ ХІІ-2053, кв.64 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, с адрес в гр.Бургас, ул.“П.Яворов“ ***,  определен е 30-дневен срок за доброволно изпълнение от връчване на заповедта, в който срок И. да вземе мерки по обезопасяване на обекта и опразването му от всички вещи и материали. В Заповедта е наредено в 3-дневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение ръководителя  на „ЕВН България-Елекроразпределение“ ЕАД КЕЦ Бургас - Център  да разпореди да се прекъсне захранването и преустанови доставянето на ел.енергия за строежа.

Искането за спиране на изпълнението е направено от надлежна страна и е процесуално допустимо. При разглеждането му по същество, съдът намира следното:

По силата на чл. 217, ал. 1, т. 3 от ЗУТ жалбата не спира изпълнението и́, което е в отклонение от общия принцип на чл. 166 от АПК. Допуснатото по силата на закона предварително изпълнение може да бъде спряно от съда при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК (доколкото критериите за спиране не са очертани в специалния ЗУТ), а именно: ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, чийто характер е противопоставим на основанията по чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на молителя е да докаже наличието на посочените предпоставки. В конкретния случай искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на зам.кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е мотивирано в следните насоки, а имено предварителното изпълнение на заповедта ще причини на молителя имуществени вреди, тъй като ел.захранването на таванското помещение е на общ бушон за целия апартамент. Твърди се още, предварителното изпълнение на заповедта ще засегне и имуществото, което се намира във въпросното помещение.

Съдът намира искането за неоснователно, поради следното:

Съгласно нормата на чл.178, ал.1 от ЗУТ, не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177. В ал.6 от същата разпоредба е предвидено, че при нарушения на ал.1 и 4 на строежи от четвърта и пета категория кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.

Посочените правни норми са императивни и вменяват на кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице задължение, при установено ползване на строежи от съответната категория или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентен орган, да издаде заповед за забрана ползването на същите.

В конкретния случай страните не спорят, че процесният строеж не е въведен в експлоатация по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ, както и че за изпълнения строеж не са налични строителни книжа  и документи, удостоверяващи въвеждането му в експлоатация. Няма спор и по отношение категорията на строежа. Целта на  закона обаче е да не се допуска експлоатация на незавършен, негоден или в друго отношение опасен за ползване и обитаване строеж, което  гарантира живота и здравето, както на обитателите и ползвателите на строежа, така и на трети лица. Ето защо допуснатото по закон предварително изпълнение на заповедта по чл.178, ал.6 от ЗУТ, като обслужва тези интереси, вкл. и на собствениците-ползватели, не би могло да им причини значителни или трудно поправими вреди, съответни на вредите, от които разпоредбата ги защитава, още повече, че мярката е с временен характер - до отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, което предпоставя по-ниска степен на засягане правата на собствениците на строежа- в този смисъл Определение № 15380 от 17.12.2014 г. на ВАС по адм. д. № 15146/2014 г., II о.

Съгласно императивната разпоредба на чл.177, ал.3 от ЗУТ, строежите от V-та категория се въвеждат в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, т.е. преценката, дали жилищната сграда е в състояние да бъде въведена в експлоатация, е предоставена в правомощията на конкретно посочен в закона орган, а не на субективните възприятия на трети лица, дори същите да са собственици на сградата.

Неоснователни са твърденията, че предварителното изпълнение ще причини на молителя имуществени вреди. Молителят не може да черпи права от своето противоправно поведение, а и сочените вреди са непротивопоставими на презумираните от законодателя предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение. Строежът няма строителни книжа, не е въведен в експлоатация, поради което не би могло да се приеме, че той е годен и безопасен за ползване и обитаване. Ето защо съдът приема, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта.

Мотивиран от горното, на основание чл.217, ал.2 от ЗУТ, вр. чл.166, ал.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на П.С.И. ***, с ЕГН ********** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №870/10.04.2017 г., издадена от зам.кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                                   СЪДИЯ: