ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1302               11 юни 2018 година             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  единадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 1172  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.284-286 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража/ЗИНЗС/.

Образувано е по искова молба на И.С.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София.

Ищецът претендира заплащане на неимуществени вреди настъпили в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от затвора в гр. Бургас.

И. иска да бъде освободен от заплащане на дължимата за производството държавна такса.

С определение № 2194 от 14.05.2018 година, съдът е  указал на ищеца да отстрани нередовности в исковата молба. За указанията на съда  същият е уведомен лично на 16.05.2018 г./л.21 от делото/.

В изпълнение на тези указания, на 21.05.2018 г., е постъпила молба от ищеца, в която се съдържа  декларация за семейно и имотно състояние. Продължава да поддържа искането си за освобождаване от заплащане на дължимата държавна такса. От изложените данни е видно, че И. не притежава имущество. Твърди, че упражнява  трудова дейност, но заплащането му е между 20.00 лева и 40.00 лева, а за последния месец ще получи заплати в размер на 4.00 лева.

С оглед преценката за освобождаване на ищеца от заплащане от дължимата за производството държавна такса,  съдът е изискал и от затвора в гр.Бургас справка относно трудовата заетост и паричните преводи, които е получавал ищеца от постъпването си в затвора до настоящия момент. Представена е справка, вх.№6558 от 25.05.2018 година за получените от ищеца приходи, от която е видно, че И. е получавал парични суми редовно по време на престоя си в затвора в гр.Бургас, а последната, в размер на 78.69 лева, е получил на 30.04.2018 г./л.26-31 от делото/.

С определение №1158 от 28.05.2018 г. съдът не е освободил ищеца от заплащане на дължимата за производството държавна такса, оставил е без движение исковата молба и му е предоставил нов 7-двенен срок за отстраняване на нередовностите. Определението е връчено на И. на 31.05.2018 г./л.36 от делото/.

До настоящия момент нередовностите не са отстранени. Не се констатира заплатена държавна такса и след извършена служебна справка в счетоводството на съда.

Отделно, с молба от 08.06.2018 г. ищецът е поискал производството по делото да се прекрати.

При това положение, производството по делото следва да се прекрати, а исковата молба да се върне на И.И..

Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК,  Административен съд  Бургас, осми състав:

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.С.И., понастоящем в затвора в гр.Бургас  и я ВРЪЩА на ищеца.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1172 по описа на Административен съд Бургас за 2018 г.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                       СЪДИЯ: